پرسشنامه تعامل رهبر و زیردست لیدن و ماسلین

  دریافت پکیج پرسشنامه تعامل رهبر و زیردست لیدن و ماسلین (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعامل رهبر و زیردست توسط Liden و Maslyn در سال ۱۹۹۸ ساخته شده است که از ۱۱ گویه و ۴ خرده مقیاس احساسات (۳ سوال)، وفاداری (۳ سوال)، همکاری (۲ سوال) و احترام به تخصص (۳ سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای پرورش رابطه کی و هن

  دریافت پکیج پرسشنامه راهبردهای پرورش رابطه کی و هن (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه راهبردهای پرورش رابطه توسط Ki و Hon در سال ۲۰۰۹ ساخته شده است که از ۲۳ گویه و ۶ خرده مقیاس دسترسی (۴ سوال)، مثبت بودن (۵ سوال)، آشکار بودن (۴ سوال)، مشارکت در امور (۳ سوال)،…

ادامه مطلب

مقیاس قوم گرایی مصرف کننده شیمپ و شارما (CET)

  دریافت پکیج مقیاس قوم گرایی مصرف کننده شیمپ و شارما (CET) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس قوم گرایی مصرف کننده (CET) توسط Shimp و Sharma در سال ۱۹۸۷ساخته شده است که از ۱۷ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان قوم گرایی مصرف کننده بکار می رود. روایی و پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان های تحقیقاتی فرل و اسکینر

  دریافت پکیج پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان های تحقیقاتی فرل و اسکینر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان های تحقیقاتی توسط Ferrell و Skinner  در سال ۱۹۸۸ نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۶ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً موافقم»، «نسبتاً موافقم»، «کمی موافقم»، «کمی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به نفس مصرف کننده

  دریافت پکیج پرسشنامه اعتماد به نفس مصرف کننده (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اعتماد به نفس مصرف کننده توسط Bearden، Hardesty و Rose در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است از ۳۱ گویه و ۶ خرده مقیاس کسب اطلاعات (۵ سوال)، تهیه لیست ملاحظات (۵ سوال)، خروجی شخصی تصمیم گیری (۵ سوال)، خروجی…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساسات در رابطه با تبلیغ ادل و بورکه

  دریافت پکیج پرسشنامه احساسات در رابطه با تبلیغ ادل و بورکه (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه احساسات در رابطه با تبلیغ توسط Edell و Burkeدر سال ۱۹۸۷ ساخته شده است که از ۶۵ گویه و ۳ خرده مقیاس شادکامی (۳۲ عبارت)، منفی (۲۰ عبارت) و گرم (۱۳ عبارت) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملیات مدیریت پورتر و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه عملیات مدیریت پورتر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عملیات مدیریت توسط پورتر و همکارانش (۱۹۶۶) ساخته شده است که از ۸ گویه تشکیل شده است و به منظور بررسی تمایل فرد به اداره دیگران مطابق تئوری X و Y بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک، رید و نول

  دریافت پکیج پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک، رید و نول (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی توسط Plank، Reid و Newell در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است که از ۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان وفاداری به روابط در بازاریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه دشمنی مصرف کننده کلین و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه دشمنی مصرف کننده کلین و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه دشمنی مصرف کننده توسط Klein، Ettenson و Morris در سال ۱۹۹۸ ساخته شده است که از ۹ گویه و ۳ خرده مقیاس دشمنی (۱ سوال)، دشمنی ناشی از جنگ (۳ سوال) و دشمنی اقتصادی (۵ سوال) تشکیل…

ادامه مطلب

مقیاس تمایل به برند غیر انتفاعی ایواینق و ناپولی (NBO)

  دریافت پکیج مقیاس تمایل به برند غیر انتفاعی ایواینق و ناپولی (NBO) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تمایل به برند غیر انتفاعی (NBO) توسط Ewing و Napoli در سال ۲۰۰۵ ساخته شده است که از ۱۲ گویه و ۳ خرده مقیاس تعامل (۵ سوال)، هماهنگی (۵ سوال) و تأثیرگذاری (۲ سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب