پرسشنامه شناخت تیم کاری گیب

  دریافت پکیج پرسشنامه شناخت تیم کاری گیب (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شناخت تیم کاری توسط جک گیب (۱۹۷۸) ساخته شده است که از ۹۶ گویه و ۴ خرده مقیاس بازبودن – نشان دادن، اعتماد کردن، وابستگی تیمی و از قوه به فعل درآمدن – رشد کردن تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش قدرت مداری کریستی و جیس

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش قدرت مداری کریستی و جیس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش قدرت مداری توسط کریستی و جیس (۱۹۷۰) ساخته شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی افراد نسبت به قدرت طلبی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های یادگیری

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک های یادگیری (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سبک های یادگیری توسط Towler و Dipboye در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است که از ۵۴ گویه و ۵ خرده مقیاس اکتشافی (۱۴ سوال)، گروهی (۷ سوال)، تجربی (۱۳ سوال)، ساختاریافته (۱۱ سوال) و مشاهده ای (۹ سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازها در شغل

  دریافت پکیج پرسشنامه نیازها در شغل (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نیازها در شغل از ۱۳ گویه ۵ خرده مقیاس نیاز امنیت (۱ سوال)، نیاز اجتماعی (۲ سوال)، نیاز احترام (۳ سوال)، نیاز استقلال (۴ سوال) و نیاز خودشکوفایی (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

  دریافت پکیج پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم بوسیله انجمن دانشجویان دانشکده های بازرگانی آمریکا ساخته شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش ویژگیهای مدیران قرن بیست و یکم و تعیین موفق بودن مدیر…

ادامه مطلب

پرسشنامه حل تضاد

  دریافت پکیج پرسشنامه حل تضاد (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حل تضاد از ۳۰ گویه و ۵ خرده مقیاس اجتناب (۶ سوال)، سازش (۶ سوال)، اجبار (۶ سوال)، مذاکره (۶ سوال) و حل مسأله (۶ سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی حل تضاد در بین افراد بکار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسلاتر – نسخه ۱۵ آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسلاتر – نسخه ۱۵ آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بازارگرایی توسط Narver و Slaterدر سال ۱۹۹۰ ساخته شده است که از ۱۵ گویه و ۳ خرده مقیاس مشتری گرایی (۶ سوال)، رقابت گرایی (۴ سوال) و هماهنگی بین بخشی (۵ سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران پیتر. بی. وایل

  دریافت پکیج پرسشنامه آشوب و شغل مدیران پیتر. بی. وایل (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آشوب و شغل مدیران توسط پیتر. بی. وایل (۱۹۸۹) ساخته شده است که از ۲۴ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تحمل پذیری مدیران در زمانهای آشوب بکار می رود.امتیازات تمامی عبارات…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد راتر

  دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد راتر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد توسط جولیان راتر (۱۹۷۱) ساخته شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تمایل فرد به کنترل بیرونی و درونی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های مادی

  دریافت پکیج پرسشنامه ارزش های مادی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزش های مادی توسط Richins و Dawnson در سال ۱۹۹۳ ساخته شده است که از ۱۸ گویه و ۳ خرده مقیاس موفقیت (۶ سوال)، مرکزیت (۷ سوال) و خوشبختی (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی ارزش های مادی بکار…

ادامه مطلب