پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) – 19 سوالی

پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) – 19 سوالی Organizational citizenship behavior Questionnaire Organ & Konovsky (1968) پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی توسط اورگان و کونوسکی (1996) به منظور سنجش میزان رفتار شهروندي سازمانی  افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی دارای 19 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968)

پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968) Organizational Climate Questionnaire Litwin & Stringer (1968) پرسشنامه جو سازمانی توسط لیتوین و استرینجر (1968) به منظور سنجش میزان جو سازمانی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 26 سوال و 9 مولفه ساختار، مسئولیت، پاداش، ریسک، صمیمیت، حمایت، ضوابط، برخورد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003)

پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003) The Religious Commitment Inventory Worthington & et al (2003) پرسشنامه تعهد مذهبی توسط ورتینگتون و همکاران (2003) به منظور سنجش میزان تعهد مذهبی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد مذهبی دارای 10 سوال و 2 مولفه تعهد مذهبی درون فردی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس (1390)

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس (1390) The effectiveness of school administrator Questionnaire پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس توسط باقری و محقق (1390) به منظور سنجش اثربخشی مدیران مدارس  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس دارای 45 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدیر تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه صمیمت سازمانی واکر و تامپسون (1983)

پرسشنامه  صمیمت سازمانی واکر و تامپسون (1983) Organizational Intimacy Questionnaire Walker & Thompson (1983) پرسشنامه صمیمت سازمانی  توسط واکر و تامپسون (1983) به منظور سنجش صمیمت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه صمیمت سازمانی دارای 17 سوال و 3 مولفه شامل نزدیکی عاطفی، از خود گذشتگی و رضایت می…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی پرسشنامه باورهای معنوی موسسه ملی سلامت ایالت متحده (1999) Religious & Spiritual Inventory پرسشنامه باورهای معنوی و دینی برگرفته از پرسشنامه 39 گویه ای معنویت و دینداری است که در سال (1999)، توسط موسسه ملی سلامت ایالات متحده آمریکا با دعوت از کارشناسان تمامی ادیان، جامعه شناسان، متخصصین سلامت عمومی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان فرایبورگ و همکاران (2003)

پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان فرایبورگ و همکاران (2003) Faraiburg resilience Scale (2003) پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان توسط فرایبورگ و همکاران (2003) به منظور سنجش تاب آوری بزرگسالان  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان دارای 41 سوال و 5 مولفه شامل شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، انسجام خانوادگی، حمایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه معنویت در محیط کار (1386) – 14 سوالی

پرسشنامه معنویت در محیط کار (1386) – 14 سوالی Workplace Spirituality Questionnaire پرسشنامه معنویت در محیط کار با استفاده از دو مقیاس معنویت در محیط کار اشمس و دوچن (2000) و میلیمن و همکارانش (2003) توسط فتاحی (1386) به منظور سنجش معنویت در محیط کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (1386) – 12 سوالی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (1386) – 12 سوالی Organizational Citizenship Behavior Questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از دو مقیاس رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف و همکاران (1990) و نت مه یر و همکارانش (1997) توسط فتاحی (1386) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات (1386) – 20 سوالی

پرسشنامه کیفیت خدمات (1386) – 20 سوالی Service Quality Questionnaire پرسشنامه کیفیت خدمات با استفاده از مقیاس مشهور سرکوال، پاسورامان و دیگران (1988) توسط فتاحی (1386) به منظور سنجش کیفیت خدمات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت خدمات دارای 22 سوال بوده که در تحلیل عاملی با حذف دو…

ادامه مطلب