پرسشنامه عملکرد سازمانی در محیط های تجاری

  دریافت پکیج پرسشنامه عملکرد سازمانی در محیط های تجاری (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عملکرد سازمانی در قالب 24 سوال طراحی شده است که هدف آن بررسی چگونگي انجام مأموريت ها وظايف وفعاليت هاي سازماني و نتايج حاصل از انجام آنها است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رهبری تحول آرین باس و آولیو (2000) با استفاده از 20 گویه، که از پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) گرفته شده است، اندازه گیری می شود. این پرسشنامه دارای چهار بعد ملاحظه فردی، ترغیب ذهنی، انگیزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارت امتیاز متوازن – ویژه مشتریان

  دریافت پکیج  پرسشنامه کارت امتیاز متوازن – ویژه مشتریان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کارت امتیاز متوازن – ویژه مشتریان با هدف ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ها و بانک ها روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی شایستگی های سازمان یادگیرنده ویک و لئون

  دریافت پکیج   پرسشنامه ارزیابی شایستگی های سازمان یادگیرنده ویک و لئون (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سازمان یادگیرنده، به منظور تعیین این که آیا سازمان شما از شایستگی های یک سازمان یادگیرنده برخوردار است، به کار گرفته می شود. ابتدا سازمان ] یا گروهی [ را که می خواهید…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی در بانک

  دریافت پکیج  پرسشنامه رضایت شغلی در بانک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه براساس پرسشنامه سنجش رضايت شغلي ميركمالي(ميركمالي و نارنجي، 1387 ) ساخته وكامل شد،كه هفت بعد را اندازه مي گيرد روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیمرخ کارآفرینی

  دریافت پکیج  پرسشنامه نیمرخ کارآفرینی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نیمرخ کارآفرینی با هدف سنجش میزان تمایل به فعالیت های کارآفرینانه در افراد در قالب 25 سوال طراحی شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی

  دریافت پکیج پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی با هدف  ارزیابی هوشمندی بازار در قالب 13 سوال طراحی شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه آزمون سریع برای تشخیص سازمان یادگیرنده

  دریافت پکیج پرسشنامه آزمون سریع برای تشخیص سازمان یادگیرنده (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) سازمان یادگیرنده پیشرو بخشی از استراتژی سازمانی است. با توجه به اینکه یادگیری، مزیت رقابتی است، تسهیل یادگیری سریع تر سازمان، به حفظ و پایداری آن کمک می کند. یادگیری سریع تر مستلزم شیوه های ساده تر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعیین ضریب کارآفرینی

  دریافت پکیج پرسشنامه تعیین ضریب کارآفرینی  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعیین ضریب کارآفرینی (مربوط به تأسیس شرکت) در قالب 82 سوال طراحی شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه توفیق طلبی و تمایل به موفقیت در اشخاص مختلف

  دریافت پکیج پرسشنامه توفیق طلبی و تمایل به موفقیت در اشخاص مختلف (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه توفیق طلبی و تمایل به موفقیت در اشخاص مختلف دارای 8 سوال است.یکی از مهم ترین ویژگی های کارآفرینان موفق این است که تمایل دارند توفیق بیشتری داشته باشند. روایی و پایایی: قابلیت…

ادامه مطلب