پرسشنامه فشار مراقبتی نواک و گست (1989)

پرسشنامه فشار مراقبتی نواک و گست (1989) Caregiver Burden Inventory (CBI) Novak & Guest (1989) پرسشنامه فشار مراقبتی توسط نواک و گست (1989) به منظور سنجش فشار مراقبتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فشار مراقبتی دارای 24 سوال و 5 مولفه شامل فشار مراقبتی وابسته به زمان، فشار مراقبتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خارش یوسیپویچ و همکاران (2001)

پرسشنامه خارش یوسیپویچ و همکاران (2001) Yosipovitch pruritus questionnaire (2001)   پرسشنامه خارش توسط یوسیپویچ و همکاران (2001) به منظور سنجش خارش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خارش دارای 23 سوال و 8 مولفه شامل تاریخچه خارش، سابقه مصرف داروهای ضد، تاثیر خارش بر خواب، تاثیر خارش بر فعالیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007)

پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007) Amputee Body Image Scale Gallagher & et al (2007) پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته توسط گلگر و همکاران (1988) به منظور سنجش تصویر بدنی در افراد آمپوته طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط صادقی، فرجی و غلامی (1399) اعتباریابی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه درک وجدان پرستاری

      پرسشنامه استاندارد درک وجدان پرستاری پرسشنامه درک وجدان پرستاری توسط جلالی و همکاران (1392) به منظور سنجش درک وجدان پرستاری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 24 سوال و 4 مولفه وجدان اخلاقی، وجدان محافظ پیشگیرانه، وجدان مدیر، وجدان مراقبتی، بازتاب وجدان می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری آلدرسی و لین 2011

      پرسشنامه استاندارد نگرانی های دوره بارداری آلدرسی و لین 2011 (Prenatal Distress Questionnaire (PDQ پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری توسط آلدرسی و لین (2011) به منظور سنجش نگرانی های دوره بارداری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال و شامل 3 مولفه نگرانی درباره تولد و نوزاد،  نگرانی در…

ادامه مطلب

پرسشنامه درك بيمار از همدلي پزشك جفرسون 2011

پرسشنامه استاندارد درك بيمار از همدلي پزشك جفرسون 2011 پرسشنامه استاندارد درك بيمار از همدلي پزشك، توسط جفرسون (2011) به منظور بررسی میزان همدلی پزشک از دیدگاه بیماران طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 24 سوال می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (همه چيز را درباره ي سلامتي…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناسایی راهکارهای توسعه یادگیری سیار در فعالیت های یاددهی-یادگیری آموزش پزشکی

پرسشنامه شناسایی راهکارهای توسعه یادگیری سیار در فعالیت های یاددهی-یادگیری آموزش پزشکی پرسشنامه شناسایی راهکارهای توسعه یادگیری سیار در فعالیت های یاددهی-یادگیری آموزش پزشکی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور شناسایی راهکارهای توسعه یادگیری سیار در فعالیت های یاددهی- یادگیری آموزش پزشکی طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 32 سوال و 6…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری

پرسشنامه موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری پرسشنامه موانع رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای در مراقبت های بالینی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور بررسی میزان موانع رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای در مراقبت های بالینی از دیدگاه پرستاران طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 33 سوال و 3 دسته…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس محیط دندانپزشکی

پرسشنامه استاندارد استرس محیط دندانپزشکی پرسشنامه استرس محیط دندانپزشکی، دارای 32 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا شدید) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 4 است. با سؤالاتی مانند: (نداشتن اعتماد به نفس در مورد اینکه در آینده یک دندانپزشک موفق خواهم شد.) استرس محیط دندانپزشکی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله ی بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی از 23 گویه و 4 خرده مقیاس استقلال شناختی (9 سوال)، نگرانی جسمی – روانی (8 سوال)، استقلال عملکردی…

ادامه مطلب