پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات روسیتر

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات روسیتر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات توسط Rossiter  در سال ۱۹۷۷ ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی نگرش کودکان نسبت به تبلیغات تلویزیونی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی مصرف کننده بروکر (CSAT)

  دریافت پکیج پرسشنامه خودشکوفایی مصرف کننده بروکر (CSAT) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودشکوفایی مصرف کننده (CSAT) توسط Brooker در سال ۱۹۷۵ ساخته شده است که از ۴۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان خودشکوفایی در رفتار مصرف کننده بکار می رود.این پرسشنامه از ۱۴ بعد تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه خرد آردلت

  دریافت پکیج پرسشنامه خرد آردلت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خرد توسط Ardelt در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است که از ۳۹ گویه و ۳ خرده مقیاس شناختی (۱۴ سوال)، انعکاسی (۱۲ سوال) و عاطفی (۱۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش خرد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه گسستن از برند

  دریافت پکیج پرسشنامه گسستن از برند (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه گسستن از برند توسط Martinenq در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است که از ۹ گویه و ۴ خرده مقیاس عناصر مرتبط با مصرف کننده (۳ سوال)، کاهش کیفت محصول ها (۲ سوال)، مشکل های مالی (۲ سوال) و تفاوت بین انتظارات مصرف…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت نسبت داده شده کومر

  دریافت پکیج پرسشنامه قدرت نسبت داده شده کومر (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه قدرت نسبت داده شده توسط Comer در سال ۱۹۸۴ ساخته شده است که از ۲۵ گویه و ۵ خرده مقیاس پاداش (۵ سوال)، اجباری (۵ سوال)، قانونی (۵ سوال)، خبره (۵ سوال) و مرجع (۵ سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق به برند زایچکوسکی

  دریافت پکیج پرسشنامه اشتیاق به برند زایچکوسکی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اشتیاق به برند توسط Zaichkowsky در سال ۱۹۸۵ ساخته شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق به برند بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۱۰ نقطه ای می باشد….

ادامه مطلب

پرسشنامه ابهام شغلی ریزو و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه ابهام شغلی ریزو و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) ابهام نقش به وضعیت شغلی معینی گفته می شود که در آن پاره ای از اطلاعات لازم برای انجام شغل به طور نامطلوب، نارسا یا گمراه کننده اند (استورا، ترجمه دادستان، ۱۳۷۷). به عبارت دیگر، ابهام نقش…

ادامه مطلب

پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی توسط Wolin، Korgaonkar و Lund در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است که از ۳۱ گویه و ۳ خرده مقیاس…

ادامه مطلب

شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان بلوچ و همکاران

  دریافت پکیج شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان بلوچ و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان توسط Bloch، Sherrell و Ridgeway در سال ۱۹۸۶ساخته شده است که از ۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق مصرف کنندگان بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات رینولز و داردن

  دریافت پکیج پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات رینولز و داردن (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات توسط Reynolds و Darden در سال ۱۹۷۱ ساخته شده است که از ۸ گویه و ۲ خرده مقیاس رهبری عقیده (۵ سوال) و جستجوی اطلاعات (۳ سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب