پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي مديريت پرستاري

پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری سرپرستاران از ابعاد مختلف (اختصاصی، عمومی، وقت شناسی) است . تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه  مدیریت و رهبری در سیستم بهداشتی امروزه کاربردهای عملی فراوانی دارد و هر دانش آموخته پرستاری در هر بخش یا بیمارستانی که بخواهد…

ادامه مطلب