پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک بو و همکاران (2020)

پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک بو و همکاران (2020) Electronic word of mouth questionnaire پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک توسط بو و همکاران (2020) به منظور سنجش تبلیغات شفاهی الکترونیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیک دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی دیجیتال راجی و همکاران (2020)

پرسشنامه بازاریابی دیجیتال راجی و همکاران (2020) Digital marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی دیجیتال توسط راجی و همکاران (2020) به منظور سنجش بازاریابی دیجیتال طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی دیجیتال دارای 14 سوال و 3 مولفه تبلیغات، مشوق ها و بازاریابی تعاملی می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی بخشی راجی و همکاران (2020)

پرسشنامه آگاهی بخشی راجی و همکاران (2020) Awareness questionnaire پرسشنامه آگاهی بخشی توسط راجی و همکاران (2020) به منظور سنجش آگاهی بخشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهی بخشی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آگاهی من از گردشگری سلامت به گونه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه اقدامات مفید برند تامینن و راناویرا (2019)

پرسشنامه اقدامات مفید برند تامینن و راناویرا (2019) Brand’s helpfulness questionnaire پرسشنامه اقدامات مفید برند توسط تامینن و راناویرا (2019) به منظور سنجش اقدامات مفید برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اقدامات مفید برند دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این برند در…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش رابطه درک شده تامینن و راناویرا (2019)

پرسشنامه ارزش رابطه درک شده تامینن و راناویرا (2019) Relationship Value perception questionnaire پرسشنامه ارزش رابطه درک شده توسط تامینن و راناویرا (2019) به منظور سنجش ارزش رابطه درک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش رابطه درک شده دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به برند تامینن و راناویرا (2019)

پرسشنامه اعتماد به برند تامینن و راناویرا (2019) Brand trust questionnaire پرسشنامه اعتماد به برند توسط تامینن و راناویرا (2019) به منظور سنجش اعتماد به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد به برند دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این برند دقیقا…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ماندگاری کارکنان ال مک (2001)

پرسشنامه تمایل به ماندگاری کارکنان ال مک (2001) Employee’ Intent to Stay questionnaire پرسشنامه تمایل به ماندگاری کارکنان توسط ال مک (2001) به منظور سنجش تمایل به ماندگاری کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به ماندگاری کارکنان دارای 15 سوال و 3 مولفه عدم فرسودگی، وفاداری و عدم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1388)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1388) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط قلی پور و همکاران (1388) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 28 سوال و 4 مولفه خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه امنیت روانی کارملی و همکاران (2010)

پرسشنامه امنیت روانی کارملی و همکاران (2010) Psychological Safety questionnaire پرسشنامه امنیت روانی توسط کارملی و همکاران (2010) بر اساس پرسشنامه ادمونسون (1999) به منظور سنجش امنیت روانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه امنیت روانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برای من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار نوآورانه هولمن و همکاران (2012)

پرسشنامه رفتار نوآورانه هولمن و همکاران (2012) Innovative Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار نوآورانه توسط هولمن و همکاران (2012) به منظور سنجش رفتار نوآورانه  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار نوآورانه  دارای 9 سوال  و سه مولفه خلق ایده، ارتقاء ایده و اجرای ایده می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب