پرسشنامه استاندارد خشونت معلم نسبت به دانش آموزان پیشکین و همکاران ۲۰۱۴

    پرسشنامه استاندارد خشونت معلم نسبت به دانش آموزان پیشکین و همکاران ۲۰۱۴ Teacher Violence Scale پرسشنامه خشونت معلم نسبت به دانش آموزان توسط پیشکین و همکاران (۲۰۱۴) به منظور سنجش خشونت معلم نسبت به دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط پژوهی و نادی (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جنگ طلبی مک کانکی ۲۰۰۷

    پرسشنامه استاندارد جنگ طلبی مک کانکی ۲۰۰۷ McConochie 44-item Warmongering Scale پرسشنامه جنگ طلبی توسط مک کانکی (۲۰۰۷) به منظور سنجش جنگ طلبی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط بانان فردوسیان و همکاران (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۴۴ سوال و نه مولفه استبداد طلبی، اهمیت ارتش و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به ازدواج براتن و روزن ۱۹۹۸

    پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به ازدواج براتن و روزن ۱۹۹۸ Marital Attitude Scale (MAS) Brateen & Rosen, 1998 پرسشنامه نگرش نسبت به ازدواج توسط براتن و روزن (۱۹۹۸) به منظور سنجش نگرش نسبت به ازدواج طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نیلفروشان و همکاران (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان فریدمن و جاکوب ۱۹۹۷

    پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان فریدمن و جاکوب ۱۹۹۷ test anxiety questionnaire پرسشنامه اضطراب امتحان توسط فریدمن و جاکوب (۱۹۹۷) به منظور سنجش اضطراب امتحان بزرگسالان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و سه مولفه تحقیر اجتماعی، خطای شناختی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب رایانه روزن و ویل ۱۹۹۵

    پرسشنامه استاندارد اضطراب رایانه روزن و ویل ۱۹۹۵ (Computer Anxiety Rating Scale (CARS مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه توسط روزن و ویل (۱۹۹۵) به منظور سنجش اضطراب رایانه در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط رحیمی و یدالهی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به رایانه لوید و گرسارد ۱۹۸۶

    پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به رایانه لوید و گرسارد ۱۹۸۶ (Computer Attitude Scale (CAS پرسشنامه نگرش نسبت به رایانه توسط لوید و گرسارد (۱۹۸۶) به منظور سنجش نگرش نسبت به رایانه در دبیران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط محمدی و همکاران (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد وابستگی های ارزش خود کراکر و همکاران ۲۰۰۳

    پرسشنامه استاندارد وابستگی های ارزش خود کراکر و همکاران ۲۰۰۳ (Contingencies of Self-Worth Scale (CSWS پرسشنامه وابستگی های ارزش خود توسط کراکر و همکاران (۲۰۰۳) به منظور سنجش وابستگی های ارزش خود طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط سبزی آرای لنگرودی و همکاران (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ ۱۹۷۲- فرم ۱۲ سوالی

    پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ ۱۹۷۲- فرم ۱۲ سوالی (General Health Questionnaire (GHQ-12 پرسشنامه سلامت عمومی توسط گلدبرگ (۱۹۷۲) به منظور سنجش سلامت عمومی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط یعقوبی و همکاران (۱۳۹۱) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و دو مولفه نشانه های سلامت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی

    پرسشنامه استاندارد ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی Political Organizational Behavior Perception Questionnaire پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی به منظور سنجش ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نقشبندی و میرانی (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و سه مولفه رفتارهای سیاسی عمومی، موفقیت به واسطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد روابط عاطفی اینترنتی 

    پرسشنامه استاندارد روابط عاطفی اینترنتی  پرسشنامه روابط عاطفی اینترنتی توسط برقی ایرانی و عزیر (۱۳۹۴) به منظور سنجش روابط عاطفی اینترنتیطراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال و پنج مولفه اعتماد، صداقت، لذت بردن، تمایل به رابطه جنسی و ترجیح رابطه مجازی می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه…

ادامه مطلب