مقیاس پیش بینی فروش جاستر

  دریافت پکیج مقیاس پیش بینی فروش جاستر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس پیش بینی فروش جاستر از 1 گویه ساخته شده است که به منظور ارزیابی نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان بکار می رود. نمره گذاری این مقیاس با طیف یازده نقطه ای (از صفر تا 10) می باشد. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل

  دریافت پکیج پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی توسط Gaski و Etzel در سال 1986 ساخته شده است که از 27 گویه و 4 خرده مقیاس کیفیت محصول (7 سوال)، قیمت (6 سوال)، تبلیغات (7 سوال) و…

ادامه مطلب

پرسشنامه توجیه اخلاقی مصرف کننده آستوس و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه توجیه اخلاقی مصرف کننده آستوس و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه توجیه اخلاقی مصرف کننده توسط Astous و Legnedre در سال 2008ساخته شده است که از 28 گویه و 3 خرده مقیاس واقعیت توسعه ی اقتصادی (8 سوال)، تبعیت از دولت (10 سوال) و توجیه اقتصادی…

ادامه مطلب

پرسشنامه توقع مصرف کننده از خدمات مرکز تماس بورگرز و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه توقع مصرف کننده از خدمات مرکز تماس بورگرز و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه توقع مصرف کننده از خدمات مرکز تماس توسط Burgers، Ruyter، Keen و Streukens در سال 2000 ساخته شده است که از 16 گویه و 4 خرده مقیاس انطباق (6 سوال)، اطمینان…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت برند آکر

  دریافت پکیج پرسشنامه شخصیت برند آکر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تعریف مفهومی و عملیاتی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شخصیت برند توسط Aaker  در سال 1997 ساخته شده است که از 42 گویه و 15 خرده مقیاس عمل گرا (3 سوال)، صادق (3 سوال)، خوش مزاج (2 سوال)، خوش رو (3 سوال)، جسور (3 سوال)، با…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنترل در خدمات دریافتی برادلی و اسپارکس

  دریافت پکیج پرسشنامه کنترل در خدمات دریافتی برادلی و اسپارکس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کنترل در خدمات دریافتی توسط Bradley و Sparks در سال2000  ساخته شده است که از 14 گویه و 3 خرده مقیاس داخلی (6 سوال)، افراد قدرتمند دیگر (4 سوال) و شانس (4 سوال) تشکیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری های عمومی ادیسون و جیسلر

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری های عمومی ادیسون و جیسلر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری های عمومی توسط Edison و Geissler در سال 2003  ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش نگرش مصرف کننده نسبت به فناوری های عمومی…

ادامه مطلب

مقیاس شغل به طور کلی آیرونسون و همکاران (JIGS)

دریافت پکیج مقیاس شغل به طور کلی آیرونسون و همکاران (JIGS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس شغل به طور کلی (JIGS) توسط آیرونسون، اسمیت، برانیک، گیبسونو پال(1989) ساخته شده است که از 18 گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی احساسات کلی افراد نسبت به شغل شان بکار می رود.سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه مديريت دانش پاتریک

  دریافت پکیج پرسشنامه مديريت دانش پاتریک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مديريت دانش پاتريك، همكاران در سال 2009تنظیم و معرفی شد. اين مقياس از نوع ليكرتي و داراي 38 گويه ميباشد. كه پاسخها بر روي يك طيف پنج گزينهاي از خيلي كم (1) تا خيلي زياد (5) نشان داده شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه اصول سازمان یادگیرنده در مدرسه

  دریافت پکیج پرسشنامه اصول سازمان یادگیرنده در مدرسه (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اصول سازمان یادگیرنده در مدرسه به منظور بررسی مدارس به لحاظ برخورداری از اصول سازمان یادگیرنده تهییه شده است . این پرسشنامه 30 گویه دارد . هدف اصلی این پرسشنامه پاسخ به این سوال است که مدارس ما…

ادامه مطلب