پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان (1394)

پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان (1394) Teachers’ disciplinary strategies scale پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان توسط عظیم پور  و همکاران (1394) به منظور سنجش راهبردهای انضباطی معلمان طراحی و تدوین شده است. . سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان دارای 28 سوال و 7 مولفه راهبرد قیمی (مستقیم)، راهبرد پیشگیری مبتنی بر قانون گذاری،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران (1996) – 25 سوالی

پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران (1996) – 25 سوالی (Job satisfaction questionnaire Dunett et al (1996  پرسشنامه رضایت شغلی توسط دانت و همکاران (1996) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 25 سوال و 7 مولفه مسئولیت پذیری، رضایت از همکاران، ماهیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990)

پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) Pintrich and De Groot’s Learning Strategies Questionnaire پرسشنامه راهبردهای یادگیری توسط پینتریچ و دی گروت (1990) به منظور سنجش راهبردهای یادگیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای یادگیری دارای 22 سوال و مولفه های راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت شغلی پترو و همکاران (2012)

پرسشنامه مهارت شغلی پترو و همکاران (2012) (Job skills questionnaire Petro et al (2012  پرسشنامه مهارت شغلی توسط پترو و همکاران (2012) به منظور سنجش میزان مهارت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مهارت شغلی دارای 13 سوال و 3 مولفه منابع جستجو، به دنبال چالش ها و کاهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول گرا رافرتی و گریفین (2004)

پرسشنامه رهبری تحول گرا رافرتی و گریفین (2004) Transformational leadership questionnaires Rafferty and Griffin’s (2004) پرسشنامه رهبری تحول گرا توسط رافرتی و گریفین (1996) به منظور سنجش میزان رهبری تحول گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تحول گرا دارای 15 سوال و 5 مولفه چشم انداز، ارتباطات روحی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن(1999) – 17 سوالی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن(1999) – 17 سوالی Social adjustment questionnaire Pickle & Weissman, (1999) پرسشنامه سازگاری اجتماعی توسط پی کل و ویسمن (1999) به منظور سنجش میزان سازگاری اجتماعی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری اجتماعی دارای 17 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 8 سوالی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 8 سوالی Organizational Climate Questionnaire پرسشنامه جو سازمانی توسط هالپین و کرافت (2000) به منظور سنجش جو سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی درونی (1394)

پرسشنامه بازاریابی درونی (1394) The internal marketing Questionnaire پرسشنامه بازاریابی درونی توسط مومنی فرد (1394) بر اساس مطالعات شفیعی (1390) و کاتلر و همکاران (2003) به منظور سنجش بازاریابی درونی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی درونی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهاي نوآوري سازمان کو و ما (2017)

پرسشنامه راهبردهاي نوآوري سازمان کو و ما (2017) The Organizational Innovation Strategies Questionnaire Ko & Ma (2017) پرسشنامه راهبردهاي نوآوري سازمان توسط کو و ما (2017) به منظور سنجش راهبردهاي نوآوري سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهاي نوآوري سازمان دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007)

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007) The Professionalism Questionnaire Blackall & et al (2007) پرسشنامه حرفه ای گرایی پن استیت توسط بالاکال و همکاران (2007) به منظور سنجش حرفه ای گرایی در آموزش پزشکی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط اکبری لاکه و همکاران (1400) در بین دانشجویان پزشکی…

ادامه مطلب