پرسشنامه استاندارد سرزندگی ذهنی رایان و فردریک ۱۹۹۷

    پرسشنامه استاندارد سرزندگی ذهنی رایان و فردریک ۱۹۹۷ Subjective Vitality Scale in students پرسشنامه سر زندگی ذهنی توسط رایان و فردریک (۱۹۹۷) به منظور سنجش سر زندگی ذهنی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تنهای رشوانلو و همکاران (۱۳۹۷) به منظور سنجش سر زندگی ذهنی در دانشجویان اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جنسی زنان سیموند  و همکاران ۲۰۰۵

    پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جنسی زنان سیموند  و همکاران ۲۰۰۵ Sexual Quality of Life–Female (SQOL-F) Symonds and et al 2005 پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان توسط سیموند و همکاران (۲۰۰۵) به منظور سنجش کیفیت زندگی جنسی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط روشن چسلی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی یوسف ۲۰۱۱- نسخه ۲۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی یوسف ۲۰۱۱- نسخه ۲۰ سوالی Medical Student Stressor Questionnaire- MSSQ پرسشنامه سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی توسط یوسف (۲۰۱۱) به منظور سنجش منبع استرس در دانشجویان پزشکی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مریدی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چالش های میانسالی

    پرسشنامه استاندارد چالش های میانسالی Midlife Challenges scale پرسشنامه چالش های میانسالی توسط روزبهانی و علی اکبری دهکردی (۱۳۹۶) به منظور سنجش چالش های میانسالی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و ۵ مولفه رضایت از شغل، اوقات فراغت، نگرانی ها و ناکامی ها، نارضایتی از تشکیل خانواده، تعامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی سالمندان

    پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی سالمندان Aging’s Self-Care Scale پرسشنامه خود مراقبتی سالمندان توسط یونسی بروجنی و همکاران (۱۳۹۹) به منظور سنجش خود مراقبتی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و ۴ مولفه خود مراقبتی معنوی، خود مراقبتی اجتماعی، خود مراقبتی جسمی و خود مراقبتی در حین بیماری می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۱ سوالی

    پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۱ سوالی (The Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان توسط کورپیتا و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش نگرانی کودک و نوجوان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مقدسین و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹

    پرسشنامه استاندارد نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹ Personal Need for Structure Scale پرسشنامه نیاز شخصی به ساختار توسط تامپسون و همکاران (۱۹۸۹) به منظور سنجش تمایل به ساختارمندی، قطعیت، اطمینان و پیشبینی پذیری طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط علوی و همکاران (۱۳۹۵) به منظور سنجش اطمینان…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه فرهنگ سازمانی

        پکیج پرسشنامه فرهنگ سازمانی این پکیج حاوی ۱۳ پرسشنامه در مورد فرهنگ سازمانی می باشد. تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی یک ادراک است که افراد از یک سازمان دارند. فرهنگ سازمانی چیزی است که در سازمان وجود دارد نه در افراد. صفات ویژه ای است که به سازمان اختصاص…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رضایت شغلی

        پکیج پرسشنامه رضایت شغلی این پکیج حاوی ۱۵ پرسشنامه در مورد رضایت شغلی می باشد. تعریف مفهومی رضایت شغلی رضایت شغلی: رضایت شغلی، نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه فرهنگ مدرسه

        پکیج پرسشنامه فرهنگ مدرسه این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد فرهنگ مدرسه  می باشد. تعریف مفهومی فرهنگ مدرسه فرهنگ مدرسه: فرهنگ مدرسه شکلی پیچیده از سنت ها و آداب و رسومی است ک در طول زمان از حریق تعامل معلمان، دانش آموزان، اولیا و مدیران و هم چنین برای مقابله با…

ادامه مطلب