پرسشنامه طرد شدگی سازمانی هیلتن و نویل (2009)

  پرسشنامه طرد شدگی سازمانی هیلتن و نویل (2009) Workplace exclusion questionnaire Hiltan & Noel (2009) پرسشنامه طرد شدگی سازمانی توسط کورتینا و همکاران (2001) به منظور سنجش طرد شدگی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه طرد شدگی سازمانی دارای 17 سوال و 3 مولفه  طرد از سوی سرپرست،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بی نزاکتی سازمانی کورتینا و همکاران (2001)

  پرسشنامه بی نزاکتی سازمانی کورتینا و همکاران (2001) Organizational Incivility questionnaire Cortina et al (2001) پرسشنامه بی نزاکتی سازمانی توسط کورتینا و همکاران (2001) به منظور سنجش بی نزاکتی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بی نزاکتی سازمانی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای آوایی کارکنان لیان و همکاران (2012)

  پرسشنامه رفتارهای آوایی کارکنان لیان و همکاران (2012) Employees Voice Behaviour questionnaire Liang et al (2012) پرسشنامه رفتارهای آوایی کارکنان توسط لیان و همکاران (2012) به منظور سنجش رفتارهای آوایی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای آوایی کارکنان دارای 10 سوال و 2 مولفه  می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی پتریذر و فروهام (2003)

  پرسشنامه هوش هیجانی پتریذر و فروهام (2003) Emotional intelligence questionnaire Petrides & Furuham (2003) پرسشنامه هوش هیجانی توسط پتریذر و فروهام (2003) به منظور سنجش هوش هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش هیجانی دارای 16 سوال و 4  مولفه عواطف دیگران، خودانگیزشی، خودآگاهی و خود مدیریتی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار عاطفی کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه کار عاطفی کانیبیر و نارت (2012) Emotional work questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه کار عاطفی توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کار عاطفی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه آراستگی محیط سازمانی (1393)

  پرسشنامه آراستگی محیط سازمانی (1393) Arrangement of organizational environment questionnaire پرسشنامه آراستگی محیط سازمانی توسط احمدی و همکاران (1393) به منظور سنجش آراستگی محیط سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آراستگی محیط سازمانی دارای 50 سوال و 5  مولفه سامان دهی، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی، استاندارد سازی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شرایط سازمانی (1391)

  پرسشنامه شرایط سازمانی (1391) Organizational Conditions questionnaire پرسشنامه شرایط سازمانی بر اساس نظر عبدالهی و اشرفی فشی به منظور سنجش شرایط سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شرایط سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(راجع به راهبردهای مدیریتی(دسترسی به اطلاعات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی کانیبیر و نارت (2012) Internal Relationship Marketing questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش بازاریابی رابطه مند داخلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی دارای 7 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان کانیبیر و نارت (2012) Customers` interrelation questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش تعاملات کارکنان و مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان دارای 7 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه کیفیت خدمات کانیبیر و نارت (2012) Services quality questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه کیفیت خدمات توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش کیفیت خدمات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت خدمات دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کیفیت خدمات…

ادامه مطلب