پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد بایرنز

  دریافت پکیج پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد بایرنز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد توسط بایرنز ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی میزان سیاسی بودن افراد بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت…

ادامه مطلب

مقیاس تمایل به اتحاد

  دریافت پکیج مقیاس تمایل به اتحاد (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تمایل به اتحاد توسط Kandemir، Yaprak و Cavusgil در سال 2006ساخته شده است که از 9 گویه و 3 خرده مقیاس پایش اتحاد (3 سوال)، همکاری اتحاد (3 سوال) و یادگیری اتحاد (3 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب

مقیاس اعتقاد به رشد مادی

  دریافت پکیج مقیاس اعتقاد به رشد مادی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اعتقاد به رشد مادی توسط Tashchian، Slama و Tashchian  در سال 1984 ساخته شده است که از 12 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تأثیر اعتقاد به رشد مادی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارض بین شغل – خانواده و خانواده – شغل

  دریافت پکیج پرسشنامه تعارض بین شغل – خانواده و خانواده – شغل (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعارض بین شغل – خانواده و خانواده – شغل توسط Netemeyer، Boles و McMurrian در سال 1996ساخته شده است که از 10 گویه و 2 خرده مقیاس شغل – خانواده (5 سوال) و خانواده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی ویلیام دایر

  دریافت پکیج پرسشنامه استرس شغلی ویلیام دایر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استرس توسط ویلیام دایر (1987) ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان استرس افراد بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از دارایی

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایت از دارایی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه ،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت از دارایی توسط Scott و Lundstrom  در سال 1990 ساخته شده است که از 20 گویه و 5 خرده مقیاس کارهایی که دارایی می تواند انجام دهد (4 سوال)، کارهایی که دارایی نمی تواند انجام دهد (6 سوال)، تصویر…

ادامه مطلب

مقیاس ارزشها

  دریافت پکیج مقیاس ارزشها (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس ارزش ها توسط Kahle در سال 1983 ساخته شده است که بمنظور سنجش ارزش ها در افراد  بکار می رود. این مقیاس از 9 گویه (ارزش) تشکیل شده است که آزمودنی باید آنها را بر حسب اهمیت از 1 تا 9 نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانایی شهودی آگور

  دریافت پکیج پرسشنامه توانایی شهودی آگور (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه توانایی شهودی توسط آگور (1989) ساخته شده است که از 12 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی تمایلات افراد برای استفاده از قدرت شهودی خود در تصمیم گیری بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا…

ادامه مطلب

پرسشنامه ناراحتی و محروم سازی هرینگتون

  دریافت پکیج پرسشنامه ناراحتی و محروم سازی هرینگتون (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ناراحتی و محروم سازی توسط Harrington در سال 2005 ساخته شده است که از 28 گویه و 4 خرده مقیاس تحمل ناراحتی نداشتن (7 سوال)، مدعی بودن (7 سوال)، نداشتن تحمل عاطفی (7 سوال) و موفقیت (7 سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه مادی گرایی بلک

  دریافت پکیج پرسشنامه مادی گرایی بلک (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مادی گرایی بلک توسط Belk در سال 1985 ساخته شده است که از 24 گویه و 3 خرده مقیاس انحصارگری (9 سوال)، خساست (7 سوال) و حسادت (8 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش مادی گرایی در افراد…

ادامه مطلب