پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991) Organizational citizenship behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط ویلیامز و اندرسون (1991) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی کلارک و پاینه (2008)

پرسشنامه اعتماد سازمانی کلارک و پاینه (2008) Organizational trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط کلارک و پاینه (2008) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 11 سوال و 3 مولفه راستی، خیرخواهی و شایستگی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تسهیم دانش هو و گانسان (2013)

پرسشنامه تسهیم دانش هو و گانسان (2013) Knowledge sharing questionnaire پرسشنامه تسهیم دانش توسط هو و گانسان (2013) به منظور سنجش تسهیم دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تسهیم دانش دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من و همکارانم، دانش و مهارت هایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد سازمانی بویچاک و منگوس (2013)

پرسشنامه تعهد سازمانی بویچاک و منگوس (2013) Organizational commitment questionnaire پرسشنامه تعهد سازمانی توسط بویچاک و منگوس (2013) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(حتی اگر فرصت های شغلی بهتری هم…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد لانگو و موران (2011)

پرسشنامه اعتماد لانگو و موران (2011) Trust questionnaire پرسشنامه اعتماد توسط لانگو و موران (2010) به منظور سنجش اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من معتقدم که همکاران من به شغل محول شده خود با مهارت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاق کسب و کار بری و همکاران (2013)

پرسشنامه اخلاق کسب و کار بری و همکاران (2013) Business ethics questionnaire پرسشنامه اخلاق کسب و کار توسط بری و همکاران (2013) به منظور سنجش اخلاق کسب و کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اخلاق کسب و کار دارای 4 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه کاربرد دانش اوآکواک و اودراگو (2018)

پرسشنامه کاربرد دانش اوآکواک و اودراگو (2018) Knowledge utilization questionnaire پرسشنامه کاربرد دانش توسط اوآکواک و اودراگو (2018) به منظور سنجش کاربرد دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کاربرد دانش دارای 2 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از دانش و مهارت های که…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش پژوهشی صالحی و همکاران (1394)

پرسشنامه انگیزش پژوهشی صالحی و همکاران  (1394) Research motivation questionnaire پرسشنامه انگیزش پژوهشی بر اساس پرسشنامه انگیزه تحصیلی ولرند و همکاران (1992) توسط صالحی و همکاران (1394) به منظور  به منظور سنجش انگیزش پژوهشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش پژوهشی دارای 23 سوال و 3 مولفه انگیزش درونی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبري اصیل ادراک شده وولموبوا و همکاران (2008)

پرسشنامه رهبري اصیل ادراک شده وولموبوا و همکاران (2008) Perceived authentic leadership questionnaire پرسشنامه رهبري اصیل ادراک شده توسط وولموبوا و همکاران (2008) به منظور سنجش رهبري اصیل ادراک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبري اصیل ادراک شده دارای 16 سوال و 4 مولفه خودآگاهی، شفافیت رابطه، وجدان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو (1997)

پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو (1997) Organizational trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط نیهان و مارلو (1997) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 12 سوال و 2 مولفه اعتماد به سازمان و اعتماد به سرپرست می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب