پرسشنامه افتراقی مردانگی اوربون (ADMS)

  دریافت پکیج پرسشنامه افتراقی مردانگی اوربون (ADMS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) بورک و همکارانش (۲۰۰۳) پرسشنامه افتراقی مردانگی را طراحی کردند. این پرسشنامه یک ابزار خود سنجی ۶۰  عبارتی است که آزمودنی باید با استفاده از یک مقیاس ۵ درجه ای  (از بسیار شبیه من تا اصلاً شبیه من نیست)…

ادامه مطلب

مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز

  دریافت پکیج مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط انیسی و همکاران (۱۳۸۹) بمنظور سنجش نگرش و التزام عملی نسبت به نماز های واجب ساخته شده است که از ۵۰ سوال تشکیل شده است. در روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) به منظور تهیه ی مقیاس مشکلات رفتاری ابتدا با ۲۰ نفر از معلمان با تجربه ی مدارس ویژه ی دانش آموزان با عقب ماندگی ذهنی مصاحبه شد و از آنان درخواست شد که اختلالات رفتاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف

  دریافت پکیج پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) به منظور تهیه ی مقیاس مشکلات رفتاری ابتدا با ۲۰ نفر از معلمان با تجربه ی مدارس ویژه ی دانش آموزان با عقب ماندگی ذهنی مصاحبه شد و از آنان درخواست شد که اختلالات رفتاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس خصومت ردفورد – ویلیامز (RWHI)

  دریافت پکیج پرسشنامه احساس خصومت ردفورد – ویلیامز (RWHI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۲ سوالی توسط ردفورد (۱۹۹۸) مدیر تحقیقات رفتاری در دانشگاه دوک تهیه شده است. ردفورد این پرسشنامه را به منظور بررسی رابطه بین احساس خصومت و حملات قلبی تهیه نموده است روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله (CSI- 4 ) براساس (DSM-IV)

  دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان  ۶ تا ۱۴ ساله (CSI- 4 ) براساس  (DSM-IV) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) هدف از انجام این پرسشنامه یاری رسانی به شما و فرزند دلبندتان جهت ارتقاء رشد،وضعیت تحصیلی و سازگاری در زندگی و خانواده می باشد روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس

  دریافت پکیج پرسشنامه ترس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این چک لیست شامل ۱۸۲ عبارت متداولی است که افراد از آن ترس دارند.اجرای چک لیست، ساده است. در واقع پس از پخش نسخه های چک لیست آزمون گر باید توجه ایشان را به دستورالعمل صفحه اول پرسش نامه جلب کرده از آنان…

ادامه مطلب

مقیاس دلبستگی به خدا بک و مک دونالد

  دریافت پکیج مقیاس دلبستگی به خدا بک و مک دونالد (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پاین مقیاس توسط بک و مک دونالد (۲۰۰۴) تهیه شده است که دارای ۲۴ سوال پنج گزینه ای (کاملاً مخالفم = ۱ تا کاملاً موافقم = ۵) می باشد که محتوای سوالات درباره ارتباط فرد با…

ادامه مطلب

پرسشنامه بیگانگی شغلی

  دریافت پکیج پرسشنامه بیگانگی شغلی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بیگانگی شغلی از ۲۲ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش بیگانگی شغلی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد بایرنز

  دریافت پکیج پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد بایرنز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد توسط بایرنز ساخته شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی میزان سیاسی بودن افراد بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت…

ادامه مطلب