پرسشنامه واکنش های عاطفی کارکنان گونگ و همکاران (2020)

  پرسشنامه واکنش های عاطفی کارکنان گونگ و همکاران (2020) S Customers’ Emotional Reactions questionnaire (2020) پرسشنامه واکنش های عاطفی کارکنان توسط گونگ و همکاران(2020) به منظور سنجش واکنش های عاطفی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه واکنش های عاطفی کارکنان دارای 8 سوال و 2  مولفه احساسات مثبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات گونگ و همکاران (2020)

  پرسشنامه کیفیت خدمات گونگ و همکاران (2020) Service quality questionnaire Gong & et al (2020) پرسشنامه کیفیت خدمات توسط گونگ و همکاران (2020) به منظور سنجش کیفیت خدمات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت خدمات دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتریان گونگ و همکاران (2020)

  پرسشنامه وفاداری مشتریان گونگ و همکاران (2020)  Customer loyalty questionnaire Gong & et al (2020) پرسشنامه وفاداری مشتریان توسط گونگ و همکاران (2020) به منظور سنجش وفاداری مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتریان گونگ و همکاران (2020)

  پرسشنامه رضایت مشتریان گونگ و همکاران (2020) Customer satisfaction questionnaire Gong & et al (2020) پرسشنامه رضایت مشتریان توسط گونگ و همکاران (2020) به منظور سنجش رضایت مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعامل کار دی وال (2018)

  پرسشنامه تعامل کار دی وال (2018) Work interaction questionnaire De Waal (2018) پرسشنامه تعامل کار توسط دی وال (2005) به منظور سنجش تعامل کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعامل کار دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی کارکنان شرکت در…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد عاطفی دی وال (2018)

  پرسشنامه تعهد عاطفی دی وال (2018) Emotional commitment questionnaire De Waal (2018) پرسشنامه تعهد عاطفی توسط دی وال (2018) به منظور سنجش تعهد عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد عاطفی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من فکر میکنم به راحتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه عمکرد سازمانی دی وال (2018)

  پرسشنامه عمکرد سازمانی دی وال (2018) Organizational performance questionnaire De Waal (2018) پرسشنامه عمکرد سازمانی توسط دی وال (2018) به منظور سنجش عمکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عمکرد سازمانی دارای 21 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در شرکت ما، هرچیزی که…

ادامه مطلب

پرسشنامه فضای سازمانی پرماریون و همکاران (2013)

  پرسشنامه  فضای سازمانی پرماریون و همکاران (2013) Organizational climate questionnaire Permarupan & et al (2013) پرسشنامه فضای سازمانی توسط پرماریون و همکاران (2013) به منظور سنجش فضای سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فضای سازمانی دارای 18 سوال و 6  مولفه شفافیت نقش، استانداردهای کار، مسئولیت پذیری، انعطاف…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری معتبر کیو و همکاران (2019)

پرسشنامه  رهبری معتبر کیو و همکاران (2019) (Authentic leadership questionnaire Qiu et al (2019  پرسشنامه رهبری معتبر توسط کیو و همکاران (2019) به منظور سنجش میزان رهبری معتبر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری معتبر دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تاچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کیو و همکاران (2019)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کیو و همکاران (2019) (Organizational citizenship behavior questionnaire Qiu et al (2019  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط کیو و همکاران (2019) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب