پرسشنامه استاندارد کیفیت آموزشی در مدرسه

    پرسشنامه استاندارد کیفیت آموزشی در مدرسه پرسشنامه کیفیت آموزشی در مدرسه توسط موسوی  و همکاران (۱۳۹۶) به منظور سنجش کیفیت آموزشی در مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۷ سوال و چهار مولفه ویژگی های رفتار حرفه ای معلمان،  امکانات و برنامه های آموزشی، استعداد کلی و رغبت سنجی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی

    پرسشنامه استاندارد سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی پرسشنامه سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی توسط ابوالمعالی و موسی زاده (۱۳۹۶) به منظور سنجش سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط موسی زاده و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش سلامت روان مبتنی بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار

    پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار پرسشنامه رهبری امنیت مدار توسط خلیجیان و شمس (۱۳۹۶) به منظور سنجش رهبری امنیت مدار طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۳ سوال سه بعد امنیت، کاوش و پیوند عاطفی و شانزده مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدیرم به من…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مثبت نگری ایرانیان

    پرسشنامه استاندارد مثبت نگری ایرانیان (Iranian Positive Thinking Scale (IPTS پرسشنامه مثبت نگری ایرانیان توسط خدایاری فرد و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش مثبت نگری ایرانیان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و چهار مولفه رابطه با خود، رابطه با خدا، رابطه با دیگران، رابطه با طبیعت می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تدریس اثربخش

    پرسشنامه استاندارد تدریس اثربخش پرسشنامه تدریس اثربخش توسط محمودی و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش تدریس اثربخش آموزگاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال  و ۸ مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (پیش از ورود به کلاس، طرح درس مناسب آماده می کنم) به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بهزیستی معنوی ۱۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد بهزیستی معنوی ۱۰ سوالی پرسشنامه بهزیستی معنوی توسط گل پرور و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش بهزیستی معنوی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (چقدر از راز و نیاز در خلوت با خدا درباره امور و کارها…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی ۱۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی ۱۰ سوالی پرسشنامه سرمایه معنوی توسط گل پرور و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش سرمایه معنوی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (چقدر در محل کارتان همکاران برای دیگران به عنوان مخلوقات خداوند ارزش قائل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد یادگیری اجتماعی – هیجانی کسل ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد یادگیری اجتماعی – هیجانی کسل ۲۰۰۸ (Social Emotional Learning Scale (SELS پرسشنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی توسط کسل (۲۰۰۸) به منظور سنجش یادگیری اجتماعی – هیجانی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط فرنودیان و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و  پنج مولفه خودآگاهی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد کارکنان هوی و شان موران ۲۰۰۳

    پرسشنامه استاندارد اعتماد کارکنان هوی و شان موران ۲۰۰۳ (Omnibus T-Scale (OTS پرسشنامه اعتماد کارکنان توسط هوی و شان- موران (۲۰۰۳) به منظور سنجش اعتماد کارکنان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط ویسکرمی و همکاران (۱۳۹۶) به منظور سنجش اطمینان کارکنان در مدارس ابتدایی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شیفتگی مرتبط با کار باکر ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد شیفتگی مرتبط با کار باکر ۲۰۰۸ (The Work-Related Flow Inventory (WOLF پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار توسط باکر (۲۰۰۸) به منظور سنجش شیفتگی مرتبط با کار طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط قمرانی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و سه مولفه جذب،…

ادامه مطلب