پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی بوی (2001)

پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی بوی (2001) Organizational control system questionnaire پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی توسط بوی (2001) به منظور سنجش سیستم کنترل سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این سازمان روشهای رسمی روشنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996) – 10 سوالی

پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996) – 10 سوالی Organizational trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط کامینگ و برومیلی (1996) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(می دانم که سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی کلارک و پاینه (2008)

پرسشنامه اعتماد سازمانی کلارک و پاینه (2008) Organizational trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط کلارک و پاینه (2008) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 11 سوال و 3 مولفه راستی، خیرخواهی و شایستگی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد سازمانی بویچاک و منگوس (2013)

پرسشنامه تعهد سازمانی بویچاک و منگوس (2013) Organizational commitment questionnaire پرسشنامه تعهد سازمانی توسط بویچاک و منگوس (2013) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(حتی اگر فرصت های شغلی بهتری هم…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد لانگو و موران (2011)

پرسشنامه اعتماد لانگو و موران (2011) Trust questionnaire پرسشنامه اعتماد توسط لانگو و موران (2010) به منظور سنجش اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من معتقدم که همکاران من به شغل محول شده خود با مهارت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاق کسب و کار بری و همکاران (2013)

پرسشنامه اخلاق کسب و کار بری و همکاران (2013) Business ethics questionnaire پرسشنامه اخلاق کسب و کار توسط بری و همکاران (2013) به منظور سنجش اخلاق کسب و کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اخلاق کسب و کار دارای 4 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه کاربرد دانش اوآکواک و اودراگو (2018)

پرسشنامه کاربرد دانش اوآکواک و اودراگو (2018) Knowledge utilization questionnaire پرسشنامه کاربرد دانش توسط اوآکواک و اودراگو (2018) به منظور سنجش کاربرد دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کاربرد دانش دارای 2 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از دانش و مهارت های که…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبري اصیل ادراک شده وولموبوا و همکاران (2008)

پرسشنامه رهبري اصیل ادراک شده وولموبوا و همکاران (2008) Perceived authentic leadership questionnaire پرسشنامه رهبري اصیل ادراک شده توسط وولموبوا و همکاران (2008) به منظور سنجش رهبري اصیل ادراک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبري اصیل ادراک شده دارای 16 سوال و 4 مولفه خودآگاهی، شفافیت رابطه، وجدان…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های فرهنگی ازنوسکی و همکاران (2001)

پرسشنامه ارزش های فرهنگی ازنوسکی و همکاران (2001) Cultural Values questionnaire پرسشنامه ارزش های فرهنگی توسط ازنوسکی و همکاران (2001) به منظور سنجش ارزش های فرهنگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های فرهنگی دارای 24 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(داشتن شغلی که…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی (1395)

پرسشنامه  اعتماد سازمانی (1395) Organizational Memory questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط شفیعی (1395) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(افراد همکاري با این مدرسه را نسبت به دیگر مدرسه ها ترجیح…

ادامه مطلب