پرسشنامه خلاقیت کارکنان ژو و جورج (2001)

درباره وردپرس پرسشنامه خلاقیت کارکنان ژو و جورج (2001) Employee Creativity questionnaire پرسشنامه خلاقیت کارکنان توسط ژو و جورج (2001) به منظور سنجش خلاقیت کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خلاقیت کارکنان دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سازمان شرایط را به گونه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از سیاست های سازمانی کاکمار و فریس (1991)

درباره وردپرس پرسشنامه ادراک از سیاست های سازمانی کاکمار و فریس (1991) Perceptions of Organizational Politics questionnaire پرسشنامه ادراک از سیاست های سازمانی توسط کاکمار و فریس (1991) به منظور سنجش ادراک از سیاست های سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از سیاست های سازمانی دارای 13 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه فروتنی رهبر اونس و همکاران (2013)

درباره وردپرس پرسشنامه  فروتنی رهبر اونس و همکاران (2013) Leader Humility questionnaire پرسشنامه فروتنی رهبر توسط اونس و همکاران (2013) به منظور سنجش فروتنی رهبر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فروتنی رهبر دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیر واحد کاری من فعالانه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (1989)

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (1989) Organizational Ethics questionnaire پرسشنامه اخلاق سازمانی توسط هانت و همکاران (1989) به منظور سنجش اخلاق سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اخلاق سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر در سازمان من يک مدير به…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی آکرمنز و همکاران (2013)

پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی آکرمنز و همکاران (2013) Career competency questionnaire پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی توسط آکرمنز و همکاران (2013) به منظور سنجش شایستگی مسیر شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی دارای 21 سوال و 6 مولفه تامل بر انگیزه، تامل بر صلاحیت، شبکه سازی، خودتعریفی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت درك شده سیستم منابع انسانی فرنکل و همکاران (2012)

پرسشنامه قدرت درك شده سیستم منابع انسانی فرنکل و همکاران (2012) Perceived power of human resources questionnaire پرسشنامه قدرت درك شده سیستم منابع انسانی توسط فرنکل و همکاران (2012) به منظور سنجش قدرت درك شده سیستم منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قدرت درك شده سیستم منابع انسانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از جو مدرسه بِر و همکاران(2011)

پرسشنامه ادراک از جو مدرسه بِر و همکاران(2011) The Delaware School Climate Survey—Student پرسشنامه ادراک از جو مدرسه توسط بِر و همکاران(2011) به منظور سنجش ادراک از جو مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از جو مدرسه دارای 20 سوال و 4 عادلانه بودن قوانین و دوست داشتن…

ادامه مطلب

پرسشنامه پاسخگویی غیررسمی رویل (2006)

پرسشنامه پاسخگویی غیررسمی رویل (2006) Informal accountability questionnaire پرسشنامه پاسخگویی غیررسمی توسط رویل (2006) به منظور سنجش پاسخگویی غیررسمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پاسخگویی غیررسمی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در کمک به رشد و پرورش همکاران دیگر خود را پاسخگو…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو رقابتی براون و همکاران (1988)

پرسشنامه جو رقابتی براون و همکاران (1988) Competitive Climate questionnaire پرسشنامه جو رقابتی توسط اونس و همکاران (1988) به منظور سنجش جو رقابتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو رقابتی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از کار کردن در موقعیت هایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وابستگی وظیفه پیرس و گرگرسن (1991)

پرسشنامه وابستگی وظیفه پیرس و گرگرسن (1991) Task dependence questionnaire پرسشنامه وابستگی وظیفه توسط پیرس و گرگرسن (1991) به منظور سنجش وابستگی وظیفه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وابستگی وظیفه دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من می توانم کارهای خودم را برنامه…

ادامه مطلب