پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶ Anxiety Control Questionnaire پرسشنامه کنترل اضطراب توسط راپی و همکاران (۱۹۹۶) به منظور سنجش کنترل اضطراب طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و ۲ مولفه واکنش ها و رویدادها  می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ (۴۲سوالی)

      پرسشنامه استاندارد افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ (۴۲سوالی) The Depression Anxiety Stress Scale-(DASS) 42 items پرسشنامه فردگرایی اقتصادی توسط لاویبوند و لاویبوند (۱۹۹۵) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال و شامل ۳ مولفه افسردگی، اضطراب و استرس می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد منبع کنترل زناشویی میلر (۱۹۸۳) ۲۶ سوالی

      پرسشنامه استاندارد منبع کنترل زناشویی میلر (۱۹۸۳) ۲۶ سوالی (Miller inventory locus of control (MMLOC پرسشنامه منبع کنترل زناشویی توسط میلر و همکاران در سال (۱۹۸۳) به منظور سنجش منبع کنترل زناشویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال ی باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب بک و استیر ۱۹۹۰

      پرسشنامه استاندارد اضطراب بک و استیر ۱۹۹۰ (Beck Anxiety Inventory (BAI پرسشنامه اضطراب توسط بک و استیر (۱۹۸۱) به منظور سنجش اضطراب طراحی و تدوین شده است. این یک پرسشنامه‌ی خودگزارشی است است که برای اندازه‌گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است.  این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افسردگی بک نسخه دوم

      پرسشنامه استاندارد افسردگی بک نسخه دوم (Beck Depression Inventory-II (BDI-II پرسشنامه افسردگی توسط بک به منظور سنجش شدت افسردگی در بزرگسالانی که تشخیص اختلال افسردگی را دریافت کرده‌اند، طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (احساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی (MASSQ-25, 2013)

      پرسشنامه استاندارد خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی (MASSQ-25, 2013) Male Andropause symptoms self-assessment questionnaire پرسشنامه خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی توسط اسدالهی و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش نشانگان آندروپوز مردان ایرانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۴ مولفه می­ باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی­گروت ۱۹۹۰

      پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی­گروت ۱۹۹۰ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری توسط پینتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) به منظور سنجش راهبردهای انگیزشی برای یادگیری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۳ مولفه خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی(جهت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران ۲۰۱۱

      پرسشنامه استاندارد اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران ۲۰۱۱ School engagement questionnaire پرسشنامه اشتیاق به مدرسه فرم توسعه یافته مقیاس اشتیاق به مدرسه فردریکز و همکاران (۲۰۰۴) می باشد که توسط وانگ و همکاران (۲۰۱۱)  به منظور سنجش اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان طراحی شده و سه جنبه رفتاری، هیجانی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ۲ – ۳۳۸ سوالی

      پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند وجهی مینه سوتا-۲ – ۳۳۸ سوالی MMPI- 2RF  پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا توسط مک کین لی و هته وی  در سال (۱۹۳۸) به منظور سنجش  شخصیتی چند وجهی مینه سوتا طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳۸ سوال می باشد و بر اساس طیف دو…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افکار تکرار شونده مک اوی و همکاران ۲۰۱۰

      پرسشنامه استاندارد افکار تکرار شونده مک اوی و همکاران ۲۰۱۰ Repetitive Thinking Questionnaire McEvoy et al 2010 پرسشنامه افکار تکرار شونده توسط مک اوی و همکاران در سال  (۲۰۱۰) به منظور سنجش افکار تکرار شونده طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار…

ادامه مطلب