پرسشنامه رفتار طرفدار محیط زیست برند بلاک و همکاران (2017)

پرسشنامه رفتار طرفدار محیط زیست برند بلاک و همکاران (2017) Brand pro-Environment Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار طرفدار محیط زیست برند توسط بلاک و همکاران (2017) به منظور سنجش رفتار طرفدار محیط زیست برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار طرفدار محیط زیست برند دارای 5 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تطبیق پذیری بازاریابی لاگس و همکاران (2008)

پرسشنامه تطبیق پذیری بازاریابی لاگس و همکاران (2008) Market intelligence questionnaire پرسشنامه تطبیق پذیری بازاریابی توسط لاگس و همکاران (2008) به منظور سنجش تطبیق پذیری بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تطبیق پذیری بازاریابی دارای 13 سوال و 4 مولفه تطبیق پذیری محصول، تطبیق پذیری قیمت، تطبيق پذیري نيروي…

ادامه مطلب

پرسشنامه انسجام تیم کارلس و دپاولو (2000)

پرسشنامه انسجام تیم کارلس و دپاولو (2000) Team cohesion questionnaire پرسشنامه انسجام تیم توسط کارلس و دپاولو (2000) به منظور سنجش انسجام تیم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انسجام تیم دارای 7 سوال و 2 مولفه انسجام وظیفه و انسجام اجتماعی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش بازار جاورسکی و کهلی (1993)

پرسشنامه هوش بازار جاورسکی و کهلی (1993) Market intelligence questionnaire پرسشنامه هوش بازار توسط جاورسکی و کهلی (1993) به منظور سنجش هوش بازار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش بازار دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ارتباط مستقیم با مشتریان در این کسب…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری شمیم و همکاران (2009)

پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری شمیم و همکاران (2009) Customer Shared value creation questionnaire پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری توسط وانگ و لو (2009) به منظور سنجش خلق مشترک ارزش مشتری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری دارای 19 سوال و دو مولفه ارزش آفرینی مشترک…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش ویژه برند تونیکس و همکاران (2009)

پرسشنامه ارزش ویژه برند تونیکس و همکاران (2009) Role of Brand questionnaire پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط تونیکس و همکاران (2009) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش ویژه برند دارای 15 سوال و 4 مولفه کیفیت ادراک شده برند، آگاهی از برند، تداعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی استپس و پیدمونت (1986)

پرسشنامه رضایت شغلی استپس و پیدمونت (1986) Job satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی توسط استپس و پیدمونت (1986) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 21 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(با توجه به انتظاراتی که از من دارند…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان وانگ و لو (2009)

پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان وانگ و لو (2009) Seller’s Emotional intelligence questionnaire پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان توسط وانگ و لو (2009) به منظور سنجش هوش هیجانی فروشندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان دارای 16 سوال و 4 مولفه ارزیابی هیجانات شخصی، ازیابی احساسات دیگران، کاربرد هیجان،…

ادامه مطلب

پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری الدمور و حیات (2019)

پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری الدمور و حیات (2019) Customer relationship management technology questionnaire پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری توسط الدمور و حیات (2019) به منظور سنجش فناوری مدیریت ارتباط با مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری دارای 4 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری رحمان(2019)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری رحمان(2019) Customer relationship management questionnaire پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری توسط رحمان (2019) به منظور سنجش مدیریت ارتباط با مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در سازمان ما،…

ادامه مطلب