پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دونهام و همکاران (1989)

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دونهام و همکاران (1989) Employee resistance to change questionnaire پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر توسط دونهام و همکاران (1989) به منظور سنجش مقاومت کارکنان در برابر تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دارای 12 سوال و 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی جول (2009)

پرسشنامه رضایت شغلی جول (2009) Job satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی توسط جول (2009) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(تصور میکنم در محیط کار خوشحال تر از دیگران هستم.) به…

ادامه مطلب

پرسشنامه عجین شدن با شغل هِویت (2010)

پرسشنامه عجین شدن با شغل هِویت (2010) Job engagement questionnaire Hewit (2010) پرسشنامه عجین شدن با شغل توسط هِویت (2010) به منظور سنجش عجین شدن با شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عجین شدن با شغل دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برای…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر هرسکویچ و میر (2002)

پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر هرسکویچ و میر (2002) Commitment to change questionnaire پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر توسط هرسکویچ و میر (2002) به منظور سنجش تعهد کارکنان به تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر دارای 11 سوال و سه مولفه تعهد به تغییر عاطفی، مستمر…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباطات شفاف باون (2017)

پرسشنامه ارتباطات شفاف باون (2017) Transparent Communication questionnaire پرسشنامه ارتباطات شفاف بر اساس پرسشنامه های راولینز و مین (2011) و باون (2017) به منظور سنجش ارتباطات شفاف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارتباطات شفاف دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این شرکت زمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز و هان (2009)

پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز و هان (2009) Organizational Trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس پرسشنامه های راولینز و هان (2009) و گرونیگ (1999) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018)

پرسشنامه فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018) Parental Burnout Assessment questionnaire پرسشنامه فرسودگی والدینی توسط رزکام و همکاران (2018) به منظور سنجش فرسودگی والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی والدینی دارای 23 سوال  و 4 مولفه خستگی در نقش والدینی، تقابل با خودوالدینی گذشته، احساس بیزاری از نقش…

ادامه مطلب

پرسشنامه جاذبه سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019)

پرسشنامه جاذبه سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019) Organizational attraction questionnaire پرسشنامه جاذبه سازمانی توسط آکمن و اوزدمیر (2019) به منظور سنجش جاذبه سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جاذبه سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(علاقه مند هستم تا نحوه كار بقیه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019)

پرسشنامه تصویر سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019) Organizational image questionnaire پرسشنامه تصویر سازمانی توسط آکمن و اوزدمیر (2019) به منظور سنجش تصویر سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصویر سازمانی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برگزاری كارگاه های آموزشی متناسب با نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019)

پرسشنامه وفاداری سازمانی آکمن و اوزدمیر (2019) Organizational loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری سازمانی توسط آکمن و اوزدمیر (2019) به منظور سنجش وفاداری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری سازمانی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(كاركنان سازمان برای كمك به مراجعه كنندگان…

ادامه مطلب