پرسشنامه خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همكاران (فرم كوتاه)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همكاران (فرم كوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 37 سوال بوده و هدف آن بررسي خودپنداره بدني در نوجوانان و جوانان از ابعاد مختلف (چربي بدني، قدرت، هماهنگي، لياقت ورزشي، فعاليت بدني، عزت نفس، انعطاف…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران  (1993) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ی مدل تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) یک مقیاس خودسنجی مشتمل بر 26 گویه (ماده ) و پنج مولفه است که تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت های ورزشی…

ادامه مطلب

مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

  .  دریافت پکیج مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس که توسط بندورا ( 1997) طراحی شده است. دارای 18 گزاره است که پاسخ های آن از 0 برای مخالفم ( نمی توانم ورزش کنم) تا 4 برای کاملاً مواقم (…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشكلات گردشگري ورزشي

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشكلات گردشگري ورزشي (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 45 گويه بوده و هدف آن بررسی مشکلات مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی گردشگری کشور مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها

   . دریافت پکیج پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 32 سوال داشته و هدف آن بررسي تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها (اهداف عمومي شركت، اهداف بازاريابي شركت، اهداف رسانه اي شركت، اهداف شخصي، موفقيت تجاري و مالي) مي…

ادامه مطلب