پرسشنامه استاندارد اسناد خطای گودجانسون تجدید نظرشده (GBAI-R)

    پرسشنامه استاندارد اسناد خطای گودجانسون تجدید نظرشده (GBAI-R) The revised Gudjonsson blame attribution inventory 1989 پرسشنامه اسناد خطای گوجانسون توسط گودجانسون و سینگ (۱۹۸۹) به منظور سنجش اسناد خطا در افراد خلافکار طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط بیرامی و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خانواده گرایی استیدل و کانتریراس ۲۰۰۳

    پرسشنامه استاندارد خانواده گرایی استیدل و کانتریراس ۲۰۰۳ familism scale Steidel & Contreras 2003 پرسشنامه خانواده گرایی توسط استیدل و کانتریراس (۲۰۰۳) به منظور سنجش خانواده گرایی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط رجبی و عباس پور (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و چهار مولفه مقدم…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نظریه ی ضمنی هوش عبدالفتاح و ییتس ۲۰۰۶

    پرسشنامه استاندارد نظریه ی ضمنی هوش عبدالفتاح و ییتس ۲۰۰۶ Theory of Intelligence Scale پرسشنامه نظریه ی ضمنی هوش توسط عبدالفتاح و ییتس (۲۰۰۶) به منظور سنجش نظریه ی ضمنی هوش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط محبی  نورالدین وند و همکاران (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی سالمندان

    پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی سالمندان پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان توسط گل پرور و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش سرمایه معنوی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و چهار مولفه ارزش گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت و تاثیر گذاری معنوی می باشد و بر اساس طیف پنج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی

    پرسشنامه استاندارد سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی توسط حیرت و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۸۴ سوال و هشت مولفه ساختاری، ارتباط معنوی، ارتباط رفتاری، ارتباط عاطفی، ارتباط شناختی، ارتباط جنسی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد صبر

    پرسشنامه استاندارد صبر پرسشنامه صبر توسط خرمائی، فرمانی و سلطانی(۱۳۹۳) به منظور سنجش علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و ۵ مولفه متعالی شدن، شکیبایی، رضایت، استقامت و درنگ می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران ۲۰۰۸

        پرسشنامه استاندارد خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران ۲۰۰۸ academic optimism of school’s questionnaire پرسشنامه خوش بینی علمی مدرسه توسط هوی و همکاران (۲۰۰۸) به منظور سنجش خوش بینی علمی مدرسه طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط بخشی پریخانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شفافیت سازمانی النشمی ۲۰۱۲

        پرسشنامه استاندارد شفافیت سازمانی النشمی ۲۰۱۲ Organizational Transparency Questionnaire پرسشنامه شفافیت سازمانی توسط النشمی (۲۰۱۲) به منظور سنجش شفافیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و پنج مولفه شناخت قوانین و مقررات، شفاف سازی مراحل انجام کار و فعالیت، شفاف سازی معاملات و شفاف سازی امور…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آشکارسازی (افشاء) مسئولیت اجتماعی شرکت وازکوئز و هرناندز  ۲۰۱۴

        پرسشنامه استاندارد آشکارسازی (افشاء) مسئولیت اجتماعی شرکت وازکوئز و هرناندز  ۲۰۱۴ پرسشنامه آشکارسازی (افشاء) مسئولیت اجتماعی شرکت توسط وازکوئز و هرناندز (۲۰۱۴) به منظور سنجش آشکارسازی (افشاء) مسئولیت اجتماعی شرکت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه های عدالت سازمانی

        پکیج پرسشنامه های عدالت سازمانی این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد عدالت سازمانی می باشد. تعریف مفهومی عدالت سازمانی عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیت­های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه…

ادامه مطلب