پرسشنامه حسادت سازمانی (1389)

پرسشنامه حسادت سازمانی (1389) Organizational envy questionnaire پرسشنامه حسادت سازمانی توسط ولی زاده و آذربایجانی (1389) به منظور سنجش حسادت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حسادت سازمانی دارای 22 سوال و 3 مولفه حسادت شناختی، حسادت عاطفی و حسادت رفتاری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه محدوديت سازماني اسپکتور و جکس (1998)

پرسشنامه محدوديت سازماني اسپکتور و جکس (1998) Organizational Constraints questionnaire پرسشنامه محدودیت سازمانی توسط اسپکتور و جکس (1998) به منظور سنجش محدودیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه محدودیت سازمانی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(فقدان اطلاعات لازم در مورد چرایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت تغییر میل (2003)

پرسشنامه  مدیریت تغییر میل (2003) Change Management questionnaire پرسشنامه مدیریت تغییر توسط میل (2003) به منظور سنجش مدیریت تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت تغییر دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اين سازمان ها جهت رقابت کردن به شيوه ای اثربخش، تغييرات…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی (1398)

پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی (1398) Political Organizational Behavior Perception questionnaire پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی توسط نقشبندی و میرانی (1398) به منظور سنجش ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی دارای 15 سوال و 3 مولفه رفتارهای سیاسی عمومی، موفقیت به واسطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه دگرگونی شغلی انسانی لو (2020)

پرسشنامه دگرگونی شغلی انسانی لو (2020) Job Crafting questionnaire پرسشنامه دگرگونی شغلی توسط لو (2020) به منظور سنجش دگرگونی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دگرگونی شغلی دارای 12 سوال و 4 مولفه افزایش منابع شغلی ساختاری، کاهش موانع تقاضاهای شغلی، افزایش منابع شغلی اجتماعی و افزایش تقاضاهای شغلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد لو (2020)

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد لو (2020) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری قابل اعتماد توسط لو (2020) به منظور سنجش رهبری قابل اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری قابل اعتماد دارای 12 سوال و 4 مولفه خودآگاهی، شفافیت ارتباطی، چشم انداز اخلاقی درونی و پردازش متون می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی لو (2020)

پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی لو (2020) Human Resource Flexibility questionnaire پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی توسط لو (2020) به منظور سنجش انعطاف پذیری منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی دارای 15 سوال و 5 مولفه انعطاف پذیری منابع در فعالیت های منابع انسانی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور انسانی لو (2020)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور انسانی لو (2020) Customer-Oriented Organizational Citizen Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور توسط لو (2020) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور دارای 3 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان فریس و کاکمار (1992)

پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان فریس و کاکمار (1992) Spatial perception of political organizations questionnaire Ferris & Kacmar (1992) پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان توسط فریس و کاکمار (1992) به منظور سنجش ادراک فضای سیاسی سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان دارای 12 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1978)

پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1978) Political behavior questionnaire Dvbryn (1978) پرسشنامه  رفتار سیاسی توسط فریس و کاکمار (1978) به منظور سنجش  رفتار سیاسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  رفتار سیاسی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من تمایل دارم در مسافرت جمعی که…

ادامه مطلب