پرسشنامه تعهد به برند یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تعهد به برند یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012) Brand commitment questionnaire پرسشنامه تعهد به برند توسط یوسکج و همکاران (2013) و استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تعهد به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد به برند دارای 6 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرمی برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه گرمی برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand warmth questionnaire پرسشنامه گرمی برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش گرمی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرمی برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند … برندی احساسی و نه عقلانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان التیرن و تودوران (2015)

پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان التیرن و تودوران (2015) Customer behavioral commitment questionnaire پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان توسط التیرن و تودوران (2015) به منظور سنجش تعهد رفتاری مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(یکی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه شکوفایی توانایی لفرانکویس و همکاران (1997)

پرسشنامه شکوفایی توانایی لفرانکویس و همکاران (1997) (Measure of Actualization of Potential (MAP  پرسشنامه شکوفایی توانایی توسط لفرانکویس و همکاران (1997) به منظور سنجش خودشکوفایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شکوفایی توانایی دارای 23 سوال و 2 مولفه گشودگی به تجربه و خود ارجاعی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه تیان و همکاران (2014)

پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه تیان و همکاران (2014) Brief adolescents’ subjective well-being in school scale Tian & et al (2013) پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه توسط تیان و همکاران (2014) به منظور سنجش نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی چن و همکاران (2019)

  پرسشنامه  استراتژی های کار عاطفی چن و همکاران (2019) Emotional Labor Strategies questionnaire Chen & et al (2019) پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی توسط چن و همکاران (2019) به منظور استراتژی های کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی دارای 10 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه خستگی عاطفی چن و همکاران (2019)

  پرسشنامه  خستگی عاطفی چن و همکاران (2019) Emotional exhaustion questionnaire Chen & et al (2019) پرسشنامه خستگی عاطفی توسط چن و همکاران (2019) به منظور سنجش خستگی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خستگی عاطفی دارای 21 سوال و 3 مولفه  خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و عدم کفایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار عاطفی کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه کار عاطفی کانیبیر و نارت (2012) Emotional work questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه کار عاطفی توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کار عاطفی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه شرایط سازمانی (1391)

  پرسشنامه شرایط سازمانی (1391) Organizational Conditions questionnaire پرسشنامه شرایط سازمانی بر اساس نظر عبدالهی و اشرفی فشی به منظور سنجش شرایط سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شرایط سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(راجع به راهبردهای مدیریتی(دسترسی به اطلاعات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی عاطفی رگو و همکاران (2009)

  پرسشنامه بهزیستی عاطفی رگو و همکاران (2009) Emotional Well-Being questionnaire (2009) پرسشنامه بهزیستی عاطفی توسط رگو و همکاران (2009)  به منظور سنجش بهزیستی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی عاطفی دارای 15 سوال و 5 مولفه راحتی، لذت، شور و شوق، قدرت، آرامش می باشد و بر…

ادامه مطلب