پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است و دارای ۱۴ سوال می باشد. هدف آن بررسی نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی است….

ادامه مطلب

مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ)

  .  دریافت پکیج مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۵ سوال داشته و هدف آن بررسی ارزیابی جو ورزشی ورزشکار (ایجاد زمینه های تصمیم گیری صحیح در راستای پیشرفت، ایجاد زمینه های ارتباط متقابل با ورزشکار، احترام به نظرات و خواسته های ورزشکار، شیوه گفتاری…

ادامه مطلب

مقیاس تمایل به عضلانی بودن مک ریری و ساس (DMS)

  .  دریافت پکیج مقیاس تمایل به عضلانی بودن مک ریری و ساس (DMS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۴ سوال داشته و هدف آن سنجش نگرش ها و رفتارهای مربوط به عضلانی بودن در افراد از ابعاد مختلف (نگرش به تصویر تن عضلانی، رفتارهای مربوط به عضلانی بودن، مصرف…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال می باشد، که سوالات آن در دو جنبه تکلیف مداری و خودمداری قرار دارد. سوالاتی که جنبه تکلیف مداری (وظیفه مداری) را ارزیابی می کند هفت مورد می باشد و شش…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال بوده و هدف آن سنجش هوش هیجانی در ورزش (میزان تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت ورزشی از ابعاد ارزیابی احساسات دیگران، ارزیابی احساسات خود،…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران ورزشی ماهونی (PCT)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران ورزشی ماهونی (PCT) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان وفاداری هوادارن ورزشی (نگرشی و رفتاری) است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودتوصیفی بدنی توسط مارش و همکاران در سال ۱۹۹۴ ارائه شد. نسخه فارسی این پرسشنامه شامل ۵۶ سوال میباشد و که به آن ها در قالب درجه بندی لیکرت و به صورت شش…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همکاران (فرم کوتاه)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همکاران (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال بوده و هدف آن بررسی خودپنداره بدنی در نوجوانان و جوانان از ابعاد مختلف (چربی بدنی، قدرت، هماهنگی، لیاقت ورزشی، فعالیت بدنی، عزت نفس، انعطاف…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (۱۹۹۳)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران  (۱۹۹۳) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ی مدل تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (۱۹۹۳) یک مقیاس خودسنجی مشتمل بر ۲۶ گویه (ماده ) و پنج مولفه است که تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت های ورزشی…

ادامه مطلب

مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

  .  دریافت پکیج مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس که توسط بندورا ( ۱۹۹۷) طراحی شده است. دارای ۱۸ گزاره است که پاسخ های آن از ۰ برای مخالفم ( نمی توانم ورزش کنم) تا ۴ برای کاملاً مواقم (…

ادامه مطلب