مقیاس تمایل به اتحاد

  دریافت پکیج مقیاس تمایل به اتحاد (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تمایل به اتحاد توسط Kandemir، Yaprak و Cavusgil در سال ۲۰۰۶ساخته شده است که از ۹ گویه و ۳ خرده مقیاس پایش اتحاد (۳ سوال)، همکاری اتحاد (۳ سوال) و یادگیری اتحاد (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب

مقیاس اعتقاد به رشد مادی

  دریافت پکیج مقیاس اعتقاد به رشد مادی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اعتقاد به رشد مادی توسط Tashchian، Slama و Tashchian  در سال ۱۹۸۴ ساخته شده است که از ۱۲ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تأثیر اعتقاد به رشد مادی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارض بین شغل – خانواده و خانواده – شغل

  دریافت پکیج پرسشنامه تعارض بین شغل – خانواده و خانواده – شغل (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعارض بین شغل – خانواده و خانواده – شغل توسط Netemeyer، Boles و McMurrian در سال ۱۹۹۶ساخته شده است که از ۱۰ گویه و ۲ خرده مقیاس شغل – خانواده (۵ سوال) و خانواده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی ویلیام دایر

  دریافت پکیج پرسشنامه استرس شغلی ویلیام دایر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استرس توسط ویلیام دایر (۱۹۸۷) ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان استرس افراد بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از دارایی

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایت از دارایی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه ،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت از دارایی توسط Scott و Lundstrom  در سال ۱۹۹۰ ساخته شده است که از ۲۰ گویه و ۵ خرده مقیاس کارهایی که دارایی می تواند انجام دهد (۴ سوال)، کارهایی که دارایی نمی تواند انجام دهد (۶ سوال)، تصویر…

ادامه مطلب

مقیاس ارزشها

  دریافت پکیج مقیاس ارزشها (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس ارزش ها توسط Kahle در سال ۱۹۸۳ ساخته شده است که بمنظور سنجش ارزش ها در افراد  بکار می رود. این مقیاس از ۹ گویه (ارزش) تشکیل شده است که آزمودنی باید آنها را بر حسب اهمیت از ۱ تا ۹ نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانایی شهودی آگور

  دریافت پکیج پرسشنامه توانایی شهودی آگور (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه توانایی شهودی توسط آگور (۱۹۸۹) ساخته شده است که از ۱۲ گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی تمایلات افراد برای استفاده از قدرت شهودی خود در تصمیم گیری بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا…

ادامه مطلب

پرسشنامه ناراحتی و محروم سازی هرینگتون

  دریافت پکیج پرسشنامه ناراحتی و محروم سازی هرینگتون (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ناراحتی و محروم سازی توسط Harrington در سال ۲۰۰۵ ساخته شده است که از ۲۸ گویه و ۴ خرده مقیاس تحمل ناراحتی نداشتن (۷ سوال)، مدعی بودن (۷ سوال)، نداشتن تحمل عاطفی (۷ سوال) و موفقیت (۷ سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه مادی گرایی بلک

  دریافت پکیج پرسشنامه مادی گرایی بلک (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مادی گرایی بلک توسط Belk در سال ۱۹۸۵ ساخته شده است که از ۲۴ گویه و ۳ خرده مقیاس انحصارگری (۹ سوال)، خساست (۷ سوال) و حسادت (۸ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش مادی گرایی در افراد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق به خرید

  دریافت پکیج پرسشنامه اشتیاق به خرید (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اشتیاق به خرید توسط Slama و Tashcian در سال ۱۹۸۵ ساخته شده است که از ۳۳ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان اشتیاق به خرید بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار…

ادامه مطلب