پرسشنامه عدم امنیت شغلی پینار و همکاران (2013)

پرسشنامه عدم امنیت شغلی پینار و همکاران (2013) Job insecurity questionnaire پرسشنامه عدم امنیت شغلی توسط پینار و همکاران (2013) به منظور سنجش عدم امنیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عدم امنیت شغلی دارای 8 سوال و 2 مولفه عدم امنیت شناختی و عدم امنیت احساسی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد ترک خدمت جانگ و یون (2013)

پرسشنامه قصد ترک خدمت جانگ و یون (2013) Turnover intention questionnaire پرسشنامه قصد ترک خدمت توسط جانگ و یون (2013) به منظور سنجش قصد ترک خدمت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد ترک خدمت دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در حال حاضر…

ادامه مطلب

پرسشنامه عزت نفس پیرس و همکاران (1989)

پرسشنامه عزت نفس پیرس  و همکاران (1989) Self-Esteem questionnaire پرسشنامه عزت نفس توسط پیرس و همکاران (1989) به منظور سنجش عزت نفس طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این امکان را دارم تا در ایجاد تغییرات…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011)

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011) Innovative Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد نوآورانه توسط هونگ و همکاران (2011) به منظور سنجش عملکرد نوآورانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد نوآورانه دارای 16 سوال و 3 مولفه نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010)

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رفتار کناره گیری توسط کولیکت و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتار کناره گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار کناره گیری دارای 19 سوال و 10 مولفه افکار پوچ، مراوده، تظاهر به کار، سوء استفاده از…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008)

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری قابل اعتماد توسط والومبا و همکاران (2008) به منظور سنجش رهبری قابل اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری قابل اعتماد دارای 16 سوال و 4 مولفه شفافیت رابطه، دیدگاه اخلاقی درونی شده، تجزیه و تحلیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش بازاریابی ونتر و رنزبرگ (2014)

پرسشنامه هوش بازاریابی ونتر و رنزبرگ (2014) Marketing intelligence questionnaire پرسشنامه هوش بازاریابی توسط ونتر و رنزبرگ (2014) به منظور سنجش هوش بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش بازاریابی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به عنوان کسی که از هوش بازاریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری برند بیلجین (2018)

پرسشنامه وفاداری برند بیلجین (2018) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش وفاداری برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(افتخار می کنم که مشتری شرکت های تولید کننده مواد غذایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر برند بیلجین (2018)

پرسشنامه تصویر برند بیلجین (2018) Brand Image questionnaire پرسشنامه تصویر برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش تصویر برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصویر برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(حافظه ی چشمگیری در مورد شرکت های تولید کننده مواد غذایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی از برند بیلجین (2018)

پرسشنامه آگاهی از برند بیلجین (2018) Brand Awareness questionnaire پرسشنامه آگاهی از برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش آگاهی از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهی از برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(همواره محصولات شرکت های تولید کننده مواد…

ادامه مطلب
logo-samandehi