پرسشنامه ارتباطات شفاف باون (2017)

پرسشنامه ارتباطات شفاف باون (2017) Transparent Communication questionnaire پرسشنامه ارتباطات شفاف بر اساس پرسشنامه های راولینز و مین (2011) و باون (2017) به منظور سنجش ارتباطات شفاف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارتباطات شفاف دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این شرکت زمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018)

پرسشنامه فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018) Parental Burnout Assessment questionnaire پرسشنامه فرسودگی والدینی توسط رزکام و همکاران (2018) به منظور سنجش فرسودگی والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی والدینی دارای 23 سوال  و 4 مولفه خستگی در نقش والدینی، تقابل با خودوالدینی گذشته، احساس بیزاری از نقش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019)

پرسشنامه تصویر سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019) Organizational image questionnaire پرسشنامه تصویر سازمانی توسط آکمن و اوزدمیر (2019) به منظور سنجش تصویر سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصویر سازمانی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برگزاری كارگاه های آموزشی متناسب با نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004)

پرسشنامه نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004) Organizational innovation questionnaire پرسشنامه نوآوري سازمانی توسط ونگ و احمد (2004) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 16 سوال و 5 مولفه نوآوری محصول، نوآوری رفتاری، نوآوری استراتژیک، نوآوری فرایندی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه پارانویای سازمانی ایهیونخان و ایتوا (2018)

پرسشنامه پارانویای سازمانی ایهیونخان و ایتوا (2018) Organizational Paranoia questionnaire پرسشنامه پارانویای سازمانی توسط ایهیونخان و ایتوا (2018) به منظور سنجش پارانویای سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پارانویای سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارمندان مغرضانه اشتباهات همكارانشان را به رییس…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد کارکنان اسماعیل و همكاران (2016)

پرسشنامه عملکرد کارکنان اسماعیل و همكاران (2016) Staff performance questionnaire پرسشنامه عملکرد کارکنان توسط اسماعیل و همکاران (2016) به منظور سنجش عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد کارکنان دارای 17 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سازمان ما حاضر است تا مزایاي اضافی…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت معلم جیانگ و همکاران (2016)

پرسشنامه فراشناخت معلم جیانگ و همکاران (2016) Teachers’ Metacognition questionnaire پرسشنامه فراشناخت معلم توسط جیانگ، ما و گائو (2016) به منظور سنجش فراشناخت معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراشناخت معلم دارای 24 سوال و 5 مولفه تجارب فراشناختی معلم، دانش فراشناختی در مورد تعلیم و تربیت، تفکر فراشناختی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعدي نظارتی میشل و امبروس (2007)

پرسشنامه تعدی نظارتی میشل و امبروس (2007) Abusive Supervision questionnaire پرسشنامه تعدی نظارتی توسط میشل و امبروس (2007) به منظور سنجش تعدی نظارتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعدي نظارتی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مافوقم زمانی که دیگران او را ناراحت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای فرانقشی وورستر و همکاران (2005)

پرسشنامه رفتارهای فرانقشی وورستر و همکاران (2005) Extra-Role behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای فرانقشی توسط وورستر و همکاران (2005) به منظور سنجش رفتارهای فرانقشی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای فرانقشی دارای 13 سوال و 4 مولفه جوانمردی، نوع دوستی، رفتار مدنی و وجدان کاری می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط تیلور (2000) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 24 سوال و 4 مولفه عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب