پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017)

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017) Intellectual capital questionnaire پرسشنامه سرمایه فکری توسط کیانتو و همکاران (2017) به منظور سنجش سرمایه فکری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه فکری دارای 10 سوال و 3 مولفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011)

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011) Innovative Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد نوآورانه توسط هونگ و همکاران (2011) به منظور سنجش عملکرد نوآورانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد نوآورانه دارای 16 سوال و 3 مولفه نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش بازاریابی ونتر و رنزبرگ (2014)

پرسشنامه هوش بازاریابی ونتر و رنزبرگ (2014) Marketing intelligence questionnaire پرسشنامه هوش بازاریابی توسط ونتر و رنزبرگ (2014) به منظور سنجش هوش بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش بازاریابی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به عنوان کسی که از هوش بازاریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت اجتماعی چن و لین (2019)

پرسشنامه شناخت اجتماعی چن و لین (2019) Social Cognition questionnaire پرسشنامه شناخت اجتماعی توسط چین و لین (2019) به منظور سنجش شناخت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شناخت اجتماعی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من نسبت به اقدامات و فعالیت های…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت های بازاريابی رسانه های اجتماعی بیلجین (2018)

پرسشنامه فعالیت های بازاريابی رسانه های اجتماعی بیلجین (2018) Social Media Marketing Activities questionnaire پرسشنامه فعالیت هاي بازاريابی رسانه های اجتماعی توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش فعالیت های بازاريابی رسانه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فعالیت های بازاريابی رسانه های اجتماعی دارای 14 سوال و 5 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر برند بیلجین (2018)

پرسشنامه تصویر برند بیلجین (2018) Brand Image questionnaire پرسشنامه تصویر برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش تصویر برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصویر برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(حافظه ی چشمگیری در مورد شرکت های تولید کننده مواد غذایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی از برند بیلجین (2018)

پرسشنامه آگاهی از برند بیلجین (2018) Brand Awareness questionnaire پرسشنامه آگاهی از برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش آگاهی از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهی از برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(همواره محصولات شرکت های تولید کننده مواد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی چن و لین (2019)

پرسشنامه رضایتمندی چن و لین (2019) Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایتمندی توسط چن و لین (2019) به منظور سنجش رضایتمندی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایتمندی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این رسانه اجتماعی برای انجام فعالیت های بازاریابی خود، همواره بهترین…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی اسماعیل (2017)

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی اسماعیل (2017) Social Media Marketing Activities questionnaire پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی توسط اسماعیل (2017) به منظور سنجش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی دارای 4 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش درک شده اسماعیل (2017)

پرسشنامه ارزش درک شده اسماعیل (2017) Perceived Value questionnaire پرسشنامه ارزش درک شده توسط اسماعیل (2017) به منظور سنجش ارزش درک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش درک شده دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در مقایسه با قیمتی که پرداخت می کنیم،…

ادامه مطلب