پرسشنامه نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004)

پرسشنامه نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004) Organizational innovation questionnaire پرسشنامه نوآوري سازمانی توسط ونگ و احمد (2004) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 16 سوال و 5 مولفه نوآوری محصول، نوآوری رفتاری، نوآوری استراتژیک، نوآوری فرایندی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه يادگيري سازماني استرهاوس (2001)

پرسشنامه يادگيري سازماني استرهاوس (2001) Organizational learning questionnaire پرسشنامه يادگيري سازمانی توسط استرهاوس (2001) به منظور سنجش يادگيري سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه يادگيری سازمانی دارای 24 سوال و 5 مولفه تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، چشم انداز مشترک، مدل ذهنی، مهارت فردی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراموشی سازمانی (1391)

پرسشنامه فراموشی سازمانی (1391) Organizational forgetfulness questionnaire پرسشنامه فراموشی سازمانی توسط مشبکی (1391) به منظور سنجش فراموشی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراموشی سازمانی دارای 5 سوال و 2 مولفه پرهیز از عادت بد و یادگیری زدایی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه پارانویای سازمانی ایهیونخان و ایتوا (2018)

پرسشنامه پارانویای سازمانی ایهیونخان و ایتوا (2018) Organizational Paranoia questionnaire پرسشنامه پارانویای سازمانی توسط ایهیونخان و ایتوا (2018) به منظور سنجش پارانویای سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پارانویای سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارمندان مغرضانه اشتباهات همكارانشان را به رییس…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد کارکنان اسماعیل و همكاران (2016)

پرسشنامه عملکرد کارکنان اسماعیل و همكاران (2016) Staff performance questionnaire پرسشنامه عملکرد کارکنان توسط اسماعیل و همکاران (2016) به منظور سنجش عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد کارکنان دارای 17 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سازمان ما حاضر است تا مزایاي اضافی…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت معلم جیانگ و همکاران (2016)

پرسشنامه فراشناخت معلم جیانگ و همکاران (2016) Teachers’ Metacognition questionnaire پرسشنامه فراشناخت معلم توسط جیانگ، ما و گائو (2016) به منظور سنجش فراشناخت معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراشناخت معلم دارای 24 سوال و 5 مولفه تجارب فراشناختی معلم، دانش فراشناختی در مورد تعلیم و تربیت، تفکر فراشناختی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعدي نظارتی میشل و امبروس (2007)

پرسشنامه تعدی نظارتی میشل و امبروس (2007) Abusive Supervision questionnaire پرسشنامه تعدی نظارتی توسط میشل و امبروس (2007) به منظور سنجش تعدی نظارتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعدي نظارتی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مافوقم زمانی که دیگران او را ناراحت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای فرانقشی وورستر و همکاران (2005)

پرسشنامه رفتارهای فرانقشی وورستر و همکاران (2005) Extra-Role behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای فرانقشی توسط وورستر و همکاران (2005) به منظور سنجش رفتارهای فرانقشی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای فرانقشی دارای 13 سوال و 4 مولفه جوانمردی، نوع دوستی، رفتار مدنی و وجدان کاری می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط تیلور (2000) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 24 سوال و 4 مولفه عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1394)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1394) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار بر اساس پرسشنامه های لیدن و همکاران (2005) و قلی پور و حضرتی (1388) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 28 سوال و 4 مولفه خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد…

ادامه مطلب