پرسشنامه پیوندهای برند – لو و لامب

   .  دریافت پکیج پرسشنامه پیوندهای برند – لو و لامب (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه پیوندهای برند توسط Low و Lamb در سال 2000 ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس تصویر برند (6 سوال)، کیفیت ادراک شده (3 سوال) و نگرش نسبت به…

ادامه مطلب

رسشنامه نیاز به منحصربه فرد بودن در مصرف کننده – تیان و همکاران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نیاز به منحصربه فرد بودن در مصرف کننده – تیان و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نیاز به منحصر بفرد بودن در مصرف کننده توسط Tian، Bearden و Hunter در سال 2001 ساخته شده است که از 31 گویه و 3 خرده مقیاس انتخاب…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود ارزشیابی های مرکزی – جاج و همکاران(CSES)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه خود ارزشیابی های مرکزی – جاج و همکاران(CSES) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس خودارزشیابی های مرکزی توسط Judge، Erez، Bono و Thoresen در سال 2003  ساخته شده است که از 12 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش خودارزشیابی های مرکزی بکار می رود….

ادامه مطلب

پرسشنامه ابهام شغلی – سینگ و همکاران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ابهام شغلی – سینگ و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ابهام شغلی توسط Singh و Rhoads در سال 1991 ساخته شده است که از 45 گویه و 7 بعد اصلی شرکت (انعطاف پذیری، کار، ارتقاء)، رئیس (حمایت، تقاضا)، مشتری (تعامل، اعتراض، ارائه)، اخلاق (اخلاق…

ادامه مطلب

پرسشنامه رجحان شغلی آمابیل و همکاران (WPI)

   .  دریافت پکیج  پرسشنامه رجحان شغلی آمابیل و همکاران (WPI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آزمون رجحان شغلي به منظور تشخيص تفاوت هاي فردي در جهت گيري انگيزشي دروني و بيروني در سال 1994 توسط آمابايل و همكارانش ساخته شد. اين آزمون تمام عناصر مربوط به انگيزش دروني (خود-تعیینی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوجویی در مصرف کنندگان کریگ و گینتر

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نوجویی در مصرف کنندگان کریگ و گینتر (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نوجویی در مصرف کنندگان توسط Craig و Ginter  در سال 1975 ساخته شده است که از 25 گویه و 7 خرده مقیاس بی فایدگی پدیده های جدید (6 سوال)، تمایل اجتماعی (5 سوال)، جست و…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو توانمند سازی – اسکات و ژافه

   . دریافت پکیج پرسشنامه جو  توانمند سازی – اسکات و ژافه (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جو توانمندسازی(اسکات و ژافه )  اولیه شامل 34 گویه بود که 8 مولفه را بررسی می کرد که براساس مطالعات تکمیلی و پیشنهاد صاحبنظران دو مولفه هر کدام با دو گویه به…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های مذاکره – پیره

   . دریافت پکیج پرسشنامه سبک های مذاکره – پیره (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارتهای مذاکره توسط پیره (1981) ساخته شده است که از 80 گویه و 4 خرده مقیاس سبک شهودی (20 سوال)، سبک هنجاری (20 سوال)، سبک تحلیلی (20 سوال) و سبک واقعگرایی (20 سوال) تشکیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی لینز

   . دریافت پکیج پرسشنامه رضایت شغلی لینز (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت شغلی در سال 2003 توسط  لینز تهیه شده است .این پرسشنامه 13 گویه دارد و هدف از طراحی آن بررسی و ارزیابی میزان رضایت شغلی در کارکنان سازمان ها می باشد .نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار مصرف کننده لرمن

   . دریافت پکیج پرسشنامه رفتار مصرف کننده لرمن (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار مودبانه و شکایت آمیز مصرف کننده توسط Lerman  در سال 2006 ساخته شده است که از 6 گویه و 2 خرده مقیاس ادب مثبت (3 سوال) و ادب منفی (3 سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب