پرسشنامه عملکرد سازمانی ونگ و همکاران (2010)

پرسشنامه عملکرد سازمانی ونگ و همکاران (2010) Organizational performance questionnaire پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط ونگ همکاران (2010) به منظور سنجش عملکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سرعت رسیدگی به شکایات مشتری (در مقایسه با…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی موسی و همکاران(2020)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی موسی و همکاران(2020) Organizational citizenship behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط موسی و همکاران (2020) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برای کمك به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس زناشویی استکلهم (2000)

پرسشنامه استرس زناشویی استکلهم (2000) Stockholm Marital stress Scale پرسشنامه استرس زناشویی توسط اورث گومر و همکاران (2000) به منظور سنجش استرس زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس زناشویی دارای 17 سوال می باشد و بر اساس نمره گذاری صفر و یک با سوالاتی مانند(آیا چیزهایی وجود دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشاط سازمانی موسی و همکاران(2020)

پرسشنامه نشاط سازمانی موسی و همکاران(2020) Organizational happiness questionnaire پرسشنامه نشاط سازمانی توسط موسی و همکاران (2020) به منظور سنجش نشاط سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نشاط سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در کارم همیشه استقامت می کنم، حتی وقتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی (1392)

پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی (1392) Organizational Anti- Citizenship Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی توسط رحمانی (1392) به منظور سنجش رفتار ضد شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی دارای 24 سوال و 5 مولفه لجباری و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، طفره…

ادامه مطلب

پرسشنامه حسادت سازمانی (1389)

پرسشنامه حسادت سازمانی (1389) Organizational envy questionnaire پرسشنامه حسادت سازمانی توسط ولی زاده و آذربایجانی (1389) به منظور سنجش حسادت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حسادت سازمانی دارای 22 سوال و 3 مولفه حسادت شناختی، حسادت عاطفی و حسادت رفتاری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه محدوديت سازماني اسپکتور و جکس (1998)

پرسشنامه محدوديت سازماني اسپکتور و جکس (1998) Organizational Constraints questionnaire پرسشنامه محدودیت سازمانی توسط اسپکتور و جکس (1998) به منظور سنجش محدودیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه محدودیت سازمانی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(فقدان اطلاعات لازم در مورد چرایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت تغییر میل (2003)

پرسشنامه  مدیریت تغییر میل (2003) Change Management questionnaire پرسشنامه مدیریت تغییر توسط میل (2003) به منظور سنجش مدیریت تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت تغییر دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اين سازمان ها جهت رقابت کردن به شيوه ای اثربخش، تغييرات…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی (1398)

پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی (1398) Political Organizational Behavior Perception questionnaire پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی توسط نقشبندی و میرانی (1398) به منظور سنجش ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی دارای 15 سوال و 3 مولفه رفتارهای سیاسی عمومی، موفقیت به واسطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد مالی (1390)

پرسشنامه  عملکرد مالی (1390) Financial Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد مالی توسط عزیزی (1390) به منظور سنجش عملکرد مالی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد مالی دارای 21 سوال و سه سوال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برنامه های…

ادامه مطلب