پرسشنامه محدوديت سازماني اسپکتور و جکس (1998)

پرسشنامه محدوديت سازماني اسپکتور و جکس (1998) Organizational Constraints questionnaire پرسشنامه محدودیت سازمانی توسط اسپکتور و جکس (1998) به منظور سنجش محدودیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه محدودیت سازمانی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(فقدان اطلاعات لازم در مورد چرایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد مالی (1390)

پرسشنامه  عملکرد مالی (1390) Financial Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد مالی توسط عزیزی (1390) به منظور سنجش عملکرد مالی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد مالی دارای 21 سوال و سه سوال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برنامه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه دگرگونی شغلی انسانی لو (2020)

پرسشنامه دگرگونی شغلی انسانی لو (2020) Job Crafting questionnaire پرسشنامه دگرگونی شغلی توسط لو (2020) به منظور سنجش دگرگونی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دگرگونی شغلی دارای 12 سوال و 4 مولفه افزایش منابع شغلی ساختاری، کاهش موانع تقاضاهای شغلی، افزایش منابع شغلی اجتماعی و افزایش تقاضاهای شغلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی لو (2020)

پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی لو (2020) Human Resource Flexibility questionnaire پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی توسط لو (2020) به منظور سنجش انعطاف پذیری منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی دارای 15 سوال و 5 مولفه انعطاف پذیری منابع در فعالیت های منابع انسانی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان فریس و کاکمار (1992)

پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان فریس و کاکمار (1992) Spatial perception of political organizations questionnaire Ferris & Kacmar (1992) پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان توسط فریس و کاکمار (1992) به منظور سنجش ادراک فضای سیاسی سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان دارای 12 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1978)

پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1978) Political behavior questionnaire Dvbryn (1978) پرسشنامه  رفتار سیاسی توسط فریس و کاکمار (1978) به منظور سنجش  رفتار سیاسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  رفتار سیاسی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من تمایل دارم در مسافرت جمعی که…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی جول (2009)

پرسشنامه رضایت شغلی جول (2009) Job satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی توسط جول (2009) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(تصور میکنم در محیط کار خوشحال تر از دیگران هستم.) به…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تغییر لیو (2010)

پرسشنامه رهبری تغییر لیو (2010) Change Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری تغییر توسط لیو (2010) به منظور سنجش رهبری تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تغییر دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در سازمان ما به منظور به حداقل رساندن تاثیر اجرای تغییر…

ادامه مطلب

پرسشنامه عجین شدن با شغل هِویت (2010)

پرسشنامه عجین شدن با شغل هِویت (2010) Job engagement questionnaire Hewit (2010) پرسشنامه عجین شدن با شغل توسط هِویت (2010) به منظور سنجش عجین شدن با شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عجین شدن با شغل دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برای…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر هرسکویچ و میر (2002)

پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر هرسکویچ و میر (2002) Commitment to change questionnaire پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر توسط هرسکویچ و میر (2002) به منظور سنجش تعهد کارکنان به تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر دارای 11 سوال و سه مولفه تعهد به تغییر عاطفی، مستمر…

ادامه مطلب