پرسشنامه استاندارد جو و هویت مدرسه لی و همکاران ۲۰۱۷

        پرسشنامه استاندارد جو و هویت مدرسه لی و همکاران ۲۰۱۷ (school climate and school identification measure–student (SCASIM-St پرسشنامه جو و هویت مدرسه توسط لی و همکاران (۲۰۱۷) به منظور سنجش جو و هویت مدرسه طراحی و تدوین شده است و در ایران توط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد احساس تعلق به مدرسه بری و همکاران ۲۰۰۴

        پرسشنامه استاندارد احساس تعلق به مدرسه بری و همکاران ۲۰۰۴ Students’ sense of connectedness with school questionnaire پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه توسط بری، بتی و وات (۲۰۰۴) به منظور سنجش احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مکیان و کلانتر کوشه (۱۳۹۴)…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن- موران و همکاران ۲۰۱۳

        پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن- موران و همکاران ۲۰۱۳ Student academic optimism questionnaire پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان توسط اسچنن- موران و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش خوش بینی تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط قدم پور و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران ۲۰۰۸

        پرسشنامه استاندارد خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران ۲۰۰۸ academic optimism of school’s questionnaire پرسشنامه خوش بینی علمی مدرسه توسط هوی و همکاران (۲۰۰۸) به منظور سنجش خوش بینی علمی مدرسه طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط بخشی پریخانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هیجان آگاهی ریف و همکاران ۲۰۰۸

        پرسشنامه استاندارد هیجان آگاهی ریف و همکاران ۲۰۰۸ Emotion Awareness Questionnaire پرسشنامه هیجان آگاهی توسط ریف و همکاران (۲۰۰۸) به منظور سنجش هیجان آگاهی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال و ۵ مولفه تمایز هیجانها، ابراز هیجانها، آگاهی بدنی، توجه به هیجانهای دیگران و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض در دبیرستان گرامر اریکسون و همکاران ۲۰۱۶

        پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض در دبیرستان گرامر اریکسون و همکاران ۲۰۱۶ Conflict Management Questionnaire پرسشنامه مدیریت تعارض در دبیرستان توسط گرامر اریکسون و همکاران (۲۰۱۶) به منظور سنجش مدیریت تعارض نوجوانان در دبیرستان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط باغبان زاده و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار سوننز و همکاران ۲۰۱۰

        پرسشنامه استاندارد کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار سوننز و همکاران ۲۰۱۰ (Dependency-Oriented and Achievement-Oriented Psychological Control Scale (DAPCS پرسشنامه کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار توسط سوننز و همکاران (۲۰۱۰) به منظور سنجش کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار نوجوانان طراحی و تدوین شده است و در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود انتقادی- خود اعتمادی در بین معلمان گیلبرت و همکاران ۲۰۰۴

        پرسشنامه استاندارد خود انتقادی- خود اعتمادی در بین معلمان گیلبرت و همکاران ۲۰۰۴ Self-Criticism-Reassurance Scale پرسشنامه خود انتقادی- خود اعتمادی در معلمان توسط گیلبرت و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش خود انتقادی- خود اعتمادی در معلمان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط سعادتی شامیر و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی تحصیلی

        پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی تحصیلی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی توسط سواری و عرب زاده (۱۳۹۲) به منظور سنجش خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و شش مولفه راهبرد حافظه، هدف گزینی، خود ارزیابی، کمک خواهی، مسئولیت پذیری و سازماندهی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی کودکان

        پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی کودکان Children Moral Intelligence Questionnaire پرسشنامه هوش اخلاقی کودکان توسط امینی مقدم و همکاران (۱۳۹۷) بر اساس نظریه بوربا به منظور سنجش هوش اخلاقی کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال و شش مولفه خویشتن داری، همدلی، وجدان، بردباری، احترام و عدالت می…

ادامه مطلب