پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی گلدمن و همکاران ۱۹۹۵

    پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی گلدمن و همکاران ۱۹۹۵ organizational agility questionnaire پرسشنامه چابکی سازمانی توسط گلدمن و همکاران (۱۹۹۵) به منظور سنجش چابکی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال  و ۴ مولفه پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده، آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات، اهمیت قائل شدن برای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جدایی روانشناختی هافمن ۱۹۸۴

    پرسشنامه استاندارد جدایی روانشناختی هافمن ۱۹۸۴ Psychological separation Scale پرسشنامه جدایی روانشناختی توسط هافمن (۱۹۸۴) به منظور سنجش جدایی روانشناختی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط واحدی (۱۳۹۴) به منظور سنجش جدایی روانشناختی ابتدایی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲۴ سوال و مولفه های سازه های استقلال کنشی، استقلال…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

        پکیج پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت می باشد. تعریف مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت مسئولیت اجتماعی شرکت:  امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت مفهومی وسیع تر از فعالیتهای گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیتهایی گفته می‌شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نوع ساختار سازمانی دانشگاه­ها

    پرسشنامه استاندارد نوع ساختار سازمانی دانشگاه­ها پرسشنامه نوع ساختار سازمانی دانشگاه­ها (ساختارهای تواناساز و بازدارنده) توسط ترک زاده و محترم (۱۳۹۳) به منظور سنجش نوع ساختار سازمانی دانشگاه­ها بر اساس چارچوب مفهومی هوی و میسکل (۲۰۰۸) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی

    پرسشنامه استاندارد سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی پرسشنامه سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی توسط ابوالمعالی و موسی زاده (۱۳۹۶) به منظور سنجش سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط موسی زاده و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش سلامت روان مبتنی بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار

    پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار پرسشنامه رهبری امنیت مدار توسط خلیجیان و شمس (۱۳۹۶) به منظور سنجش رهبری امنیت مدار طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۳ سوال سه بعد امنیت، کاوش و پیوند عاطفی و شانزده مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدیرم به من…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر فرم ۱۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر فرم ۱۰ سوالی (Kessler Psychological Distress Scale (K10 پرسشنامه پریشانی روانشناختی توسط کسلر و همکاران (۲۰۰۲) به منظور سنجش اختلالات روانی  طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط یعقوبی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و سه مولفه حضور آموزشی، حضور اجتماعی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد کارکنان هوی و شان موران ۲۰۰۳

    پرسشنامه استاندارد اعتماد کارکنان هوی و شان موران ۲۰۰۳ (Omnibus T-Scale (OTS پرسشنامه اعتماد کارکنان توسط هوی و شان- موران (۲۰۰۳) به منظور سنجش اعتماد کارکنان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط ویسکرمی و همکاران (۱۳۹۶) به منظور سنجش اطمینان کارکنان در مدارس ابتدایی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۴ سوالی

    پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۴ سوالی (The Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان توسط کورپیتا و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش نگرانی کودک و نوجوان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مقدسین و…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه فرهنگ مدرسه

        پکیج پرسشنامه فرهنگ مدرسه این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد فرهنگ مدرسه  می باشد. تعریف مفهومی فرهنگ مدرسه فرهنگ مدرسه: فرهنگ مدرسه شکلی پیچیده از سنت ها و آداب و رسومی است ک در طول زمان از حریق تعامل معلمان، دانش آموزان، اولیا و مدیران و هم چنین برای مقابله با…

ادامه مطلب