پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (۱۹۹۹) ۶۴ سوالی

      پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (۱۹۹۹) ۶۴ سوالی Test of performance strategies Scale (TOPS-8) 64 Items   پرسشنامه عملکرد استراتژیک در سال (۱۹۹۹) توسط توماس و همکاران برای سنجش عملکرد استراتژیک ورشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۴ سوال  دو مقیاس رقابت و تمرین می باشد که هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد دست یابی به هدف شلدون و الیوت ۱۹۹۹

    پرسشنامه استاندارد دست یابی به هدف شلدون و الیوت ۱۹۹۹ (Goal Attainment Scale (GAS  پرسشنامه دست یابی به هدف در سال (۱۹۹۹) توسط شلدون و الیوت برای سنجش دست یابی به هدف طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هماهنگی خود با هدف شلدون و الیوت ۱۹۹۸

    پرسشنامه استاندارد هماهنگی خود با هدف شلدون و الیوت ۱۹۹۸ (Self-Concordance Scale (SCS  پرسشنامه هماهنگی خود با هدف در سال (۱۹۹۸) توسط شلدون و الیوت برای سنجش هماهنگی خود با هدف طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی

    پرسشنامه استاندارد نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی پرسشنامه نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی در سال (۱۳۹۲) توسط خسروی برای سنجش نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارتباط با مدرسه

    پرسشنامه استاندارد ارتباط با مدرسه  پرسشنامه ارتباط با مدرسه در سال (۱۳۹۱) توسط پناغی  و همکاران برای ارزیابی ارتباط دانش آموزان با مدرسه و ابعاد آن، وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه و روابط با همسالان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و ۴ بعد می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی (BAFT) هرزبرگ و همکاران (۲۰۱۲)

    پرسشنامه استاندارد اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی (BAFT) هرزبرگ و همکاران (۲۰۱۲) پرسشنامه اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی توسط هرزبرگ و همکاران (۲۰۱۲) جهت اندازه­گیری میزان آمیختگی­شناختی با افکار و احساسات اضطرابی طراحی شده است.این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و ۳ مولفه می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علل ادراک شده طلاق نخعی و همکاران (۲۰۱۸)

  پرسشنامه استاندارد علل ادراک شده طلاق نخعی و همکاران (۲۰۱۸) Questionnaire perceived reasons for divorce seeking 2018 پرسشنامه علل ادارک شده طلاق توسط نخعی و همکاران در سال (۲۰۱۸) برای سنجش علل ادارک شده طلاق طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۲ مولفه ابزاری- خارجی و احساسی- ارتباطی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی کانزاس

پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی کانزاس Kansas Marital Satisfaction Scale پرسشنامه رضایت زناشویی توسط کانزاس  برای سنجش رضایت زناشویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عرب دوستی، نخعی و خانجانی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳ سوال و می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افسردگی بک(BDI-II): فرم کوتاه ۱۳ سؤالی

پرسشنامه استاندارد افسردگی بک(BDI-II): فرم کوتاه ۱۳ سؤالی پرسشنامه افسردگی (BDI-II) توسط بک در سال (۱۹۷۲) برای سنجش نشانه های افسردگی مانند افسردگی عاطفی، شناختی، انگیزشی و فیزیولوژیکی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه، یک فرم کوتاه ۱۳ سؤالی به صورت خودگزارشی است. در این پرسشنامه چندین گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اختلال کمبود توجه – بیش فعالی  سوانسون و همکاران (۱۹۸۰) ۳۰ سوالی

پرسشنامه استاندارد اختلال کمبود توجه – بیش فعالی  سوانسون و همکاران (۱۹۸۰) ۳۰ سوالی پرسشنامه اختلال کمبود توجه – بیش فعالی تو سط سوانسون، نولان و پلهام در سال (۱۹۸۰) برای سنجش اختلال کمبود توجه – بیش فعالی در کوکان طراحی و تدوین شده است و توسط مربی که با کودک در ارتباط مستقیم می…

ادامه مطلب