پرسشنامه قصد خرید سبز سبحانی فرد و بلیقی (2018)

پرسشنامه قصد خرید سبز سبحانی فرد و بلیقی (2018) Green Food Intention questionnaire پرسشنامه قصد خرید سبز توسط سبحانی فرد و بلیقی (2018) به منظور سنجش قصد خرید سبز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد خرید سبز دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد مشتری شیخ علی زاده و حاجی لو (1395)

پرسشنامه  اعتماد مشتری شیخ علی زاده و حاجی لو (1395) Customer trust questionnaire پرسشنامه اعتماد مشتری توسط شیخ علی زاده و حاجی لو (1395) به منظور سنجش اعتماد مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد مشتری دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش ادارک شده مشتری نگوین و همکاران (2018)

پرسشنامه ارزش ادارک شده مشتری نگوین و همکاران (2018) Customer perceived value questionnaire پرسشنامه ارزش ادارک شده مشتری توسط نگوین و همکاران (2018) به منظور سنجش ارزش ادارک شده مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش ادارک شده مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری نگوین و همکاران (2018)

پرسشنامه وفاداری مشتری نگوین و همکاران (2018) Customer perceived value questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط نگوین و همکاران (2018) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(با وجود اینکه سایر شرکت های…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری نگوین و همکاران (2018)

پرسشنامه رضایت مشتری نگوین و همکاران (2018) Customer perceived value questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط نگوین و همکاران (2018) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از خدمات این شرکت احساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری ارتباطی کاریفیو (2010)

پرسشنامه رهبری ارتباطی کاریفیو (2010) Communication Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری ارتباطی توسط کاریفیو (2010) به منظور سنجش رهبری ارتباطی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری ارتباطی دارای 28 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران اغلب رفتار منحصر به فردی را نشان می دهد که…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار نوآورانه کارکنان جنسن (2000)

پرسشنامه رفتار نوآورانه کارکنان جنسن (2000) Jensen’s employees Innovative Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار نوآورانه کارکنان توسط جنسن (2000) به منظور سنجش رفتار نوآورانه کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار نوآورانه کارکنان دارای 9 سوال و سه مولفه تولید ایده، پشتیبانی از ایده و اجرایی نمودن ایده می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری اخلاق مدار کیم و برایمر (2011)

پرسشنامه رهبری اخلاق مدار کیم و برایمر (2011) Ethical leadership organizations پرسشنامه رهبری اخلاق مدار توسط کیم و برایمر (2011) به منظور سنجش رهبری اخلاق مدار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری اخلاق مدار دارای 23 سوال و 4 مولفه صداقت، تسهیم قدرت، رهنمودهای اخلاقی و انصاف می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه جانشین پروری (1388)

پرسشنامه جانشین پروری (1388) Succession breeding organizations پرسشنامه جانشین پروری توسط متقی و بهشتی فر(1388) به منظور سنجش جانشین پروری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جانشین پروری دارای 43 سوال و 3 مولفه عوامل سازمانی، عوامل فردی و عوامل فرایندی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000)

پرسشنامه رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000) Deviant Behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای انحرافی توسط بنت و رابینسون (2000) به منظور سنجش رفتارهای انحرافی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای انحرافی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ترک کردن محل کار بدون اجازه و…

ادامه مطلب