پرسشنامه استفاده کشاورزان از منابع اطلاعاتی درباره آزمون خاک زراعی

  دریافت پکیج پرسشنامه برندسازی داخلی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استفاده کشاورزان از منابع اطلاعاتی درباره آزمون خاک زراعی از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان استفاده کشاورزان از منابع اطلاعاتی درباره آزمون خاک زراعی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه برندسازی داخلی

  دریافت پکیج پرسشنامه برندسازی داخلی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه برندسازی داخلی توسط Punjaisri، Wilson و Evanschitzky در سال ۲۰۰۹ ساخته شده است که از ۱۰ گویه و ۴ خرده مقیاس آموزش (۴ سوال)، جهت دهی (۲ سوال)، جلسه های گروهی (۲ سوال) و جلسه های توجیهی (۲ سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش بیننده نسبت به تبلیغات لاستویکا

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش بیننده نسبت به تبلیغات لاستویکا (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه واکنش بیننده نسبت به تبلیغات توسط Lastovicka در سال ۱۹۸۳ ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۳ خرده مقیاس ارتباط (۶ سوال)، سردرگمی (۵ سوال) و سرگرمی (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور…

ادامه مطلب

مقیاس تشابه برند توسعه یافته دیسای و کلر

  دریافت پکیج مقیاس تشابه برند توسعه یافته دیسای و کلر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تشابه برند توسعه یافته توسط Desai و Keller در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است که از ۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تشابه بین برند کنونی شرکت و محصول توسعه یافته بکار…

ادامه مطلب

مقیاس پیش بینی فروش جاستر

  دریافت پکیج مقیاس پیش بینی فروش جاستر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس پیش بینی فروش جاستر از ۱ گویه ساخته شده است که به منظور ارزیابی نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان بکار می رود. نمره گذاری این مقیاس با طیف یازده نقطه ای (از صفر تا ۱۰) می باشد. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل

  دریافت پکیج پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی توسط Gaski و Etzel در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است که از ۲۷ گویه و ۴ خرده مقیاس کیفیت محصول (۷ سوال)، قیمت (۶ سوال)، تبلیغات (۷ سوال) و…

ادامه مطلب

پرسشنامه توجیه اخلاقی مصرف کننده آستوس و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه توجیه اخلاقی مصرف کننده آستوس و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه توجیه اخلاقی مصرف کننده توسط Astous و Legnedre در سال ۲۰۰۸ساخته شده است که از ۲۸ گویه و ۳ خرده مقیاس واقعیت توسعه ی اقتصادی (۸ سوال)، تبعیت از دولت (۱۰ سوال) و توجیه اقتصادی…

ادامه مطلب

پرسشنامه توقع مصرف کننده از خدمات مرکز تماس بورگرز و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه توقع مصرف کننده از خدمات مرکز تماس بورگرز و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه توقع مصرف کننده از خدمات مرکز تماس توسط Burgers، Ruyter، Keen و Streukens در سال ۲۰۰۰ ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۴ خرده مقیاس انطباق (۶ سوال)، اطمینان…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت برند آکر

  دریافت پکیج پرسشنامه شخصیت برند آکر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تعریف مفهومی و عملیاتی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شخصیت برند توسط Aaker  در سال ۱۹۹۷ ساخته شده است که از ۴۲ گویه و ۱۵ خرده مقیاس عمل گرا (۳ سوال)، صادق (۳ سوال)، خوش مزاج (۲ سوال)، خوش رو (۳ سوال)، جسور (۳ سوال)، با…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنترل در خدمات دریافتی برادلی و اسپارکس

  دریافت پکیج پرسشنامه کنترل در خدمات دریافتی برادلی و اسپارکس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کنترل در خدمات دریافتی توسط Bradley و Sparks در سال۲۰۰۰  ساخته شده است که از ۱۴ گویه و ۳ خرده مقیاس داخلی (۶ سوال)، افراد قدرتمند دیگر (۴ سوال) و شانس (۴ سوال) تشکیل…

ادامه مطلب