پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز  ۱۹۸۸- ۱۵ سوالی

        پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز  ۱۹۸۸- ۱۵ سوالی social health questionnaire keyes 1988- 15 items پرسشنامه سلامت اجتماعی توسط کییز (۱۹۹۸) به منظور سنجش سلامت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و پنج مولفه انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چند بعدی سالمندی موفق در ایران

        پرسشنامه استاندارد چند بعدی سالمندی موفق در ایران successful ageing questionnaire پرسشنامه چند بعدی سالمندی موفق در ایران توسط زنجری و همکاران (۲۰۱۹) به منظور سنجش سالمندی موفق طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۴ سوال و هفت مولفه بهزیستی روانشناختی، حمایت اجتماعی، امنیت مالی و محیطی، سلامت جسم…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران ۱۹۹۳

        پرسشنامه استاندارد سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران ۱۹۹۳ (The Defense Style Questionnaire (DSQ; Andrews et al., 1993 پرسشنامه سبک های دفاعی توسط اندروز و همکاران (۱۹۹۳) به منظور سنجش سبک های دفاعی در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و سه بعد رشد یافته،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکت آلتن تاز و همکاران ۲۰۱۳

      پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکت آلتن تاز و همکاران ۲۰۱۳ پرسشنامه عملکرد سازمانی یا شرکتی توسط آلتانتاش و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش عملکرد سازمانی یا شرکتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (در یک سال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶ Anxiety Control Questionnaire پرسشنامه کنترل اضطراب توسط راپی و همکاران (۱۹۹۶) به منظور سنجش کنترل اضطراب طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و ۲ مولفه واکنش ها و رویدادها  می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ (۴۲سوالی)

      پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ (۴۲سوالی) The Depression Anxiety Stress Scale-(DASS) 42 items پرسشنامه فردگرایی اقتصادی توسط لاویبوند و لاویبوند (۱۹۹۵) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال و شامل ۳ مولفه افسردگی، اضطراب و استرس می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد منبع کنترل زناشویی میلر (۱۹۸۳) ۲۶ سوالی

      پرسشنامه استاندارد منبع کنترل زناشویی میلر (۱۹۸۳) ۲۶ سوالی (Miller inventory locus of control (MMLOC پرسشنامه منبع کنترل زناشویی توسط میلر و همکاران در سال (۱۹۸۳) به منظور سنجش منبع کنترل زناشویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال ی باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب بک و استیر ۱۹۹۰

      پرسشنامه استاندارد اضطراب بک و استیر ۱۹۹۰ (Beck Anxiety Inventory (BAI پرسشنامه اضطراب توسط بک و استیر (۱۹۸۱) به منظور سنجش اضطراب طراحی و تدوین شده است. این یک پرسشنامه‌ی خودگزارشی است است که برای اندازه‌گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است.  این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افسردگی بک نسخه دوم

      پرسشنامه استاندارد افسردگی بک نسخه دوم (Beck Depression Inventory-II (BDI-II پرسشنامه افسردگی توسط بک به منظور سنجش شدت افسردگی در بزرگسالانی که تشخیص اختلال افسردگی را دریافت کرده‌اند، طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (احساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی (MASSQ-25, 2013)

      پرسشنامه استاندارد خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی (MASSQ-25, 2013) Male Andropause symptoms self-assessment questionnaire پرسشنامه خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی توسط اسدالهی و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش نشانگان آندروپوز مردان ایرانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۴ مولفه می­ باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب