پرسشنامه تعارض فردی مدیران و کارکنان

    دریافت پکیج پرسشنامه تعارض فردی مدیران و کارکنان (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعارض فردی مدیران و کارکنان از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تعارض فردی مدیران و کارکنان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استفاده از اطلاعات صادرات دیامانتوپولوس و سوچون

    دریافت پکیج پرسشنامه استفاده از اطلاعات صادرات دیامانتوپولوس و سوچون (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استفاده از اطلاعات صادرات توسط Diamantopoulos و Souchon (1999) ساخته شده است که از 24 گویه و 2 خرده مقیاس استفاده ابزاری – مفهومی (12 سوال) و استفاده نمادین (12 سوال) تشکیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی والش و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی والش و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آمادگی برای سردرگمی توسط Walsh، Henning-Thurau و Mitchell (2007) ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس سردرگمی ناشی از شباهت (3 سوال)، سردرگمی ناشی از حجم زیاد (4 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

    دریافت پکیج پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان توسط Lastovicka و Gardner (1979) ساخته شده است که از 22 گویه و 3 خرده مقیاس آشنایی (7 سوال)، تعهد (4 سوال) و اهمیت هنجاری (11 سوال) تشکیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه تأثیرهای چندگانه در مرکزهای خرید کوهلی و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه تأثیرهای چندگانه در مرکزهای خرید کوهلی و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تأثیرهای چندگانه در مرکزهای خرید توسط Kohli و Zaltman (1988) ساخته شده است که از 9 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی تأثیر اعمال شده ی یک شخص در تصمیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار پرودن و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار پرودن و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار توسط Pruden، Shuptrine و Longman (1974) ساخته شده است که از 10 گویه و 5 خرده مقیاس نداشتن قدرت و توانایی (2 سوال)، بی معنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد رفتاری فروشندگان در صنعت خرده فروشی بوش و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی عملکرد رفتاری فروشندگان در صنعت خرده فروشی بوش و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی عملکرد رفتاری فروشندگان در صنعت خرده فروشی توسط Bush، Ortinau، Bush و Hair (1990) ساخته شده است که از 21 گویه و 5 خرده مقیاس رویه ی کالا (5…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس پذیری مدیران و کارکنان

    دریافت پکیج پرسشنامه استرس پذیری مدیران و کارکنان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استرس پذیری مدیران و کارکنان از 50 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان استرس پذیری مدیران و کارکنان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که…

ادامه مطلب

پرسشنامه درونی یا بیرونی بودن کنترل راهبردی

    دریافت پکیج پرسشنامه درونی یا بیرونی بودن کنترل راهبردی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه درونی یا بیرونی بودن کنترل راهبردی توسط Hodgkinson در سال 1992ساخته شده است که از 16 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش درونی یا بیرونی بودن کنترل راهبردی بکار می رود. نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

    دریافت پکیج پرسشنامه تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت (CDS) توسط Grace (2005) ساخته شده است که از 5 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تمایل مصرف کننده به رضایت بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه…

ادامه مطلب