پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات ولز

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات ولز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات توسط Wells  در سال ۱۹۶۴ ساخته شده است که از ۲۵ گویه و ۳ خرده مقیاس جذابیت (۱۲ سوال)، معنایی (۹ سوال) و سرزندگی (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی

  دریافت پکیج پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی از ۱۸ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «بسیار…

ادامه مطلب

پرسش نامه رایگان چشم انداز زمان ZTPI

  دریافت رایگان پکیج پرسش نامه چشم انداز زمان ZTPI (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI) دارای ۶۶ گویه می باشد که به منظور ارزیابی چشم انداز زمان در افراد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت برند میل و اشفورث

  دریافت پکیج پرسشنامه هویت برند میل و اشفورث (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه هویت برند توسط Meal و Ashforth در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است که از ۶ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی هویت برند بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه زیبایی ظاهری محصول بلوچ و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه زیبایی ظاهری محصول بلوچ و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه زیبایی ظاهری محصول توسط Bloch، Brunel و Arnold در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است که از ۱۱ گویه و ۳ خرده مقیاس ارزش (۴ سوال)، تیزهوشی (۴ سوال) و واکنش (۳ سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت از مصرف کلین

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت از مصرف کلین (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت توسط Klein در سال ۱۹۸۲ ساخته شده است که از ۲۰ گویه و ۶ خرده مقیاس پاسخگویی شرکت ها در قبال مصرف…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران از ۱۱ گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی رضایتمندی آزمون گران در سه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان از ۱۰ گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی رضایتمندی دانشجویان در سه حیطه قابلیت اجرایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند توسط Thomson، MacInnis و Whan Park در سال ۲۰۰۵ ساخته شده است که از ۱۰ گویه و ۳ خرده مقیاس مهربانی (۴ سوال)، ارتباط (۳ سوال) و احساسات شدید (۳…

ادامه مطلب

مقیاس اشتیاق به محصول جین و اسرینیواسان

  دریافت پکیج مقیاس اشتیاق به محصول جین و اسرینیواسان (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اشتیاق به محصول توسط Jain و Srinivasan در سال ۱۹۹۰ ساخته شده است که از ۱۵ گویه و ۵ خرده مقیاس ارتباط (۳ سوال)، لذت (۳ سوال)، نشانه (۳ سوال)، اهمیت خطر (۴ سوال) و احتمال خطر…

ادامه مطلب