پکیج پرسشنامه تنش درک شده کوهن و همکاران ۱۹۸۳

        پکیج پرسشنامه تنش درک شده کوهن و همکاران ۱۹۸۳ این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد تنش درک شده می باشد. تعریف مفهومی تنش درک شده تنش درک شده: تنش عبارت است از تهدید واقعی و یا ادراک شده بر تعادل حیاتی روانی و یا جسمی. بدن انسان یکی از مولفه های…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری

        پکیج پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد راهبردهای انگیزشی یادگیری می باشد. تعریف مفهومی راهبردهای انگیزشی یادگیری راهبردهای انگیزشی برای یادگیری: راهبردهای انگیزشی شامل جهت گیری هدف پیشرفت ، خودکارآمدی، اضطراب امتحان و راهبردهای یادگیری شامل راهبردهای شناختی یادگیری و یادگیری از همتایان است. معرفی پرسشنامه ها…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه راهبردهای آماده شدن برای امتحان

        پکیج پرسشنامه راهبردهای آماده شدن برای امتحان این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد راهبردهای آماده شدن برای امتحان می باشد. تعریف مفهومی راهبردهای آماده شدن برای امتحان راهبردهای آماده شدن برای امتحان:  شامل روش ها و راهبردهای است که دانشجویان برای آماده شدن برای امتحان به کار می برند. معرفی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه سلامت سازمانی

        پکیج پرسشنامه سلامت سازمانی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد سلامت سازمانی می باشد. تعریف مفهومی سلامت سازمانی سلامت سازمانی: سلامت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه احساس تنهایی

        پکیج پرسشنامه احساس تنهایی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد احساس تنهایی می باشد. تعریف مفهومی احساس تنهایی احساس تنهایی: احساس تنهایی یک تجربه ذهنی است که ارتباطی به تنهایی به معنای واقعی آن ندارد. به عبارت دیگر ممکن است فردی روابط اجتماعی محدودی داشته باشد اما به هیچ وجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی

    پرسشنامه استاندارد شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی (The 24-item brief HEXACO inventory (BHI پرسشنامه شخصیتی هگزاکو توسط دی وریزا (۲۰۱۳) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط بشرپور و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال و شش مولفه صداقت- تواضع، تهیج پذیری، برون گرایی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود متمایز سازی دریک و مورداک ۲۰۱۵- ۱۸ سوالی

    پرسشنامه استاندارد خود متمایز سازی دریک و مورداک ۲۰۱۵- ۱۸ سوالی (Self-differentiation inventory short form (SDI-SF پرسشنامه تمایز یافتگی  توسط اسکورن و فریدلندر (۱۹۸۸) به منظور سنجش تمایز یافتگی طراحی و تدوین شده است و توسط دریک و مورداک (۲۰۱۵)  برای سنجش خود متمایز سازی اعتباریابی شده است. در ایران نیز توسط رسولی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اصالت در رابطه (AIRS) لوپز و رایس ۲۰۰۶

    پرسشنامه استاندارد اصالت در رابطه (AIRS) لوپز و رایس ۲۰۰۶ (Authenticity in relationship Scale (AIRS پرسشنامه اصالت در رابطه توسط لوپز و رایس (۲۰۰۶) به منظور سنجش اصالت در رابطه افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط کریمیان و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال و…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه سکوت سازمانی

        پکیج پرسشنامه سکوت سازمانی این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد سکوت سازمانی می باشد. تعریف مفهومی سکوت سازمانی سکوت سازمانی: سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی­های رفتاری، شناختی و اثربخش در مورد موقعیت­های سازمان، تعریف می­کنند. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون و میلیکن ۲۰۱۰- ۱۵ سوالی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه سبک رهبری

        پکیج پرسشنامه سبک رهبری این پکیج حاوی ۸ پرسشنامه در مورد سبک رهبری می باشد. تعریف مفهومی سبک رهبری سبک رهبری: سبک رهبری مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت…

ادامه مطلب