پرسشنامه تعلق سازمانی آرمسترانگ (2008)

پرسشنامه تعلق سازمانی آرمسترانگ (2008) Organizational Belonging questionnaire   پرسشنامه تعلق سازمانی توسط آرمسترانگ (2008) به منظور سنجش تعلق سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعلق سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه تعلق، محیط کار، رهبری، اراده فرصت برای رشد و ارائه فرصت برای مشارکت می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه ویلیام و اندرسون (1999)

پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه ویلیام و اندرسون (1999) Retaliatory Behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه توسط ویلیام و اندرسون (1999) به منظور سنجش رفتارهای تلافی جویانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر امکان داشته…

ادامه مطلب

پرسشنامه بی صداقتی تحصيلی مک كاب و تری وينو (1996)

پرسشنامه بی صداقتی تحصيلی مک كاب و تری وينو (1996) Academic dishonesty questionnaire   پرسشنامه بی صداقتی تحصيلی توسط مک كاب و تری وينو (1996) به منظور سنجش بی صداقتی تحصيلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بی صداقتی تحصيلی دارای 10 سوال و 2 مولفه تقلب در امتحان و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت آموزشی هلینگر (1983)

پرسشنامه مدیریت آموزشی هلینگر (1983) Educational Administration questionnaire پرسشنامه مدیریت آموزشی توسط هلینگر (1983) به منظور سنجش مدیریت آموزشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت آموزشی دارای 50 سوال و 10 مولفه چارچوب اهداف مدرسه، اهداف ارتباطی مدرسه، نظارت و ارزیابی آموزشی، برنامه ریزی مناسب، نظارت بر پیشرفت دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری ســازمانی هوانگ و همکاران (2011)

پرسشنامه یادگیری ســازمانی هوانگ و همکاران (2011) Learning Organization questionnaire پرسشنامه یادگیری ســازمانی توسط هوانگ و همکاران (2011) به منظور سنجش یادگیری ســازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری ســازمانی دارای 9 سوال و 2 مولفه فرهنگ یادگیری و استراتژی یادگیری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011)

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011) Innovative Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد نوآورانه توسط هونگ و همکاران (2011) به منظور سنجش عملکرد نوآورانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد نوآورانه دارای 16 سوال و 3 مولفه نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010)

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رفتار کناره گیری توسط کولیکت و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتار کناره گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار کناره گیری دارای 19 سوال و 10 مولفه افکار پوچ، مراوده، تظاهر به کار، سوء استفاده از…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش سیاسی (1394)

پرسشنامه  هوش سیاسی (1394) Political intelligence questionnaire پرسشنامه هوش سیاسی توسط ممبینی و همکاران (1394) به منظور سنجش هوش سیاسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش سیاسی دارای 28 سوال و 5 مولفه بازي هاي اجتماعی، پویایی هاي قدرت، شخصیت سیاسی، صداقت آشکار، تسخیر احساسات می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های حل تعارض در زوجین رحیم 1983 (ROCI-II)

پرسشنامه سبک های حل تعارض در زوجین رحیم 1983 (ROCI-II) Rahim Resolution Styles (ROCI- II, 1393) پرسشنامه سبک های حل تعارض توسط رحیم (1983) به منظور سنجش سبک های حل تعارض طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط ثنایی و همکاران در سال (1387) اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری نگوین و همکاران (2018)

پرسشنامه وفاداری مشتری نگوین و همکاران (2018) Customer perceived value questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط نگوین و همکاران (2018) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(با وجود اینکه سایر شرکت های…

ادامه مطلب
logo-samandehi