پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده چرنگ و همکاران (2015) Consumer hedonic emotion questionnaire پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده  توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش احساس لذت جویانه مصرف کننده  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده  دارای 5 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند چرنگ و همکاران (2015) Brand perceived quality questionnaire پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش کیفیت ادراک شده برند  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند  دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی ارگانیک (1390)

پرسشنامه بازاریابی ارگانیک (1390) Organic Marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی ارگانیک توسط رعنایی کردشویی و همکاران (1390) به منظور سنجش بازاریابی ارگانیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی ارگانیک دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(جذب اعتماد مردم از سلامت محصولات بازار ارگانیک و…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گيري برند بومگارث و اشمیت (2010)

پرسشنامه جهت گيري برند بومگارث و اشمیت (2010) Brand orientation questionnaire پرسشنامه جهت گیری برند توسط بومگارث و اشمیت (2010) به منظور سنجش جهت گیری برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جهت گیری برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند خود را…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010)

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010) Event marketing questionnaire پرسشنامه بازاريابي رويدادی توسط لاکوبوجی و چرچیلز (1996) بر اساس مطالعات لاگاس، دالستروم و گسنیرمن (1991) به منظور سنجش بازاريابي رويدادی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاريابي رويدادی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند لاکوبوجی و چرچیلز (2010)

پرسشنامه تجربه برند لاکوبوجی و چرچیلز (2010) Brand experience questionnaire پرسشنامه تجربه برند توسط لاکوبوجی و چرچیلز (2010) به منظور سنجش تجربه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه برند دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(نام تجاري ما، تأثير قوي بر حس…

ادامه مطلب

پرسشنامه كيفيت ادراك شده برند دیوید و آکر (1996)

پرسشنامه كيفيت ادراك شده برند دیوید و آکر (1996) Brand perceived quality questionnaire پرسشنامه كيفيت ادراك شده برند توسط دیوید و آکر (1996) به منظور سنجش كيفيت ادراك شده برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه كيفيت ادراك شده برند دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری برند دیوید و آکر (1996)

پرسشنامه وفاداری برند دیوید و آکر (1996) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری برند توسط دیوید و آکر (1996) به منظور سنجش وفاداری برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری برند دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر محصول ما در فروشگاه موجود باشد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی از برند دیوید و آکر (1996) و اسپراي و همكاران (2011)

پرسشنامه آگاهي از برند دیوید و آکر (1996) و اسپراي و همكاران (2011) Brand awareness questionnaire پرسشنامه آگاهي از برند توسط دیوید و آکر (1996) و و اسپراي و همكاران (2011) به منظور سنجش آگاهي از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهي از برند دارای 5 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار مشتریان بویل و مارتینز (2013)

پرسشنامه رفتار مشتریان بویل و مارتینز (2013) Behavior of customer’s questionnaire پرسشنامه رفتار مشتریان توسط بویل و مارتینز (2013) به منظور سنجش رفتار مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار مشتریان دارای 12 سوال و 4 مولفه تمایل به پرداخت قیمت بالاتر، توسعه و گسترش برند، انتخاب و ترجیح…

ادامه مطلب