پرسشنامه كارآفريني سازماني

    دریافت پکیج پرسشنامه كارآفريني سازماني (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی پرسشنامه ای محقق ساخته است که شامل 22 گویه است و برای سنجش کارآفرینی در آن از 5 مولفه استفاده شده است . نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 5 درجه ای است . این پرسشنامه توسط کارکنان…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایستگی، منابع و موفقیت اتحاد لامب و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه شایستگی، منابع و موفقیت اتحاد لامب و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شایستگی، منابع و موفقیت اتحاد توسط Lambe، Spekman و Hunt (2002) ساخته شده است که از 21 گویه و 7 خرده مقیاس منابع ویژه (4 سوال)، منابع تکمیلی (3 سوال)، موفقیت اتحاد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق شخصی (RPII)

    دریافت پکیج پرسشنامه اشتیاق شخصی (RPII) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اشتیاق شخصی (RPII) توسط McQuarrie و Munson (1991) ساخته شده است که از 10 گویه و 2 خرده مقیاس اهمیت (5 سوال) و علاقه (5 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش اشتیاق شخصی مصرف کننده بکار…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش وضعیت سازمان یادگیرنده

    دریافت پکیج پرسشنامه سنجش وضعیت سازمان یادگیرنده (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش وضعیت سازمان یادگیرنده از 30 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش وضعیت سازمان یادگیرنده بکار می رود. سازمان یادگیرنده، (به انگلیسی: learning organization) سازمانی است، که با ایجاد ساختارها و استراتژی‌ ها،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتریان از خدمات تعمیرگاهی هابر و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه رضایت مشتریان از خدمات تعمیرگاهی هابر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت مشتریان از خدمات تعمیرگاهی توسط Huber، Herrmann و Henneberg (2007) ساخته شده است که از 20 گویه و 5 خرده مقیاس ترتیب دادن قرار ملاقات تلفنی (4 سوال)، تعمیرگاه (4 سوال)، تعامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت شنود موثر مدیران و کارکنان

    دریافت پکیج پرسشنامه مهارت شنود موثر مدیران و کارکنان (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت شنود موثر مدیران و کارکنان از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان مهارت شنود موثر مدیران و کارکنان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه چابکی سازمان

    دریافت پکیج پرسشنامه چابکی سازمان (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جابکی سازمان از 24 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی چابکی سازمان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه به این صورت می باشد که برای گزینه «نه» امتیاز 5- ، «گاهی» امتیاز 0 و «بله» امتیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه انطباق راهبرد بازاریابی با بازارهای بین المللی لاگس و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه انطباق راهبرد بازاریابی با بازارهای بین المللی لاگس و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه انطباق راهبرد بازاریابی با بازارهای بین المللی توسط Lages، Abrantes و Lages (2008) ساخته شده است که از 30 گویه و 4 خرده مقیاس انطباق محصول با بازار صادرات (10…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات هابرلند و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات هابرلند و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات توسط Haberland و Dacin (1992) ساخته شده است که از 16 گویه و 4 خرده مقیاس اصالت (5 سوال)، ارتباط (4 سوال)، فرمول بندی تازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری سازمانی- 26 آیتمی

    دریافت پکیج پرسشنامه یادگیری سازمانی- 26 آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه یادگیری سازمانی از 26 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان یادگیری سازمانی بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «خیلی کم»، «کم»،…

ادامه مطلب