پرسشنامه هويت سبز سازمانی چن (2011)

پرسشنامه هويت سبز سازمانی چن (2011) Green Organizational Identity questionnaire پرسشنامه هويت سبز سازمانی  توسط چن (2011) به منظور سنجش هويت سبز سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هويت سبز سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من احساس میکنم که شرکت مجموعه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سبز کیم و شیم (2018)

پرسشنامه نوآوری سبز کیم و شیم (2018) Green Innovation questionnaire پرسشنامه نوآوری سبز توسط کیم و شیم (2018) به منظور سنجش نوآوری سبز  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سبز  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (شرکت از طریق ایجاد روش های…

ادامه مطلب

پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون (2007)

پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون (2007) Knowledge sharing questionnaire پرسشنامه تسهیم دانش توسط دیکسون (2007) به منظور سنجش تسهیم دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تسهیم دانش دارای 14 سوال و 4 مولفه دانش ترتیبي، دانش آشکار، دانش پنهان و دانش استراتژیک می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی داخلی شایو و یوب (2010)

پرسشنامه بازاریابی داخلی شایو و یوب (2010) Internal Marketing questionnaire پرسشنامه  بازاریابی داخلی توسط شایو و یوب (2010) به منظور سنجش بازاریابی داخلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی داخلی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ارتباط مناسب بین رئیس و مرئوس وجود دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه بچرر و همکاران (2012)

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه بچرر و همکاران (2012) Market intelligence questionnaire پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه توسط بچرر و همکاران (2012) به منظور سنجش بازاریابی کارآفرینانه  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه دارای 21 سوال و 7 مولفه بیش فعال بودن، فرصت گرایی، ریسک پذیری، نوآوری، مشتری گرایی، اهرم سازی منابع،…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسیت به عدالت اشمیت و همکاران (2010)

پرسشنامه حساسیت به عدالت اشمیت و همکاران (2010) The Justice Sensitivity Inventory پرسشنامه حساسیت به عدالت توسط اشمیت، بامرت، گلوویترز و مایس (2010) به منظور سنجش حساسیت به عدالت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حساسیت به عدالت دارای 40 سوال و 4 مولفه قربانی بی عدالتی، نظاره گر بی…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش بازار کهلی و جاورسکی (1990)

پرسشنامه هوش بازار کهلی و جاورسکی (1990) Market intelligence questionnaire پرسشنامه هوش بازار توسط کهلی و جاورسکی (1990) به منظور سنجش هوش بازار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش بازار دارای 13 سوال و 3 مولفه ایجاد هوشمندی، توزیع هوشمندی و پاسخگویی می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی (1399)

پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی (1399) Developing Human Resources Competencies questionnaire پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی بر اساس مدل اولریش (2009) و پرسشنامه مطرح شده در پژوهش دونپورت (2016) و افشارفر و همکاران(1396) توسط بهرامی (1399) به منظور سنجش توسعه شایستگی های منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک (1399)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک (1399) Electronic Human Resource Management questionnaire پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اساس مدل خشمان (2019) توسط بهرامی (1399) به منظور سنجش مدیریت منابع انسانی الکترونیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارای 25 سوال و 5 مولفه استخدام الکترونیک، انتخاب…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآفرینی ونکاتارامان (2019)

پرسشنامه کارآفرینی ونکاتارامان (2019) Entrepreneurship questionnaire پرسشنامه کارآفرینی توسط ونکاتارامان (2019) به منظور سنجش کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کارآفرینی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(استفاده از مهارت ها و تخصص های مدیریتی برای ایجاد مزیت های زقابتی در عرصه کارآفرینی…

ادامه مطلب