پرسشنامه تعارض کار – خانواده نت میر و همکاران (2004)

  پرسشنامه تعارض کار – خانواده نت مایر و همکاران (2004) Work – family conflict questionnaire Netemeyer et al (2004) پرسشنامه تعارض کار – خانواده توسط نت مایر و همکاران (2004) به منظور سن تعارض کار – خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعارض کار – خانواده دارای 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی وانگ و لو (2002)

  پرسشنامه هوش هیجانی وانگ و لو (2002) Emotional intelligence questionnaire Wong & Law (2002) پرسشنامه هوش هیجانی توسط وانگ و لو (2002) به منظور سنجش هوش هیجانی را از دیدگاه مایر و سالووی (1993) طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش هیجانی دارای 16 سوال و 4  مولفه ارزیابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت فورنیر و همکاران (2010)

  پرسشنامه تمایل به ترک خدمت فورنیر و همکاران (2010) Turnover intention questionnaire Fournier et al (2010) پرسشنامه تمایل به ترک خدمت توسط فورنیر و همکاران (2010) به منظور سنجش تمایل به ترک خدمت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به ترک خدمت دارای 3 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خستگی عاطفی راترفورد و همکاران (2009)

  پرسشنامه خستگی عاطفی راترفورد و همکاران (2009) Emotional exhaustion questionnaire Rutherford et al (2009) پرسشنامه خستگی عاطفی توسط راترفورد و همکاران (2009) به منظور سنجش خستگی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خستگی عاطفی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(صبح که…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری اسمیت و همکاران (2008)

  پرسشنامه تاب آوری اسمیت و همکاران (2008) Resilience questionnaire Smith et al (2008) پرسشنامه تاب آوری توسط اسمیت و همکاران (2008) به منظور سنجش تاب آوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(شرایط سخت و…

ادامه مطلب

پرسشنامه طرد شدگی سازمانی هیلتن و نویل (2009)

  پرسشنامه طرد شدگی سازمانی هیلتن و نویل (2009) Workplace exclusion questionnaire Hiltan & Noel (2009) پرسشنامه طرد شدگی سازمانی توسط کورتینا و همکاران (2001) به منظور سنجش طرد شدگی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه طرد شدگی سازمانی دارای 17 سوال و 3 مولفه  طرد از سوی سرپرست،…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی پتریذر و فروهام (2003)

  پرسشنامه هوش هیجانی پتریذر و فروهام (2003) Emotional intelligence questionnaire Petrides & Furuham (2003) پرسشنامه هوش هیجانی توسط پتریذر و فروهام (2003) به منظور سنجش هوش هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش هیجانی دارای 16 سوال و 4  مولفه عواطف دیگران، خودانگیزشی، خودآگاهی و خود مدیریتی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار احساسی کرومل و گدس (2000) و گرندی (2003)

  پرسشنامه کار احساسی کرومل و گدس (2000) و گرندی (2003) Emotional labor questionnaire Kruml & Geddes (2000) and Grandy (2003) پرسشنامه کار احساسی توسط کرومل و گدس (2000) و گرندی (2003) به منظور سنجش کار احساسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کار احساسی دارای 13 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس نقش ساکز و ویتز (1982)

  پرسشنامه استرس نقش ساکز و ویتز (1982) Role stress questionnaire Saxe & Weitz (1982) پرسشنامه استرس نقش توسط ساکز و ویتز (2003) به منظور سنجش استرس نقش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس نقش دارای 11 سوال و 2  مولفه تعارض نقش و ابهام نقش می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و  جکسون (1981)

  پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و  جکسون (1981) Job exhaustion questionnaire Maslach and Jackson (1981) پرسشنامه فرسودگی عاطفی توسط مسلش و جکسون (1981) به منظور سنجش فرسودگی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی عاطفی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(صبح که…

ادامه مطلب