پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی تسیوتسو (2012)

پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی تسیوتسو (2012) Coaches ‘personal brand attitude questionnaire پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی توسط تسیوتسو (2012) به منظور سنجش برند شخصی مربی ورزشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی دارای 24 سوال و 5 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه عشق به برند آلبرت (2010) – 12 سوالی

پرسشنامه عشق به برند آلبرت (2010) – 12 سوالی Brand love questionnaire پرسشنامه عشق به برند توسط آلبرت (2010) به منظور سنجش عشق به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عشق به برند دارای 12 سوال و 2 مولفه مهربانی و احساسات شدید می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به برند کریستالیس و چریسچو (2013)

پرسشنامه نگرش به برند کریستالیس و چریسچو (2013) Brand attitude questionnaire پرسشنامه نگرش به برند توسط کریستالیس و چریسچو (2013) به منظور سنجش نگرش به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش به برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(تا چه حد…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشناسی منسجم قربانی و همکاران (2008)

پرسشنامه خودشناسی منسجم قربانی و همکاران (2008) Integrative self-knowledge questionnaire پرسشنامه خودشناسی منسجم توسط قربانی، واتسون و هارگیس (2008) به منظور سنجش خودشناسی منسجم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشناسی منسجم دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(هنگامی که وسط یک مشکل شخصی…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت اعتماد برند بالستر (2004)

پرسشنامه قابلیت اعتماد برند بالستر (2004) Brand Trust questionnaire پرسشنامه قابلیت اعتماد برند توسط بالستر (2004) به منظور سنجش قابلیت اعتماد برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قابلیت اعتماد برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند X در نشان دادن نگرانی ها…

ادامه مطلب

پرسشنامه بلوغ عاطفی شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000)

پرسشنامه  بلوغ عاطفی شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000) Emotional maturity questionnaire پرسشنامه بلوغ عاطفی توسط شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000) به منظور سنجش بلوغ عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بلوغ عاطفی دارای 48 سوال و 5 مولفه عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، ناسازگاری اجتماعی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه گونه های خانواده (1397)

پرسشنامه گونه های خانواده (1397) Family Species questionnaire پرسشنامه گونه های خانواده از ترکیب دو ابزار خودگزارشی فرایندهای خانواده سامانی ( 1382) که شامل 43 سوال و پرسشنامه خودگزارشی محتوای خانواده سامانی (2008) که شامل 38 سوال می باشد، به منظور سنجش گونه های خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای خانواده (1382)

پرسشنامه فرایندهای خانواده (1382) Family proses questionnaire پرسشنامه فرایندهای خانواده توسط سامانی (1382) به منظور سنجش فرایندهای خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای خانواده دارای 43 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(چنانچه یکی از اعضای خانواده برای رفع نیازهای خانواده تلاش کند مورد…

ادامه مطلب

پرسشنامه محتوای خانواده (1397)

پرسشنامه محتوای خانواده (1397) Family content questionnaire پرسشنامه خودگزارشی محتوای خانواده توسط سامانی (2008) به منظور سنجش محتوای خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه محتوای خانواده دارای 38 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اعضای خانواده ی ما به راحتی نمیتوانند در مورد افکار و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015) Brand experience questionnaire پرسشنامه تجربه برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش تجربه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه برند دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (نام تجاري این برند تا چه…

ادامه مطلب