جلسه 2 : پاورپوينت امنيت داده و شبكه (مرور مكانيزم هاي تامين امنيت)