پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن – نسخه ۴۲ آیتمی