پرسشنامه استاندارد ساختار هدفی کلاس میدگلی و همکاران ۲۰۰۰

    پرسشنامه استاندارد ساختار هدفی کلاس میدگلی و همکاران ۲۰۰۰ classroom goal structure questionnaire پرسشنامه ساختار هدفی کلاس توسط میدگلی و همکاران (۲۰۰۰) بر اساس آخرین رویکردهای انگیزشی در دانشگاه میشیگان به منظور سنجش ساختار هدفی کلاس طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط نیکدل و عرب زاده (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مشغولیت تحصیلی تینیو (۲۰۰۹)

    پرسشنامه استاندارد مشغولیت تحصیلی تینیو (۲۰۰۹) Academic Engagement Scale پرسشنامه مشغولیت تحصیلی توسط تینیو (۲۰۰۹) به منظور سنجش مشغولیت تحصیلی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط فولادوند و همکاران (۱۳۹۱) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰۲ سوال و ۳ مولفه مشغولیت رفتاری، مشغولیت هیجانی و مشغولیت شناختی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اقدامات ارتباطی ۱۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد اقدامات ارتباطی ۱۰ سوالی پرسشنامه اقدامات ارتباطی توسط رضایی درستکار (۱۳۹۲) به منظور سنجش اقدامات ارتباطی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (همکاران من اطلاعات مورد نیاز تاثیرگذار بر کارشان را دریافت می کنند) به سنجش اقدامات…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تخیل لیانگ و همکاران ۲۰۱۳

    پرسشنامه استاندارد تخیل لیانگ و همکاران ۲۰۱۳ Imagination Questionnaire پرسشنامه تخیل توسط لیانگ و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش تخیل طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط ممبینی و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش تخیل در دانش آموزان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و دو مولفه تخیل خلاق…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد امید تحصیلی

    پرسشنامه استاندارد امید تحصیلی (Academic Hope Scale (Persian form پرسشنامه امید تحصیلی توسط سهرابی و سامانی (۱۳۹۰) از مقیاس امیدواری حوضه های خاص (BSHS) که بر پایه کارهای اشنایدر در زمینه امیدواری ساخته شده بود، به  منظور سنجش امید تحصیلی اقتباس شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و ۲ عامل تفکرات گذرگاه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد امید به تحصیل

    پرسشنامه استاندارد امید به تحصیل Academic Hope Scale پرسشنامه امید به تحصیل توسط خرمایی و کمری (۱۳۹۶) به منظور سنجش امید به تحصیل در دانش آموزان طراحی و تدوین شده این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و ۴ مولفه  می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (با درس خواندن میتوانم شغل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تجربه همسر آزاری

    پرسشنامه استاندارد تجربه همسر آزاری Wife Abuse Questionnaire پرسشنامه فرم کوتاه تجربه همسر آزاری توسط علی پور و همکاران (۲۰۰۳) به منظور سنجش تجربه همسر آزاری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال و ۵ مولفه خشونت جسمی سبک، خشونت جسمی سنگین، خشونت عاطفی، خشونت کلامی و خشونت جسمی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علاقه اجتماعی برای کودکان ایرانی

    پرسشنامه استاندارد علاقه اجتماعی برای کودکان ایرانی پرسشنامه علاقه اجتماعی برای کودکان ایرانی توسط علیزاده و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش علاقه اجتماعی برای کودکان۴ تا ۱۲ سال طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۳ سوال و چهار مولفه مسئولیت پذیری انجام تکالیف، ارتباط با مردم و همدلی، جرات و اطمینان…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی ۱۵ سوالی

    پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی ۱۵ سوالی پرسشنامه سازگاری اجتماعی توسط سهرابی و سامانی (۱۳۹۰) به منظور سنجش سازگاری اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۵ بعد سازگاری شخصی، سازگاری اجتماعی، سازگاری تحصیلی، سازگاری شغلی و سازگاری خانوادگی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری ۲۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری ۲۰ سوالی پرسشنامه مسئولیت پذیری چند بعدی بر مبنای متون اسلامی توسط احمدی آخورمه و همکاران (۱۳۹۲) به منظور سنجش مسئولیت پذیری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۴ مولفه مسئولیت در برابر خداوند، مسئولیت در برابر اجتماع، مسئولیت در برابر طبیعت و مسئولیت…

ادامه مطلب