پرسشنامه استراتژی های زیست محیطی الوارز جیل و همکاران (۲۰۰۱) – ۸ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه استراتژی های زیست محیطی الوارز جیل و همکاران (۲۰۰۱)- ۸ سوالی پرسشنامه استراتژی های زیست محیطی توسط الوارز جیل و همکاران (۲۰۰۱) به منظور سنجش استراتژی های زیست محیطی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استراتژی های زیست محیطی دارای ۸ سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی عروقی استکا و همکاران ۲۰۱۵- ۹ سوالی

      پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی عروقی استکا و همکاران ۲۰۱۵- ۹ سوالی پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی عروقی توسط استکا و همکاران در سال (۲۰۱۵) به منظور سنجش خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی عروقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۹ سوال و ۳ مولفه خودکارآمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه بارداری دی پترو و همکاران ۲۰۰۴

      پرسشنامه استاندارد تجربه بارداری دی پترو و همکاران ۲۰۰۴ پرسشنامه تجربه بارداری توسط دی پترو و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش تجربه بارداری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عبادی و همکاران در سال (۱۳۹۵) در بین زنان باردار اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و …

ادامه مطلب

پرسشنامه علائم روان تنی لاکورت ۲۰۱۳

      پرسشنامه استاندارد علائم روان تنی لاکورت ۲۰۱۳ پرسشنامه علائم روان تنی توسط لاکورت و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش علائم روان تنی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و همکاران در سال (۲۰۲۱) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن ۱۹۸۸

    پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی ویکتور و کولن ۱۹۸۸ Ethical work questionnaire victor and cullen 1988 پرسشنامه جو اخلاقی کاری توسط ویکتور و کولن (۱۹۸۸) به منظور سنجش جو اخلاقی کاری در سازمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال و ۵ مولفه جو نو دوست، جو حقوقی، جو قانونی، جو…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری نام و همکاران ۲۰۱۱

    پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری نام و همکاران ۲۰۱۱ پرسشنامه رضایت مشتری توسط نام و همکاران (۲۰۱۱) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲ سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت به سنجش رضایت مشتری می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه رضایت مشتری  روایی ابزار جمع آوری…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت الیوت و مورایاما ۲۰۰۸

    پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت الیوت و مورایاما ۲۰۰۸ Achievement Goal Questionnaire-Revised پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت توسط الیوت و مورایاما (۲۰۰۸) به منظور سنجش هدف پیشرفت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط شکری و همکاران (۱۳۹۴) به منظور سنجش هدف پیشرفت در دانشجویان اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

        پکیج پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد باورهای غیر منطقی می باشد. تعریف مفهومی باورهای غیر منطقی باورهای غیر منطقی: باورهای افراد در رفتار، ناهماهنگی شناختی آنان و تغییر اعمالشان تاثیر دارند. ارزیابی افراد در موقعیت های رویارویی زندگی از جمله استرس با سیستم شناختی فرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای زیبایی شناسی ۱۳۹۶

    پرسشنامه استاندارد باورهای زیبایی شناسی ۱۳۹۶ Aesthetic Beliefs Scale پرسشنامه باورهای زیبایی شناسی توسط تقی زاده و بابایی (۱۳۹۶) به منظور سنجش باورهای زیبایی شناسی در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (به نظر من…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالما- آرو و همکاران ۲۰۰۹

    پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی سالما- آرو و همکاران ۲۰۰۹ (School burnout inventory (SBI پرسشنامه فرسودگی تحصیلی توسط سالما- آرو و همکاران (۲۰۰۹) به منظور سنجش فرسودگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط عبدالله پور و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و سه مولفه خستگی…

ادامه مطلب