پرسشنامه یادگیری حرفه ای معلمان گیجسل و همکاران (2001)

پرسشنامه یادگیری حرفه ای معلمان گیجسل و همکاران (2001) Teachers’ Professional Learning questionnaire پرسشنامه یادگیری حرفه ای معلمان توسط گیجسل، اسلیجرس، وان دن برگ و کچترمنز (2001) به منظور سنجش یادگیری حرفه ای معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری حرفه ای معلمان دارای 17 سوال و 3 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری فراگیر کارملی و همکاران (2010)

پرسشنامه رهبری فراگیر کارملی و همکاران (2010) Inclusive leadership questionnaire پرسشنامه رهبری فراگیر توسط کارملی و همکاران (2010) به منظور سنجش رهبری فراگیر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری فراگیر دارای 9 سوال  و سه مولفه باز بودن، در دسترس بودن و دسترسی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی به برند ون و همکاران (2019)

پرسشنامه دلبستگی به برند ون و همکاران (2019) Brand Attachment questionnaire پرسشنامه دلبستگی به برند توسط ون و همکاران (2019) به منظور سنجش دلبستگی به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دلبستگی به برند دارای 10 سوال و دو مولفه پیوند احساسی و ارتباط خود با برند می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه عجین شدن با برند تامینن و راناویرا (2019)

پرسشنامه عجین شدن با برند تامینن و راناویرا (2019) Brand engagement questionnaire پرسشنامه عجین شدن با برند توسط تامینن و راناویرا (2019) به منظور سنجش عجین شدن با برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عجین شدن با برند دارای 8 سوال و دو مولفه عجین شدن رفتاری با برند…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال بو و همکاران (2020)

پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال بو و همکاران (2020) Digital Content Marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال توسط بو و همکاران (2020) به منظور سنجش بازاریابی محتوای دیجیتال طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال دارای 12 سوال و 4 مولفه اطلاعات محتوا، سرگرمی محتوا، تعامل اجتماعی و خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثر اجتماعی بو و همکاران (2020)

پرسشنامه اثر اجتماعی بو و همکاران (2020) Social impact questionnaire پرسشنامه اثر اجتماعی توسط بو و همکاران (2020) به منظور سنجش اثر اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اثر اجتماعی دارای 6 سوال و 2 مولفه اثر اجتماعی هنجاری و اثر اجتماعی اطلاعاتی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک بو و همکاران (2020)

پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک بو و همکاران (2020) Electronic word of mouth questionnaire پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک توسط بو و همکاران (2020) به منظور سنجش تبلیغات شفاهی الکترونیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی دیجیتال راجی و همکاران (2020)

پرسشنامه بازاریابی دیجیتال راجی و همکاران (2020) Digital marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی دیجیتال توسط راجی و همکاران (2020) به منظور سنجش بازاریابی دیجیتال طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی دیجیتال دارای 14 سوال و 3 مولفه تبلیغات، مشوق ها و بازاریابی تعاملی می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی بخشی راجی و همکاران (2020)

پرسشنامه آگاهی بخشی راجی و همکاران (2020) Awareness questionnaire پرسشنامه آگاهی بخشی توسط راجی و همکاران (2020) به منظور سنجش آگاهی بخشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهی بخشی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آگاهی من از گردشگری سلامت به گونه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه اقدامات مفید برند تامینن و راناویرا (2019)

پرسشنامه اقدامات مفید برند تامینن و راناویرا (2019) Brand’s helpfulness questionnaire پرسشنامه اقدامات مفید برند توسط تامینن و راناویرا (2019) به منظور سنجش اقدامات مفید برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اقدامات مفید برند دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این برند در…

ادامه مطلب