پرسشنامه اشتیاق به خرید

  دریافت پکیج پرسشنامه اشتیاق به خرید (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اشتیاق به خرید توسط Slama و Tashcian در سال 1985 ساخته شده است که از 33 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان اشتیاق به خرید بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه انباشتگی نقش زنان ریلی

  دریافت پکیج پرسشنامه انباشتگی نقش زنان ریلی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه انباشتگی نقش زنان توسط Reilly در سال 1982 ساخته شده است که از 13 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی تأثیر فشار کاری بر زنان شاغل بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیاز استیرز و پورتر

  دریافت پکیج پرسشنامه نیاز استیرز و پورتر (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نیاز توسط استیرز و پورتر (1979) ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس نیاز موفقیت در فرد (4 سوال)، نیاز تعلق اجتماعی (4 سوال) و نیاز قدرت (4 سوال) تشکیل شده است که به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس اورلی و گیردانو

  دریافت پکیج پرسشنامه استرس اورلی و گیردانو (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استرس توسط اورلی و گیردانو (1980) ساخته شده است که از 14 گویه و 4 خرده مقیاس عجله کاری (6 سوال)، رقابتی بودن (4 سوال)، حرص زدن (2 سوال) و انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب (2 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت دوبرین

  دریافت پکیج پرسشنامه شخصیت دوبرین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شخصیت توسط دوبرین (1985) ساخته شده است که از 30 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی فرد از جنبه های منفعل بودن، قاطع بودن و پرخاشگر بودن بکار می رود.امتیاز خود را با استفاده از کلید امتیازبندی محاسبه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای انگیزشی آلدرفر (ERG)

  دریافت پکیج پرسشنامه نیازهای انگیزشی آلدرفر (ERG) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نیازهای انگیزشی (ERG) توسط کلایتون پی. آلدرفر (1972) ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس نیازهای رشد (4 سوال)، نیازهای وابستگی (4 سوال) و نیازهای فیزیولوژیکی (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش ادراک شده اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی

  دریافت پکیج پرسشنامه نقش ادراک شده اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نقش ادراک شده اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی توسط Singhapakdi، Vitell، Rallapalli و Kraft در سال 1996 ساخته شده است که از 13 گویه و 3 خرده مقیاس مسئولیت اجتماعی و سودمندی (4 سوال)، سود بلند مدت…

ادامه مطلب

پرسشنامه حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن

  دریافت پکیج پرسشنامه حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حل مسأله توسط هلریگل، اسلوکوم و وودمن (1983) ساخته شده است که از 16 گویه و 4 خرده مقیاس عاطفی (احساسی)، منطقی، شهودی و حسی تشکیل شده است و به منظور سنجش حسی یا شهودی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران اشتاین متز و آر. تود

  دریافت پکیج پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران اشتاین متز و آر. تود (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران توسط اشتاین متز و آر. تود (1986) ساخته شده است که از 9 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تمایل فرد به تفویض اختیار بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت اجتماعی

  دریافت پکیج پرسشنامه قدرت اجتماعی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه قدرت اجتماعی توسط Swasy در سال 1979 ساخته شده است که از 31 گویه و 6 خرده مقیاس پاداش (6 سوال)، مرجعیت (6 سوال)، اطلاعات (3 سوال)، اجبار (5 سوال)، تجربه (8 سوال) و مشروعیت (3 سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب