پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c)

    دریافت پکیج پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان توسط ایزدیار در سال 1390 برای اولین بار مورد استفاده واقع شده که دارای (4C) دیدگاه مشتریان 4 مولفه و 21 گویه بوده و هدف اصلی آن سنجش آمیخته بازاریابی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی(بر اساس مدل کرک پاتریک)

    دریافت پکیج پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی(بر اساس مدل کرک پاتریک) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی توسط عباس عرب در سال 1393 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان بر اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک ساته شده است که دارای 45سوال  می باشد. نمره…

ادامه مطلب

پرسشنامه اصالت برند کادیرو

    دریافت پکیج پرسشنامه اصالت برند کادیرو (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اصالت برند توسط Kadirov در سال 2010ساخته شده است که از 14 گویه و 7 خرده مقیاس واقعی – ساختگی (2 سوال)، عملکرد افراطی (2 سوال)، تجاری بودن (2 سوال)، منحصر به فرد بودن (2 سوال)، تاریخچه غنی (2…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی گیلبرت

    دریافت پکیج پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی گیلبرت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی توسط Gilbert در سال 2000 ساخته شده است که از 10 گویه و 2 خرده مقیاس خدمات شخصی (4 سوال) و صلاحیت فنی (6 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایت مشتریان…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت

    دریافت پکیج پرسشنامه نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت توسط Ahmed و Jackson در سال 1979ساخته شده است که از 40 گویه و 5 خرده مقیاس مستقل بودن از دولت (8 سوال)، اخلاقیات…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

    دریافت پکیج پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تجربه برند توسط Zarantonello و Schmitt در سال 2010 ساخته شده است که از 12 گویه و 4 خرده مقیاس احساسی (3 سوال)، عاطفی (3 سوال)، خردمندی (3 سوال) و رفتار (3 سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی معلمان

    دریافت پکیج پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر  کارایی معلمان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان شامل 30 گویه است و نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت 5 درجه ای و از خیلی موافق تا خیلی مخالف است . هدف…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازها – گوردون (پرسشنامه یک)

    دریافت پکیج پرسشنامه نیازها – گوردون (پرسشنامه یک) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نیازها توسط گوردون در سال 1984برای بررسی سطوح درمانگران مورد استفاده قرار گرفت . این پرسشنامه شامل 13 عبارت است که نیاز به امنیت، نیاز به تعلق اجتماعی، نیاز به احترام، نیاز به استقلال و نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ

    دریافت پکیج پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 36 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن (ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری، سبک سازگاری) است. طیف پاسخگویی آن از نوع…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی رایس

    دریافت پکیج پرسشنامه استرس شغلی رایس (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استرس شغلی در سال 1992 توسط فیلیپ رایس معرفی شده است. این پرسشنامه 57 ماده دارد که در سال 1377 توسط حاتمی ترجمه و هنجاریابی شده است و شامل مولفه های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و علایق…

ادامه مطلب