پرسشنامه استاندارد خودتوصیف گری بدنی مارش (۱۹۹۶)

پرسشنامه استاندارد خودتوصیف گری بدنی مارش (۱۹۹۶) پرسشنامه خود توصیف‌گری بدنی توسط مارش (۱۹۹۶) برای اندازه‌گیری خودپنداره بدنی ایجاد شد. فرم کوتاه و جدید این پرسشنامه شامل ۴۷ عبارت بوده و دارای پایایی خوب و قابلیت تکرارپذیری مطلوبی است. خود توصیف‌گری بدنی شامل ۹ عامل اختصاصی برای خودپنداره بدنی است (فعالیت، ظاهر، چربی بدن، تناسب،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خشنودگی شغلی اسمیت ۱۹۶۹

پرسشنامه استاندارد خشنودگی شغلی اسمیت ۱۹۶۹ پرسشنامه خشنودگی شغلی، توسط اسمیت (۱۹۶۹) برای سنجش خشنودگی شغلی کارکنان تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و ۵ مولفه ارتقاء، سرپرست کار، حقوق و همکاران می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (در سازمان من فرصت‌های خوبی برای ترفیع وجود…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی اسمیت و هیولین ۱۹۶۹

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی اسمیت و هیولین ۱۹۶۹ پرسشنامه رضایت شغلی توسط اسمیت و هیولین در سال (۱۹۶۹) ساخته شده است و یکی از رایج ترین و دقیق ترین ابزارهای رضایت شغلی است. عبارات آن جنبه توصیفی داشته و شش نوع رضایت را ارزیابی می کند. این پرسشنامه دارای ۷۰ سوال و ۶ بعد ماهیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عملکرد صاداراتی

پرسشنامه استاندارد عملکرد صاداراتی پرسشنامه عملکرد صادراتی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که برای سنجش عملکرد صادراتی شرکت ها تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (حجم صادرات شرکت ما در طول ۳ سال گذشته  رضایت بخش بوده است.) به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مهارت های تفکر انتقادی شعبانی ۱۳۷۸

پرسشنامه استاندارد مهارت های تفکر انتقادی شعبانی ۱۳۷۸ پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی، توسط حسن شعبانی (۱۳۷۸) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و ۳ مؤلفه مقایسه، تشخیص و قضاوت می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی روایی ابزار جمع آوری داده  اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور سنجش رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (هنگام مراجعه به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار

پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور سنجش عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و ۴ مؤلفه عوامل فردی، سازمانی، محیطی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی کتابداران

پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی کتابداران پرسشنامه مهارت های ارتباطی کتابداران، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور سنجش میزان مهارت ارتباطی بین فردی در کتابداران طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و ۲ مؤلفه مهارت های کلامی و مهارت های غیر کلامی می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش به درس

پرسشنامه استاندارد نگرش به درس پرسشنامه نگرش به درس، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که برای سنجش نگرش دانشجویان نسبت به درس تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه فکر می کنید که این درس برای شما…

ادامه مطلب

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال می باشد و بر اساس طیف دو گزینه ای با سوالاتی مانند (وقتی نمره کم می آورید، آیا فکر می کنید نفرت شما…

ادامه مطلب