پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی معلم پارک و همکاران (2002)

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی معلم پارک و همکاران (2002) Teacher Perceived Social Support scale پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی معلم توسط پارک و همکاران (2002) به منظور سنجش حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی (1393)

پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی (1393) Organizational adaptation capacity questionnaire پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی توسط عباس زاده و بوداقی (1393) بر اساس دیدگاه های سوسمن (2004) و استریکمن (2005) به منظور سنجش انطباق پذیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی دارای 31 سوال و 7 مولفه ایجاد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالون (1996)

پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالون (1996) Post-traumatic Growth questionnaire پرسشنامه رشد پس از سانحه توسط تدسچی و کالون (1996) به منظور سنجش رشد پس از سانحه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رشد پس از سانحه دارای 21 سوال و 5 مولفه امکانات جديد، ارتباط با ديگران،…

ادامه مطلب

پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی ابرئین (1992)

پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی ابرئین (1992) Career aspirations questionnaire پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی توسط ابرئین (1992) به منظور سنجش آرزوهای مسیر شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی دارای 10 سوال و 2 مولفه آرزوهای رهبری و آرزوهای پیشرفت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی دینر و همکاران (2002)

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی دینر و همکاران (2002) Psychological well-being questionnaire پرسشنامه بهزیستی روانشناختی توسط دینر و همکاران (2002) به منظور سنجش بهزیستی روانشناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی روانشناختی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر به گذشته برگردم و از اول…

ادامه مطلب

پرسشنامه نظم و انضباط سخت معلم بنزن – لیبروجو و همکاران (2017)

پرسشنامه نظم و انضباط سخت معلم بنزن – لیبروجو و همکاران (2017) Teacher’s harsh discipline questionnaire پرسشنامه نظم و انضباط سخت معلم بر اساس توسط بنزن – لیبروجو و همکاران (2017) به منظور سنجش نظم و انضباط سخت معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نظم و انضباط سخت معلم…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعلق سازمانی آرمسترانگ (2008)

پرسشنامه تعلق سازمانی آرمسترانگ (2008) Organizational Belonging questionnaire   پرسشنامه تعلق سازمانی توسط آرمسترانگ (2008) به منظور سنجش تعلق سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعلق سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه تعلق، محیط کار، رهبری، اراده فرصت برای رشد و ارائه فرصت برای مشارکت می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه ویلیام و اندرسون (1999)

پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه ویلیام و اندرسون (1999) Retaliatory Behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه توسط ویلیام و اندرسون (1999) به منظور سنجش رفتارهای تلافی جویانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای تلافی جویانه دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر امکان داشته…

ادامه مطلب

پرسشنامه بی صداقتی تحصيلی مک كاب و تری وينو (1996)

پرسشنامه بی صداقتی تحصيلی مک كاب و تری وينو (1996) Academic dishonesty questionnaire   پرسشنامه بی صداقتی تحصيلی توسط مک كاب و تری وينو (1996) به منظور سنجش بی صداقتی تحصيلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بی صداقتی تحصيلی دارای 10 سوال و 2 مولفه تقلب در امتحان و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت آموزشی هلینگر (1983)

پرسشنامه مدیریت آموزشی هلینگر (1983) Educational Administration questionnaire پرسشنامه مدیریت آموزشی توسط هلینگر (1983) به منظور سنجش مدیریت آموزشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت آموزشی دارای 50 سوال و 10 مولفه چارچوب اهداف مدرسه، اهداف ارتباطی مدرسه، نظارت و ارزیابی آموزشی، برنامه ریزی مناسب، نظارت بر پیشرفت دانش…

ادامه مطلب