پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی­گروت ۱۹۹۰

      پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی­گروت ۱۹۹۰ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری توسط پینتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) به منظور سنجش راهبردهای انگیزشی برای یادگیری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۳ مولفه خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی(جهت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران ۲۰۱۱

      پرسشنامه استاندارد اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران ۲۰۱۱ School engagement questionnaire پرسشنامه اشتیاق به مدرسه فرم توسعه یافته مقیاس اشتیاق به مدرسه فردریکز و همکاران (۲۰۰۴) می باشد که توسط وانگ و همکاران (۲۰۱۱)  به منظور سنجش اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان طراحی شده و سه جنبه رفتاری، هیجانی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ۲ – ۳۳۸ سوالی

      پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند وجهی مینه سوتا-۲ – ۳۳۸ سوالی MMPI- 2RF  پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا توسط مک کین لی و هته وی  در سال (۱۹۳۸) به منظور سنجش  شخصیتی چند وجهی مینه سوتا طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳۸ سوال می باشد و بر اساس طیف دو…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افکار تکرار شونده مک اوی و همکاران ۲۰۱۰

      پرسشنامه استاندارد افکار تکرار شونده مک اوی و همکاران ۲۰۱۰ Repetitive Thinking Questionnaire McEvoy et al 2010 پرسشنامه افکار تکرار شونده توسط مک اوی و همکاران در سال  (۲۰۱۰) به منظور سنجش افکار تکرار شونده طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (۱۹۹۹) ۶۴ سوالی

      پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (۱۹۹۹) ۶۴ سوالی Test of performance strategies Scale (TOPS-8) 64 Items   پرسشنامه عملکرد استراتژیک در سال (۱۹۹۹) توسط توماس و همکاران برای سنجش عملکرد استراتژیک ورشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۴ سوال  دو مقیاس رقابت و تمرین می باشد که هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد دست یابی به هدف شلدون و الیوت ۱۹۹۹

    پرسشنامه استاندارد دست یابی به هدف شلدون و الیوت ۱۹۹۹ (Goal Attainment Scale (GAS  پرسشنامه دست یابی به هدف در سال (۱۹۹۹) توسط شلدون و الیوت برای سنجش دست یابی به هدف طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هماهنگی خود با هدف شلدون و الیوت ۱۹۹۸

    پرسشنامه استاندارد هماهنگی خود با هدف شلدون و الیوت ۱۹۹۸ (Self-Concordance Scale (SCS  پرسشنامه هماهنگی خود با هدف در سال (۱۹۹۸) توسط شلدون و الیوت برای سنجش هماهنگی خود با هدف طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی

    پرسشنامه استاندارد نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی پرسشنامه نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی در سال (۱۳۹۲) توسط خسروی برای سنجش نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارتباط با مدرسه

    پرسشنامه استاندارد ارتباط با مدرسه  پرسشنامه ارتباط با مدرسه در سال (۱۳۹۱) توسط پناغی  و همکاران برای ارزیابی ارتباط دانش آموزان با مدرسه و ابعاد آن، وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه و روابط با همسالان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و ۴ بعد می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی (BAFT) هرزبرگ و همکاران (۲۰۱۲)

    پرسشنامه استاندارد اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی (BAFT) هرزبرگ و همکاران (۲۰۱۲) پرسشنامه اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی توسط هرزبرگ و همکاران (۲۰۱۲) جهت اندازه­گیری میزان آمیختگی­شناختی با افکار و احساسات اضطرابی طراحی شده است.این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و ۳ مولفه می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب