پکیج پرسشنامه عزت نفس

        پکیج پرسشنامه عزت نفس این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد عزت نفس می باشد. تعریف مفهومی عزت نفس عزت نفس: اصطلاحی در روانشناسی است که برای بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خود می‌باشد. عزت نفس، باور و اعتقادی است که فرد، درباره ارزش و اهمیت خود دارد. معرفی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه ذهن آگاهی

        پکیج پرسشنامه ذهن آگاهی این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد ذهن آگاهی می باشد. تعریف مفهومی ذهن آگاهی ذهن آگاهی: ذهن‌آگاهی، یک راه هدایت توجه است که از سنت‌های مراقبه شرقی گرفته شده اما بیشترین بحث و تمرین را در فرهنگ غربی داشته است. ذهن‌آگاهی درمانی است که توسط کابات-زین در…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه تنش درک شده کوهن و همکاران ۱۹۸۳

        پکیج پرسشنامه تنش درک شده کوهن و همکاران ۱۹۸۳ این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد تنش درک شده می باشد. تعریف مفهومی تنش درک شده تنش درک شده: تنش عبارت است از تهدید واقعی و یا ادراک شده بر تعادل حیاتی روانی و یا جسمی. بدن انسان یکی از مولفه های…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

        پکیج پرسشنامه راهبردهای مقابله ای این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد راهبردهای مقابله ای می باشد. تعریف مفهومی راهبردهای مقابله ای  راهبردهای مقابله ای: در قرن حاضر موضوع فشار روانی و استرس یکی از مهمترین زمینه های پژوهشی در علوم مختلف بوده است و بررسی تاثیرات آن بر زندگی انسان یکی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری

        پکیج پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد راهبردهای انگیزشی یادگیری می باشد. تعریف مفهومی راهبردهای انگیزشی یادگیری راهبردهای انگیزشی برای یادگیری: راهبردهای انگیزشی شامل جهت گیری هدف پیشرفت ، خودکارآمدی، اضطراب امتحان و راهبردهای یادگیری شامل راهبردهای شناختی یادگیری و یادگیری از همتایان است. معرفی پرسشنامه ها…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه راهبردهای آماده شدن برای امتحان

        پکیج پرسشنامه راهبردهای آماده شدن برای امتحان این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد راهبردهای آماده شدن برای امتحان می باشد. تعریف مفهومی راهبردهای آماده شدن برای امتحان راهبردهای آماده شدن برای امتحان:  شامل روش ها و راهبردهای است که دانشجویان برای آماده شدن برای امتحان به کار می برند. معرفی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

        پکیج پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد باورهای غیر منطقی می باشد. تعریف مفهومی باورهای غیر منطقی باورهای غیر منطقی: باورهای افراد در رفتار، ناهماهنگی شناختی آنان و تغییر اعمالشان تاثیر دارند. ارزیابی افراد در موقعیت های رویارویی زندگی از جمله استرس با سیستم شناختی فرد…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه احساس تنهایی

        پکیج پرسشنامه احساس تنهایی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد احساس تنهایی می باشد. تعریف مفهومی احساس تنهایی احساس تنهایی: احساس تنهایی یک تجربه ذهنی است که ارتباطی به تنهایی به معنای واقعی آن ندارد. به عبارت دیگر ممکن است فردی روابط اجتماعی محدودی داشته باشد اما به هیچ وجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی

    پرسشنامه استاندارد شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی (The 24-item brief HEXACO inventory (BHI پرسشنامه شخصیتی هگزاکو توسط دی وریزا (۲۰۱۳) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط بشرپور و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال و شش مولفه صداقت- تواضع، تهیج پذیری، برون گرایی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اصالت در رابطه (AIRS) لوپز و رایس ۲۰۰۶

    پرسشنامه استاندارد اصالت در رابطه (AIRS) لوپز و رایس ۲۰۰۶ (Authenticity in relationship Scale (AIRS پرسشنامه اصالت در رابطه توسط لوپز و رایس (۲۰۰۶) به منظور سنجش اصالت در رابطه افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط کریمیان و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال و…

ادامه مطلب