مقياس سنجش جو ورزش (SCQ)

  .  دریافت پکیج مقياس سنجش جو ورزش (SCQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 15 سوال داشته و هدف آن بررسي ارزيابي جو ورزشي ورزشكار (ايجاد زمينه هاي تصميم گيري صحيح در راستاي پيشرفت، ايجاد زمينه هاي ارتباط متقابل با ورزشكار، احترام به نظرات و خواسته هاي ورزشكار، شيوة گفتاري…

ادامه مطلب

مقياس تمايل به عضلاني بودن مك ريري و ساس (DMS)

  .  دریافت پکیج مقياس تمايل به عضلاني بودن مك ريري و ساس (DMS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 14 سوال داشته و هدف آن سنجش نگرش ها و رفتارهاي مربوط به عضلاني بودن در افراد از ابعاد مختلف (نگرش به تصوير تن عضلاني، رفتارهاي مربوط به عضلاني بودن، مصرف…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه دارای 13 سوال می باشد، که سوالات آن در دو جنبه تکلیف مداری و خودمداری قرار دارد. سوالاتی که جنبه تکلیف مداری (وظیفه مداری) را ارزیابی می کند هفت مورد می باشد و شش…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همكاران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همكاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن سنجش هوش هیجانی در ورزش (میزان تمايل و عزم فرد به تداوم مشاركت در فعالیت ورزشی از ابعاد ارزيابي احساسات ديگران، ارزيابي احساسات خود،…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران ورزشی ماهونی (PCT)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران ورزشی ماهونی (PCT) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان وفاداری هوادارن ورزشی (نگرشی و رفتاری) است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودتوصیفی بدنی توسط مارش و همکاران در سال 1994 ارائه شد. نسخه فارسی این پرسشنامه شامل 56 سوال میباشد و که به آن ها در قالب درجه بندی لیکرت و به صورت شش…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همكاران (فرم كوتاه)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همكاران (فرم كوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 37 سوال بوده و هدف آن بررسي خودپنداره بدني در نوجوانان و جوانان از ابعاد مختلف (چربي بدني، قدرت، هماهنگي، لياقت ورزشي، فعاليت بدني، عزت نفس، انعطاف…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران  (1993) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ی مدل تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) یک مقیاس خودسنجی مشتمل بر 26 گویه (ماده ) و پنج مولفه است که تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت های ورزشی…

ادامه مطلب

مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

  .  دریافت پکیج مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس که توسط بندورا ( 1997) طراحی شده است. دارای 18 گزاره است که پاسخ های آن از 0 برای مخالفم ( نمی توانم ورزش کنم) تا 4 برای کاملاً مواقم (…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشكلات گردشگري ورزشي

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشكلات گردشگري ورزشي (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 45 گويه بوده و هدف آن بررسی مشکلات مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی گردشگری کشور مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب