پرسشنامه پشیمانی از برند داوتاس و دیامانتاپلوس (2017)

پرسشنامه پشیمانی از برند داوتاس و دیامانتاپلوس (2017) Regretting the Brand questionnaire پرسشنامه پشیمانی از برند توسط داوتاس و دیامانتاپلوس (2017) به منظور سنجش پشیمانی از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پشیمانی از  برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق برند قربانزاده و همکاران (2020)

پرسشنامه اشتیاق برند قربانزاده و همکاران (2020) Brand enthusiasm questionnaire پرسشنامه اشتیاق برند توسط قربانزاده و همکاران (2020) به منظور سنجش اشتیاق برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اشتیاق برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این برند مرا مجذوب خود کرده است.)…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت برند هولتر و همکاران (2016)

پرسشنامه هویت برند هولتر و همکاران (2016) Brand Identity questionnaire Wolter & et al (2016) پرسشنامه هویت برند توسط هولتر و همکاران (2016) به منظور سنجش هویت برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند ……

ادامه مطلب

پرسشنامه خشنودی مشتری پارک و کیم (2014)

پرسشنامه خشنودی مشتری پارک و کیم (2014) Customer Satisfaction questionnaire Park & Kim (2014) پرسشنامه خشنودی مشتری توسط پارک و کیم (2014) به منظور سنجش خشنودی مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خشنودی مشتری دارای 2 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(حتی اگر بانک…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی پارک و کیم (2011)

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی پارک و کیم (2011) Electronic Oral Advertising questionnaire Park & Kim (2014) پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی توسط تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی پارک و کیم (2011) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تبلیغات دهان…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی برند سینف و همکاران (2020)

پرسشنامه دلبستگی برند سینف و همکاران (2020) Brand attachment questionnaire پرسشنامه دلبستگی برند توسط سینف و همکاران (1391) به منظور سنجش دلبستگی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دلبستگی برند دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(پس از خرید، حاضرم هزینه زیادی را…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری مشتری سینف و همکاران (2020)

پرسشنامه درگیری مشتری سینف و همکاران (2020) Customer Engagement questionnaire پرسشنامه درگیری مشتری توسط سینف و همکاران (1391) به منظور سنجش درگیری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری مشتری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من این برند را بخاطر مزایای ارجاعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت برند مشتری سینف و همکاران (2020)

پرسشنامه هویت برند مشتری سینف و همکاران (2020) Customer Brand Identity questionnaire پرسشنامه هویت برند مشتری توسط سینف و همکاران (2020) به منظور سنجش هویت برند مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت برند مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(وقتی کسی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه مشتری سینف و همکاران (2020)

پرسشنامه تجربه مشتری سینف و همکاران (2020) Customer Brand Experience questionnaire پرسشنامه تجربه مشتری توسط سینف و همکاران (1391) به منظور سنجش تجربه مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه مشتری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این برند، کنجکاوی من را تحریک…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش برند کالهاندر و داهلن (2011)

پرسشنامه نگرش برند کالهاندر و داهلن (2011) Brand Attitude Questionnaire Colliandar & Dahlen (2011) پرسشنامه نگرش برند توسط کالهاندر و داهلن (2011) به منظور سنجش نگرش برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(محبوبیت برند …….

ادامه مطلب