پرسشنامه وفاداری برند بیلجین (2018)

پرسشنامه وفاداری برند بیلجین (2018) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش وفاداری برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(افتخار می کنم که مشتری شرکت های تولید کننده مواد غذایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی چن و لین (2019)

پرسشنامه رضایتمندی چن و لین (2019) Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایتمندی توسط چن و لین (2019) به منظور سنجش رضایتمندی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایتمندی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این رسانه اجتماعی برای انجام فعالیت های بازاریابی خود، همواره بهترین…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی اسماعیل (2017)

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی اسماعیل (2017) Social Media Marketing Activities questionnaire پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی توسط اسماعیل (2017) به منظور سنجش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی دارای 4 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش درک شده اسماعیل (2017)

پرسشنامه ارزش درک شده اسماعیل (2017) Perceived Value questionnaire پرسشنامه ارزش درک شده توسط اسماعیل (2017) به منظور سنجش ارزش درک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش درک شده دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در مقایسه با قیمتی که پرداخت می کنیم،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال هالبک و مک کی (2019)

پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال هالبک و مک کی (2019) Digital Content Marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال توسط هالبک و مک کی (2019) به منظور سنجش بازاریابی محتوای دیجیتال طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال دارای 18 سوال و 4 مولفه برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال، حضور در…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسانه های اجتماعی سئو و پارک (2018)

پرسشنامه  رسانه های اجتماعی سئو و پارک (2018) Social Media questionnaire پرسشنامه رسانه های اجتماعی توسط سئو و پارک (2018) به منظور سنجش رسانه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رسانه های اجتماعی دارای 11 سوال و 5 مولفه سرگرمی، اثرمتقابل، مدرن بودن، سفارشی سازی و ریسک پذیری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی ساتانو کومار (2017)

پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی ساتانو کومار (2017) Information Systems Capabilities questionnaire پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی توسط ساتانو کومار (2017) به منظور سنجش قابلیت های سیستم های اطلاعاتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت های بستر دیجیتال راویچاندران (2017)

پرسشنامه قابلیت های بستر دیجیتال راویچاندران (2017) Digital Platform Capabilities questionnaire پرسشنامه قابلیت های بستر دیجیتال توسط راویچاندران (2017) به منظور سنجش قابلیت های بستر دیجیتال طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قابلیت های بستر دیجیتال دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سرعت پیشرفت تکنولوژی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت مشتری وو و همکاران (2017)

پرسشنامه مشارکت مشتری وو و همکاران (2017) Customer Participation questionnaire پرسشنامه مشارکت مشتری توسط وو و همکاران (2017) به منظور سنجش مشارکت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت مشتری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(زمان زیادی را برای به اشتراک گذاشتن…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی درونی سرمد و همکاران (1390)

پرسشنامه بازاریابی درونی سرمد و همکاران (1390) Internal Marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی درونی توسط سرمد و همکاران (1390) به منظور سنجش بازاریابی درونی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی درونی دارای 18 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این شرکت، داده های گرد آوری…

ادامه مطلب