پرسشنامه رفتارهای وارسی بدنی ریاس (2002)

پرسشنامه رفتارهای وارسی بدنی ریاس (2002) Body Checking Questionnaire پرسشنامه رفتارهای وارسی بدنی توسط ریاس (2002) به منظور سنجش رفتارهای وارسی بدنی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای وارسی بدنی دارای 23 سوال وارسی ظاهر کلی، وارسی قسمت های خاص بدن، وارسی بسته به شیوه های خاص هر فرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه غربالگري علايم قبل از قاعدگي (PSST)

  .  دریافت پکیج  پرسشنامه غربالگري علايم قبل از قاعدگي (PSST) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 19 سوال بوده و هدف آن بررسي علائم سندرم قبل از قاعدگي (PMS و PMDD) و تاثیر آن در زندگی افراد مي باشد. پرسشنامه PSST شامل ۱۹ سؤال بوده که داراي…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه در سال 1387 توسط اکرم رحیمی راد برای سنجش عوامل اصلی هويت و مؤلفه های روانشناختی مرتبط با آن ساخته شده است که از 64 سوال تشکیل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های توقف میرز و همکاران (SSQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه نشانه های توقف میرز و همکاران (SSQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط میرز و همکاران در سال 2008 بمنظور سنجش اهمیت معیارهای خاص تصمیم گیری برای متوقف نمودن تشریفات و آداب وسواسی ساخته شده است که از 12 آیتم تشکیل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

مقیاس تشخیص افراد در معرض خودکشی

  دریافت پکیج مقیاس تجدیدنظر شده استرس پرستاری فرنچ و همکاران (ENSS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس دارای 50 سوال است که به منظور اندازه گیری خودکشی گرایی افراد ساخته شده است. در این مقیاس 12 سوال به مشکلات خانوادگی، 16 سوال به میل به مردن و خودکشی گرایی،…

ادامه مطلب

مقیاس سنجش دنیاگرایی (مسد)

  دریافت پکیج مقیاس سنجش دنیاگرایی (مسد) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط اکبری در سال 1382 برای سنجش میزان دنیاگرایی ساخته شد که از 60 سوال و 6 خرده مقیاس تشکیل شده است که براساس طیف لیکرت 5 درجه ای نمره گذاری می شود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت…

ادامه مطلب

مقیاس ادراک کودک از والدین گرولنیک و همکاران (POPS)

  دریافت پکیج مقیاس ادراک کودک از والدین گرولنیک و همکاران (POPS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس ادراک کودک از والدین (POPS؛ گرولنیک و همکاران، 1997) 20 گویه دارد که 10 گویه برای مادر و 10 گویه برای پدر است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت…

ادامه مطلب

مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم هوپز و همکاران

  دریافت پکیج مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم هوپز و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه از 8 گویه و با دامنه نمره بين 8 تا 56 میباشد و در سال 1978 توسط هوپز و همکاران برای اندازه گیری و ارزیابی جنبه های گوناگون اضطراب اجتماعی در…

ادامه مطلب

مقیاس افسردگی کودکان تیشر و لانگ (CDS) فرم کودک و والدین

  دریافت پکیج مقیاس افسردگی کودکان تیشر و لانگ (CDS) – فرم کودک و والدین پرسشنامه استاندارد افسردگی کودکان و نوجوانان تیشر و لانگ 1978-66 سوالی -فرم کودک پرسشنامه استاندارد افسردگی کودکان و نوجوانان تیشر و لانگ 1978-66 سوالی -فرم والدین (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) افسردگی دوران کودکی تا حدود سال…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهنمای نیازها (تحصیلی) (GNI)

  دریافت پکیج پرسشنامه راهنمای نیازها (تحصیلی) (GNI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه راهنماي نیازها (GNI) براي استفاده در یک مطالعه تحقیقاتی براي تشخیص نیاز به راهنمایی دانش آموزان دبیرستان توسط پژوهشگران تهیه شد ه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب