مقیاس پرسشنامه ترس از حرکت تمپا (TSK)

  .  دریافت پکیج مقیاس پرسشنامه ترس از حرکت تمپا (TSK) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۱ سوال داشته و هدف آن ارزیابی میزان ترس از حرکت از ابعاد مختلف (باور به آسیب دیدگی، اجتناب از فعالیت) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران دیابتی توماس و همکاران (DQOL)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران دیابتی توماس و همکاران (DQOL) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع ۱ و ۲ است. در پژوهش (منبع داخل فایل)  روایی محتوایی و روایی ثبات درونی این…

ادامه مطلب

مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (۱۹۹۲)

  .  دریافت پکیج مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (۱۹۹۲) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۷ سوال داشته و هدف آن سنجش شدت درد در افراد می باشد. طیف نمره گذاری آن بر اساس طیف ۱۱ گزینه ای می باشد که امتیازات در جدول اصلی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی  (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۲۸ گویه دارد و با هدف ارزیابی نشانگان مرضی پیش از قاعدگی طراحی شده است و دارای دو بخش نشانه های روانشناختی و نشانه های جسمی می باشد. (توضیحات کامل در…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره مربی)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره مربی) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال بوده و هدف آن ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرسشتاری مربیان از ابعاد مختلف (برنامه ریزی، مشکل گشایی، تهیه برنامه ماهانه برای شیفتهای کاری پرسنل، سازمان دهی، ارتباطات حرف های…

ادامه مطلب

مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS)

  دریافت پکیج مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) همانند نسخه اصلی IAS، نسخه فارسی این ابزار، شامل نه خرده مقیاس است که هر کدام از سه آیتم تشکیل شده است. هر کدام از این نه خرده مقیاس، براساس مقیاس لیکرتی پنج درجه ای از…

ادامه مطلب

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA)

  دریافت پکیج مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شخصیتی اسکیزوتایپی (STA) توسط کلاریج و بروکزدر سال ۱۹۸۴، در آکسفورد ساخته شد. این پرسشنامه از ۲۷ گویه و ۳ خرده مقیاس تجارب ادراکی غیر معمول (۹ سوال)، سوء ظن پارانویید و اضطراب اجتماعی (۱۰ سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به بارداری ،زایمان و مراقبت از کودک

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش به بارداری،زایمان و مراقبت از کودک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک،توسط شعله نمازی در سال ۱۳۷۲ ساخته شده و در پایان نامه وی مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می باشد که سوالات دارای سلسله مراتب…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی

    دریافت پکیج پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی از ۲۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایتمندی بیماران سرپایی بکار می رود.   روایی و پایایی پرسشنامه روایی پرسشنامه با مشاوره متخصصین و استادان مربوط تایید و اعتبار…

ادامه مطلب

مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان – میلامد و لوملی

  دریافت پکیج مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان – میلامد و لوملی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان (HFRS) توسط باربارا جی. میلامد و مارک آ. لوملی  درسال ۱۹۹۰ ساخته شده است که از ۲۵ گویه و ۳ خرده مقیاس ترس پزشکی (۸ سوال)، ترس بیمارستانی (۸ سوال) و غیر…

ادامه مطلب