پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی مازلو (1943) – 14 سوالی

پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی مازلو (1943) Job Motivation questionnaire Maslow (1943) پرسشنامه انگیزش شغلی  توسط مازلو (1943) به منظور سنجش انگیزش شغلی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش شغلی  دارای 14 سوال و پنج بعد نیاز به احساس امنیت ، نیاز به تعلق اجتماعی، نیاز به احساس احترام، نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشیفتگی مرضی پینکس و همکاران (2009)

پرسشنامه خودشیفتگی مرضی پینکس و همکاران (2009) Pathological Narcissism Inventory پرسشنامه خودشیفتگی مرضی توسط پینکس و همکاران (2009) به منظور سنجش خودشیفتگی مرضی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشیفتگی مرضی دارای 52 سوال و 7 مولفه عزت نفس مشروط، بهره کشی ارتقا خود با ازخودگذشتگی، پنهان سازی خود، خیال…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی (1396)

پرسشنامه خودشکوفایی (1396) Human Flourishing Questionnaire پرسشنامه خودشکوفایی توسط سلیمانی و همکاران (1396) به منظور سنجش خودشکوفایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 28 سوال و 4  مولفه هیجان مثبت، روابط، معنایابی و پیشرفت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(طرح ها یا اهداف شخصی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه تیان و همکاران (2014)

پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه تیان و همکاران (2014) Brief adolescents’ subjective well-being in school scale Tian & et al (2013) پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه توسط تیان و همکاران (2014) به منظور سنجش نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه تیام و همکاران (2014)

پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه تیام و همکاران (2014) Brief Adolescents’ Subjective Well-being in School Scale Tian & et al (2014) پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه توسط تیان و همکاران (2014) به منظور سنجش بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان…

ادامه مطلب

پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009)

پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009) Social Safeness & Pleasure Scale Gilbert & et al (2009) پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی توسط گیلبرت و همکاران (2009) به منظور سنجش امنیت و لذت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی دارای 11 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) – 52 سوالی

پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) – 52 سوالی Metacognition self-awareness questionnaire Schraw & Dennison (1994) پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی توسط شراو و دنیسون (2003) به منظور سنجش خودآگاهی فراشناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی دارای 52 سوال و 2 مولفه دانش فراشناختی (دانش بیانی، دانش روشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي (1399)

پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي (1399) Contextual conditions flourishing scale پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي توسط ضیایی و همکاران (1399) به منظور سنجش شرایط محیطی– زمینه ای موثر بر شکوفایي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی (Social adaption Questionnaire (1953 پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا توسط کلارک و همکاران (1953) به منظور سنجش سازگاری اجتماعی کالیفرنیا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا دارای 40 سوال و 4  مولفه مهارت اجتماعی، روابط مدرسه ای،…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود آگاهی فنیگستین و همکاران (1975)

پرسشنامه خود آگاهی فنیگستین، شیر و باس (1975) (Self-awareness Questionnaire (1975 پرسشنامه خود آگاهی توسط فنیگستین، شیر و باس (1975) به منظور سنجش خود آگاهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود آگاهی دارای 23 سوال و 3  مولفه خود آگاهی خصوصی، خودآگاهی عمومی و اضطراب اجتماعی می باشد و…

ادامه مطلب