پرسشنامه خود آگاهی نستورم و داویس (2002)

پرسشنامه خود آگاهی نستورم و داویس (2002) Self-awareness questionnaire Nestorm and Davis (2002) پرسشنامه خود آگاهی توسط نستورم و داویس (2002)به منظور سنجش خود آگاهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود آگاهی دارای 11 سوال و 2 مولفه خودگشودگی، استقبال از بازخورد دیگران و آگاهی از ارزش های خود،…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک (1996) – 25 سوالی

  پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک  (1996) – 25 سوالی Social anxiety questionnaire Jerabek (2003  پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسط جرابک (1996) به منظور سنجش اضطراب اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب اجتماعی دارای 25 سوال و 5 مولفه ترس از بیگانگان، ترس از ارزیابی توسط دیگران، ترس از صحبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی چن و همکاران (2019)

  پرسشنامه  استراتژی های کار عاطفی چن و همکاران (2019) Emotional Labor Strategies questionnaire Chen & et al (2019) پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی توسط چن و همکاران (2019) به منظور استراتژی های کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی دارای 10 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه خستگی عاطفی چن و همکاران (2019)

  پرسشنامه  خستگی عاطفی چن و همکاران (2019) Emotional exhaustion questionnaire Chen & et al (2019) پرسشنامه خستگی عاطفی توسط چن و همکاران (2019) به منظور سنجش خستگی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خستگی عاطفی دارای 21 سوال و 3 مولفه  خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و عدم کفایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان چن و همکاران (2019)

  پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان چن و همکاران (2019) Employees’ Passion questionnaire Chen & et al (2019) پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان توسط چن و همکاران (2019) به منظور سنجش شوق و اشتیاق کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان دارای 14 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار عاطفی شی و همکاران (2016)

  پرسشنامه کار عاطفی شی و همکاران (2016) Emotional Labor questionnaire Hsieh & et al (2016) پرسشنامه کار عاطفی توسط شی و همکاران (2016) بر اساس پرسشنامه دیفندورف و همكاران (2005) به منظور سنجش کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کار عاطفی دارای 16 سوال و 4  مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی شوارزر (1993)

  پرسشنامه خودکارآمدی شوارزر (1993) Self-efficacy questionnaire Schwarzer (1993) پرسشنامه خودکارآمدی توسط شوارزر (1993) به منظور سنجش خودکارآمدی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در مواجه با دشواری ها من قادرم آرامش خود را حفظ کنم زیرا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی هاکمن و اولدهام (1975) – 5 سوالی

  پرسشنامه  رضایت شغلی هاکمن و اولدهام (1975) – 5 سوالی Job Satisfaction Hackman & Oldham (1975) پرسشنامه رضایت شغلی توسط هاکمن و اولدهام (1975) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری مشتری مدار (1396)

  پرسشنامه رهبری مشتری مدار (1396)  Customer Focused Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری مشتری مدار توسط رضایی و همکاران (1396) به منظور سنجش رهبری مشتری مدار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری مشتری مدار دارای 27 سوال و 5 مولفه نگرش رهبر، رفتار مشتری مدار رهبر، اصول اخلاقی رهبر، رفتار…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنیدگی شغلی (1384)

  پرسشنامه تنیدگی شغلی (1384) Occupational stress in questionnaire پرسشنامه تنیدگی شغلی توسط قنبری (1384) به منظور سنجش تنیدگی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنیدگی شغلی دارای 30 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(نوسانات پیاپی از کارهای ملالت آور تا کارهای طاقت فرسا)…

ادامه مطلب