پرسشنامه مهارت های حرفه ای مدیر (APSS)

    دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های حرفه ای مدیر (APSS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 62 سوال بوده و هدف آن سنجش مهارت های حرفه ای در مدیران مدارس (مهارت های رهبری، ادراکی و انسانی، مهارت در مدیریت دانش آموزی و بهبود آموزش، مهارت های فنی) می باشد….

ادامه مطلب

پرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپ

    دریافت پکیج پرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپ (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسش نامه شامل 30 سوال است که هر سوال به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است. این پرسشنامه توسط « رندسیپ» ابداع و در سال 1979 در مجله کارکنان به چاپ رسیده است (به…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابهام نقش هاوس، اسکالر و لوانونی

    دریافت پکیج پرسشنامه ابهام نقش هاوس، اسکالر و لوانونی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ابهام نقش توسط هاوس، اسکالر و لوانونی (1983) ساخته شده است که از 21 گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی ابهامات موجود نقش در سازمان بکار می رود.   روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP)

    دریافت پکیج پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اخلاق سازمانی (CEP) توسط Hunt، Wood و Chonko (1989) ساخته شده است که از 5 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش اخلاق در سازمان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (2010)

    دریافت پکیج پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (2010) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه 13 سوال داشته و هدف آن اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی می باشد. همچنین این پرسشنامه دارای 3 بعد است.  …

ادامه مطلب

پرسشنامه امید به اشتغال

    دریافت پکیج پرسشنامه امید به اشتغال (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به اشتغال و عوامل موثر بر آن (علاقه به رشته تحصیلی، درآمد، منزلت اجتماعی، زمان، امکانات موجود در جامعه) می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی

    دریافت پکیج پرسشنامه نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 24 سوال بوده و هدف آن بررسی نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی (محصول سبز، قیمت سبز، تبلیغات سبز، کاهش ضایعات، ترفیع سبز، بازار ارگانیک) می باشد. شیوه نمره…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس

    دریافت پکیج پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد توسط Lynn و Harris (1997) ساخته شده است که از 8 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تمایل مصرف کنندگان به…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

    دریافت پکیج پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزیابی قدرت اجتماعی برند از ابعاد مختلف (قدرت اجتماعي قهريه برند، قدرت اجتماعي جذابيت برند، قدرت اجتماعي مشروعيت برند، قدرت اجتماعي الگو بودن برند) می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

    دریافت پکیج پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 29 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند) (وفاداری مشتریان، سیستم اطلاعات بازاریابی، محصولات و خدمات، قیمت، کانال های توزیع، محیط فیزیکی،…

ادامه مطلب