پرسشنامه عوامل مؤثر بر استقرار فرايند مديريت ارتباط با مشتري