پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST)

  .  دریافت پکیج  پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی علائم سندرم قبل از قاعدگی (PMS و PMDD) و تاثیر آن در زندگی افراد می باشد. پرسشنامه PSST شامل ۱۹ سؤال بوده که دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه در سال ۱۳۸۷ توسط اکرم رحیمی راد برای سنجش عوامل اصلی هویت و مؤلفه های روانشناختی مرتبط با آن ساخته شده است که از ۶۴ سوال تشکیل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های توقف میرز و همکاران (SSQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه نشانه های توقف میرز و همکاران (SSQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط میرز و همکاران در سال ۲۰۰۸ بمنظور سنجش اهمیت معیارهای خاص تصمیم گیری برای متوقف نمودن تشریفات و آداب وسواسی ساخته شده است که از ۱۲ آیتم تشکیل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

مقیاس تشخیص افراد در معرض خودکشی

  دریافت پکیج مقیاس تجدیدنظر شده استرس پرستاری فرنچ و همکاران (ENSS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس دارای ۵۰ سوال است که به منظور اندازه گیری خودکشی گرایی افراد ساخته شده است. در این مقیاس ۱۲ سوال به مشکلات خانوادگی، ۱۶ سوال به میل به مردن و خودکشی گرایی،…

ادامه مطلب

مقیاس سنجش دنیاگرایی (مسد)

  دریافت پکیج مقیاس سنجش دنیاگرایی (مسد) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط اکبری در سال ۱۳۸۲ برای سنجش میزان دنیاگرایی ساخته شد که از ۶۰ سوال و ۶ خرده مقیاس تشکیل شده است که براساس طیف لیکرت ۵ درجه ای نمره گذاری می شود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت…

ادامه مطلب

مقیاس ادراک کودک از والدین گرولنیک و همکاران (POPS)

  دریافت پکیج مقیاس ادراک کودک از والدین گرولنیک و همکاران (POPS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس ادراک کودک از والدین (POPS؛ گرولنیک و همکاران، ۱۹۹۷) ۲۰ گویه دارد که ۱۰ گویه برای مادر و ۱۰ گویه برای پدر است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت…

ادامه مطلب

مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم هوپز و همکاران

  دریافت پکیج مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم هوپز و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه از ۸ گویه و با دامنه نمره بین ۸ تا ۵۶ میباشد و در سال ۱۹۷۸ توسط هوپز و همکاران برای اندازه گیری و ارزیابی جنبه های گوناگون اضطراب اجتماعی در…

ادامه مطلب

مقیاس افسردگی کودکان تیشر و لانگ (CDS) فرم کودک و والدین

  دریافت پکیج مقیاس افسردگی کودکان تیشر و لانگ (CDS) – فرم کودک و والدین پرسشنامه استاندارد افسردگی کودکان و نوجوانان تیشر و لانگ ۱۹۷۸-۶۶ سوالی -فرم کودک پرسشنامه استاندارد افسردگی کودکان و نوجوانان تیشر و لانگ ۱۹۷۸-۶۶ سوالی -فرم والدین (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) افسردگی دوران کودکی تا حدود سال…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهنمای نیازها (تحصیلی) (GNI)

  دریافت پکیج پرسشنامه راهنمای نیازها (تحصیلی) (GNI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه راهنمای نیازها (GNI) برای استفاده در یک مطالعه تحقیقاتی برای تشخیص نیاز به راهنمایی دانش آموزان دبیرستان توسط پژوهشگران تهیه شد ه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای مرتبط با خواب ری و هاروی (SRBQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه رفتارهای مرتبط با خواب ری و هاروی (SRBQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه که توسط ری و هائی (۲۰۰۴) طراحی شده است در ابتدا شامل ۷۸ ماده بود.این رفتارها شامل راهبردهایی است که افراد در تلاش برای پیشگیری از رخ دادن یک نتیجه ترسناک به کار…

ادامه مطلب