پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (AES)

  دریافت پکیج پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (AES) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو در سال 2009 براساس تعریف چاپمن -2003؛ و تحقیقات فردریک، بلومن قلد و پاریس -2004؛ فین، پانوززو و ووئل کل -1995؛ فین و روک -1997؛ ساخته شد.این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس رفتاری، هیجانی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی

  دریافت پکیج پرسشنامه مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی از 20 گویه و 4 خرده مقیاس مسئولیت در برابر خداوند (7 سوال)، مسئولیت در برابر اجتماع (6 سوال)، مسئولیت در برابر طبیعت (4 سوال) و مسئولیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی مخصوص والدین ویلسون و همکاران (DCDQ’07)

  دریافت پکیج پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی مخصوص والدین ویلسون و همکاران (DCDQ’07) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) نسخه اولیه DCD-Q شامل 17 سوال بوده و برای شناسایی کودکان 8 تا 8/14 ساله پیشنهاد شده است (ویلسون و همکاران، 2000). نسخه تجدیدنظر شده (DCD-Q’07) برای دامنه سنی وسیع تری (5 تا 15…

ادامه مطلب

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی -29 گویه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی -29 گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حس انسجام شامل 29 ماده است که توسط آنتونووسکی تهیه شده است. نمره گذاری پرسشنامه به صورت لیکرت 7 درجه ای و از 1 تا 7 می باشد.حس انسجام یک تجربه ی درونی است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی-13 گویه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی-13 گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حس انسجام شامل13  ماده است که توسط آنتونووسکی تهیه شده است. نمره گذاری پرسشنامه به صورت لیکرت 7 درجه ای و از 1 تا 7 می باشد.حس انسجام است که توسط آرون آنتونووسکی مطرح شد.وی حس انسجام…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی از 43 گویه و 2 خرده مقیاس نگرش معنوی (24 سوال) و توانایی معنوی (19 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش سطح معنویت و رشد معنویت بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی هورن و استبرگ (MEQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی هورن و استبرگ (MEQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی (MEQ) توسط هورن و استبرگ در سال 1976 ساخته شده است که از 19 گویه و 3 خرده مقیاس ترجیح بیداری (7 سوال)، ترجیح خواب (4 سوال) و ترجیح عملکرد بهینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک توسط فدردی، برعرفان و ضیایی (2008) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی

  دریافت پکیج پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ ماده می‌باشد و برای اندازه‌گیری چهار مولفه ذهن‌آگاهی طراحی شده است که عبارتند از: مشاهده‌گری، توصیف بدون…

ادامه مطلب

مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک-24 گویه ای

  دریافت پکیج مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک-24 گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس خودکارآمدی معلم توسط اسچانن، موران و وولفولک در سال 2001 ساخته شده است که از 24 گویه و 3 خرده مقیاس درگیر کردن فراگیر (7 سوال)، راهبردهای آموزشی (9 سوال) و مدیریت کلاس (8 سوال)…

ادامه مطلب