پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان- 17آیتمی

    دریافت پکیج پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان- 17آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان از 17 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایتمندی و بهبود کیفیت خدمات بیمارستان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که…

ادامه مطلب

پرسشنامه چندکاره بودن شخص (PMTS)

    دریافت پکیج پرسشنامه چندکاره بودن شخص (PMTS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه چندکاره و تک کاره بودن شخص (PMTS) توسط Lindquist و Kaufman-Scarborough در سال 2007 ساخته شده است که از 5 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی چندکاره و تک کاره بودن فرد بکار می رود….

ادامه مطلب

پرسشنامه عادت به خرید فابر و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه عادت به خرید فابر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عادت به خرید توسط Faber و O’Guinn در سال 1989 ساخته شده است که از 14 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان عادت به خرید در بین مصرف کنندگان بکار می رود….

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی پریتچارد و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی پریتچارد و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی توسط Pritchard، Havitz و Howard در سال 1999 ساخته شده است که از 13 گویه و 4 خرده مقیاس مقاومت در برابر تغییر (4 سوال)، اشتیاق به موقعیت (3 سوال)، انتخاب…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی دلاکروئیس و همکاران (2007)

    دریافت پکیج پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی دلاکروئیس و همکاران (2007)      (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی توسط Delacroix و Jourdan در سال 2007 ساخته شده است که از 6 گویه و 2 خرده مقیاس پشیمانی از نخریدن (3 سوال) و پشیمانی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار

    دریافت پکیج پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عملکرد کسب و کار در سال 2006 توسط گراهام تهیه و تدوین شده است . این پرسشنامه شامل 10 گویه است و نمره گذاری آن براساس طیف لیکرت سه درجه ای  و از 1 تا 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداري كاركنان

    دریافت پکیج پرسشنامه وفاداري كاركنان – حسینی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وفاداری کارکنان یک پرسشنامه محقق ساخته بوده و به منظور سنجش متغیر وفاداری کارکنان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 8 گویه می باشد نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف 5 درجه ای لیکرت انجام شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

    دریافت پکیج پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تجربه برند توسط Zarantonello و Schmitt در سال 2010 ساخته شده است که از 12 گویه و 4 خرده مقیاس احساسی (3 سوال)، عاطفی (3 سوال)، خردمندی (3 سوال) و رفتار (3 سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از قیمت

  دریافت پکیج پرسشنامه ادراک از قیمت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ادراک از قیمت توسط Lichtenstein، Ridgway و Netemeyer  در سال ساخته شده است که از 42 گویه و 7 خرده مقیاس آگاهی از ارزش (7 سوال)، آگاهی از قیمت (5 سوال)، تمایل به استفاده از کوپن (5…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین

. دریافت پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب در سال 2009 توسط هاسین تهیه و تنظیم شده است. مشتمل بر 8 سوال 5 درجه ای است .این پرسشنامه تک مولفه ای می باشد و  هدف آن بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب است…

ادامه مطلب