پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبک رهبری تحولی بس و اولیو(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) برای اندازه گیری رهبری تحولی از پرسشنامه رهبری تحولی بس و اولیو (1985) استفاده شد . این پرسشنامه شامل 83 عبارت می باشد که (منبع داخل فايل) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد از آن استفاده نموده اند. پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحولی و تبادلی وارنو بارک

دریافت پرسشنامه استاندارد رهبری تحولی و تبادلی وارنو بارک هدف: این ابزار میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری مراوده ای ( تعاملی) را نشان می دهد. اين پرسشنامه داراي 10 عبارت مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

. دریافت  پرسشنامه استاندارد میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه به منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها طراحی شده است. این پرسشنامه محقق ساخته بوده و دارای 38 گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه برای اعتبار یابی این ابزار روایی محتوایی ان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس توسعه برند

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس توسعه برند(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته مقیاس توسعه برند توسط (منبع داخل فايل) ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته بکار می رود. روایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

. دریافت پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 18 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه نفوذ یا منابع قدرت سوسمان و دیپ

دریافت پرسشنامه استاندارد نفوذ یا منابع قدرت سوسمان و دیپ (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: بررسی تحت تأثیر قرار گرفتن افرد توسط انواع قدرت رهبر پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) توسط سوسمان و دیپ ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی تحت تأثیر قرار گرفتن افرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس

. دریافت پرسشنامه استاندارد کار گروهی ایوانز و جارویس (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: سنجش کار گروهی اعضاء پرسشنامه کار گروهی توسط ایوانز و جارویس (1986) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش احساسات فرد نسبت به کار گروهی بکار می رود. روایی و پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبك‌هاي يادگيري VARK

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبك‌هاي يادگيري VARK اين پرسشنامه داراي 16 گويه مي‌باشد و به زبان انگليسي است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبک رهبری وارنر بارک (به همراه يك مقاله معتبر بيس رايگان) پرسشنامه سبک رهبری توسط وارنر بارك ساخته شده است. این پرسشنامه از 10 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری تعاملی بکار می رود. رهبري تحول گرا و رهبري…

ادامه مطلب

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

. دریافت مقیاس استاندارد استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين مقياس،‌ داراي 32 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا…

ادامه مطلب