پرسشنامه انباشتگی نقش زنان ریلی

  دریافت پکیج پرسشنامه انباشتگی نقش زنان ریلی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه انباشتگی نقش زنان توسط Reilly در سال ۱۹۸۲ ساخته شده است که از ۱۳ گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی تأثیر فشار کاری بر زنان شاغل بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیاز استیرز و پورتر

  دریافت پکیج پرسشنامه نیاز استیرز و پورتر (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نیاز توسط استیرز و پورتر (۱۹۷۹) ساخته شده است که از ۱۲ گویه و ۳ خرده مقیاس نیاز موفقیت در فرد (۴ سوال)، نیاز تعلق اجتماعی (۴ سوال) و نیاز قدرت (۴ سوال) تشکیل شده است که به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس اورلی و گیردانو

  دریافت پکیج پرسشنامه استرس اورلی و گیردانو (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استرس توسط اورلی و گیردانو (۱۹۸۰) ساخته شده است که از ۱۴ گویه و ۴ خرده مقیاس عجله کاری (۶ سوال)، رقابتی بودن (۴ سوال)، حرص زدن (۲ سوال) و انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب (۲ سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت دوبرین

  دریافت پکیج پرسشنامه شخصیت دوبرین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شخصیت توسط دوبرین (۱۹۸۵) ساخته شده است که از ۳۰ گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی فرد از جنبه های منفعل بودن، قاطع بودن و پرخاشگر بودن بکار می رود.امتیاز خود را با استفاده از کلید امتیازبندی محاسبه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای انگیزشی آلدرفر (ERG)

  دریافت پکیج پرسشنامه نیازهای انگیزشی آلدرفر (ERG) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نیازهای انگیزشی (ERG) توسط کلایتون پی. آلدرفر (۱۹۷۲) ساخته شده است که از ۱۲ گویه و ۳ خرده مقیاس نیازهای رشد (۴ سوال)، نیازهای وابستگی (۴ سوال) و نیازهای فیزیولوژیکی (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش ادراک شده اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی

  دریافت پکیج پرسشنامه نقش ادراک شده اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نقش ادراک شده اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی توسط Singhapakdi، Vitell، Rallapalli و Kraft در سال ۱۹۹۶ ساخته شده است که از ۱۳ گویه و ۳ خرده مقیاس مسئولیت اجتماعی و سودمندی (۴ سوال)، سود بلند مدت…

ادامه مطلب

پرسشنامه حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن

  دریافت پکیج پرسشنامه حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حل مسأله توسط هلریگل، اسلوکوم و وودمن (۱۹۸۳) ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۴ خرده مقیاس عاطفی (احساسی)، منطقی، شهودی و حسی تشکیل شده است و به منظور سنجش حسی یا شهودی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران اشتاین متز و آر. تود

  دریافت پکیج پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران اشتاین متز و آر. تود (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران توسط اشتاین متز و آر. تود (۱۹۸۶) ساخته شده است که از ۹ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تمایل فرد به تفویض اختیار بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت اجتماعی

  دریافت پکیج پرسشنامه قدرت اجتماعی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه قدرت اجتماعی توسط Swasy در سال ۱۹۷۹ ساخته شده است که از ۳۱ گویه و ۶ خرده مقیاس پاداش (۶ سوال)، مرجعیت (۶ سوال)، اطلاعات (۳ سوال)، اجبار (۵ سوال)، تجربه (۸ سوال) و مشروعیت (۳ سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه بخشش ری و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه بخشش ری و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بخشش توسط Rye، Loiacono، Flock، Olszewski، Heim و Madia در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است که از ۱۵ گویه و ۲ خرده مقیاس فقدان احساس منفی (۱۰ سوال) و وجود احساس مثبت (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب