پرسشنامه حافظه سازمانی آنت (2010) – 72 سوالی

پرسشنامه حافظه سازمانی آنت (2010) – 72 سوالی Organizational Memory questionnaire پرسشنامه حافظه سازمانی توسط آنت (2010) به منظور سنجش حافظه سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حافظه سازمانی دارای 72 سوال و 6 مولفه دانش کاری، دانش فرهنگی، دانش سیاسی، دانش صنعتی، دانش اجتماعی و تاریخچه می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفاه کارکنان شارما و همکاران (2016)

پرسشنامه رفاه کارکنان شارما و همکاران (2016) Employees’ welfare questionnaire پرسشنامه رفاه کارکنان توسط شارما و همکاران (2016) به منظور سنجش رفاه کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفاه کارکنان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کیفیت زندگیتان را چه میزان ارزیابی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت داهلسرود (2008)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت داهلسرود (2008) Company’s Social responsibility questionnaire پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط داهلسرود (2008) به منظور سنجش مسئولیت اجتماعی شرکت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بنظر می رسد این شرکت عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت بخشی سازمانی مائل و آشفورت (1992)

پرسشنامه هویت بخشی سازمانی مائل و آشفورت (1992) Organizational identification questionnaire پرسشنامه هویت بخشی سازمانی توسط مائل و آشفورت (1992) طراحی و تدوین شده است و در پژوهش سو و سوانسون (2019) به منظور سنجش هویت بخشی سازمانی استفاده شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت بخشی سازمانی دارای 4 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاکتیک های تبلیغاتی دوگلاس و همکاران (2019)

پرسشنامه تاکتیک های تبلیغاتی دوگلاس و همکاران (2019) Advertisement Tactic’s questionnaire Douglas & et al پرسشنامه تاکتیک های تبلیغاتی توسط دوگلاس و همکاران (2019) به منظور سنجش تاکتیک های تبلیغاتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاکتیک های تبلیغاتی دارای 9 سوال و سه مولفه نگرش نسبت به برنامه بازاریابی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار خارج از نقش برند دوگلاس و همکاران (2019)

پرسشنامه رفتار خارج از نقش برند دوگلاس و همکاران (2019) Extra-Role Brand Performance questionnaire Douglas & et al پرسشنامه رفتار خارج از نقش برند توسط دوگلاس و همکاران (2019) به منظور سنجش رفتار خارج از نقش برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار خارج از نقش برند دارای 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت عملکرد برند دوگلاس و همکاران (2019)

پرسشنامه مدیریت عملکرد برند دوگلاس و همکاران (2019) Brand Performance Management questionnaire Douglas & et al پرسشنامه مدیریت عملکرد برند توسط دوگلاس و همکاران (2019) به منظور سنجش مدیریت عملکرد برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت عملکرد برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت یابی برند دوگلاس و همکاران (2019)

پرسشنامه هویت یابی برند دوگلاس و همکاران (2019) Brand Identity questionnaire Douglas & et al پرسشنامه هویت یابی برند توسط دوگلاس و همکاران (2019) به منظور سنجش هویت یابی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت یابی برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشتری مداری دوگلاس و همکاران (2019)

پرسشنامه مشتری مداری دوگلاس و همکاران (2019) Customer Orientation questionnaire Douglas & et al پرسشنامه مشتری مداری توسط دوگلاس و همکاران (2019) به منظور سنجش مشتری مداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشتری مداری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(یکی از ارکان…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد رفتاری داوتاس و دیامانتاپلوس (2017)

پرسشنامه قصد رفتاری داوتاس و دیامانتاپلوس (2017) Behavioral Intention questionnaire پرسشنامه قصد رفتاری توسط داوتاس و دیامانتاپلوس (2017) به منظور سنجش قصد رفتاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد رفتاری دارای 4 سوال و 2 مولفه قصد خرید مجدد و پیشنهاد به دیگران می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب