پرسشنامه مديريت دانش پاتریک

  دریافت پکیج پرسشنامه مديريت دانش پاتریک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مديريت دانش پاتريك، همكاران در سال 2009تنظیم و معرفی شد. اين مقياس از نوع ليكرتي و داراي 38 گويه ميباشد. كه پاسخها بر روي يك طيف پنج گزينهاي از خيلي كم (1) تا خيلي زياد (5) نشان داده شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت هاي یادگیري الکترونیکی خوشرنگ و همكاران (1393)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت هاي یادگیري الکترونیکی خوشرنگ و همكاران (1393) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 28 سوال بوده و هدف بررسی تهدیدها و فرصت هاي یادگیري الکترونیکی (هزينه و اثربخشی آموزشی، عوامل ذهنی- عاطفی و ارتباطی استاد- دانشجو، عوامل مرتبط با…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانایی فردي در جمعیت کاري ايران (نسخه فارسي CIS)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه توانایی فردي در جمعیت کاري ايران (نسخه فارسي CIS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 20 سوال داشته و هدف آن اندازه گيري ابعاد گوناگون خستگي (خستگي ذهني، کاهش تمركز، کاهش انگيزه، کاهش فعاليت) مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

  .  دریافت پکیج پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش  (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مدیریت دانش (فرهنگ سازمانی، رهبری و اداره موثر دانش، مراکز و درگاه های دانش، کارکنان و مدیران، ساختار سازمانی، فرآیندهای سازمانی، عوامل تکنولوژیکی) است….

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده توسط Amyx، Bhuiam، Sharma و Loveland (2008) ساخته شده است که از 9 گویه و 4 خرده مقیاس رفتارهای اخلاقی عمومی (2 سوال)، اخلاق و موفقیت (2 سولت)، تحمل…

ادامه مطلب

پرسشنامه بررسي قابلیت استفاده سیستم هاي آموزش الکترونیکی اوزتکین و همکاران (2010)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه بررسي قابلیت استفاده سیستم هاي آموزش الکترونیکی اوزتکین و همکاران (2010) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسش نامه در سال 2010 توسط اوزتکین و همکاران طراحی شد ه است كه36 سوال داشته و هدف آن بررسي ارزیابی قابلیت استفاده سیستم ها ي آموز ش…

ادامه مطلب

پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه LBDQ شامل 30 جمله پنج درجه ای (همیشه، اغلب، گاهی اوقات، به ندرت و هرگز) است. هر نیمه یکی از ابعاد رهبری حمایتی و آمرانه مدیران را ارزیابی می نماید. (توضیحات کامل در داخل فایل)…

ادامه مطلب

پرسشنامه ي رضایت مشتریان از خدمات هتلداری

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ي رضایت مشتریان از خدمات هتلداری (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 39 سوال بوده و هدف آن سنجش رضایت مشتریان از خدمات هتلداری از ابعاد مختلف (خدمات و محصولات، کارکنان، فرآیند) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه نقاط قوت و ضعف منابع انسانی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نقاط قوت و ضعف منابع انسانی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل داخلی فرآیند ورودی منابع انسانی (نقاط قوت و ضعف منابع انسانی) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه فرصت ها و تهدیدهاي منابع انسانی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه فرصت ها و تهدیدهاي منابع انسانی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل خارجی فرآیند ورودی منابع انسانی (فرصت ها و تهدیدهای منابع انسانی) می باشد. در طراحي پرسشنامه از طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده…

ادامه مطلب